ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Инвестираме сто милиона лева във водната инфраструктура на старозагорска област

Разговор с инж. Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора

Инвестираме сто милиона лева във водната инфраструктура на старозагорска област

Водоснабдяване и канализация-Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в старозагорска област.
Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители. Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност и стъклопласт.
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, подаде проектно предложение за финансиране по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС). Общата стойност на допустимите разходи възлиза на 99 591 101 лв.
Останалите обособени територии на ВиК оператори, за които има изготвени РПИП и са подали проектни предложения по ОПОС, са: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Добрич, Шумен и Ямбол.
Проектът включва четири агломерации над 10 000 е.ж.: Стара Загора, Казанлък,Чирпан и Раднево. За намаляване загубите на вода в него са включени реконструкция на около 70 км водопроводи – външни и разпределителна водопроводна мрежа в населените места и на съоръжения по нея. Предложението включва също реконструкция и доизграждане на 20 км канализационна мрежа, една нова канализационна помпена станция и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Стара Загора.


Инж. Райков, какви са основните предизвикателства пред ВиК – Стара Загора?
През 2019 г. започва същинската част от европейското финансиране във водния сектор. През април подадохме документи в Оперативна програма „Околна среда“ и, докато чакаме тяхното одобрение, подготвяме тръжните документации по предвидените обществени поръчки. Пет са големите търгове за строителство в област Стара Загора, които ще включват както вътрешни ВиК мрежи, така и основни довеждащи водопроводи.

Предвиждаме цялостна подмяна на водопроводните мрежи в централните градски части на двата най-големи града в областта – Стара Загора и Казанлък. Нещо, което никой преди нас не е посмял да направи, защото това са мрежи строени столетие с множество преплетени връзки и трудни за разделяне, но пък оттам очакваме значително снижаване на загубите на вода. Предизвикателствата не се изчерпват с това. Ще се изграждат така наречените ДМА зони, които са част от най-съвременните методи за активно контролиране на водата – по дебит и напор. Да не пропуснем и предвидените инвестиции в канализационните мрежи. В последния месец обилните дъждове ни припомниха, че с природата шега не бива. Предвидили сме разделяне на смесената канализационна мрежа в най-северната част на гр. Стара Загора на дъждовна и битова. По този начин ще облекчим работата на мрежата в централната градска част, ще намалим потенциалния брой на наводнените имоти и не на последно място към градската ПСОВ ще има по-малко, отпадъчни води. Основен проблем в ПСОВ Стара Загора, но и не само в нея, е че трябва да пречиства недостатъчно замърсени води. За всички в бранша е ясно, че по-трудно се обработват „чисти“ води от нормално замърсени, а пък е и по-енергоемко. Затова и шестият строителен търг от проекта ни е насочен към модернизация на оборудването на ПСОВ Стара Загора и доразвиване на утайковото стопанство.

Споменахте централните градски части, знаем че в Стара Загора върви обновяване на центъра на града също по европейски програми. Как ще съвместите двата проекта?

То вече е направено. ВиК със собствени средства подмени мрежите в обхвата на този проект, но и на останалите европейски проекти в града. Трябва да подчертая отличното ни взаимодействие и с Община Стара Загора, и с останалите общини от областта. Чудесно работим и с Казанлък, Гурково, Павел баня, Николаево, Раднево, Братя Даскалови, с една дума - с всички.

По програмата за развитие на селските райони ВиК подпомогна малките общини, като им предостави готови работни проекти за реконструкция на проблемни водопроводни мрежи в населените им места. Те пък кандидатстваха и бяха одобрени за финансиране. Така със сравнително малко средства за проектиране ще се реализират сравнително големи инвестиции, при това в мрежи, които за нас, а и за населението са проблемни. Ползата е за всички. Това е подходът и към големите общини.

С община Стара Загора реализирахме подмяна на ВиК мрежите в кв. „Самара 3“ и кв. „Три чучура Север“. Получиха финансиране и започна реализацията на мрежите в кв. „Самара 1“ и „Самара 2“, както и довеждащия водопровод от водоизточник „Беш бунар“. С Община Казанлък реализирахме подмяна на ВиК мрежите в кв. „Кулата“, кв. „Крайречен“ и кв. „Изток“. С община Раднево по ОПОС се подмени голяма част от ВиК мрежата на кв. „Гаров“. По ОПОС се реализира в момента ПСОВ Чирпан с довеждащите колектори до нея.

Какво е състоянието на ВиК мрежите и съоръженията и какво е мястото на новите технологии в работата Ви?
В изпълнение на инвестиционната си програма ВиК – Стара Загора за 2018 година направи СМР на стойност почти 4 милиона лева собствени средства. Освен реконструкция на най-проблемните водопроводи, се инвестира в канализационна мрежа, енергоефективни помпи и съоръжения по пречиствателните станции. Особено много се залага на енергоспестяващите съоръжения, тъй като това е второто по важност разходно перо в дружеството след заплатите на персонала. Сменяме помпите с по-нови, с честотно регулиране, по-високо КПД, по-малък разход на ток. Повечето ни помпени станции са с дистанционно управление.

Разполагаме със системата SCADA за дистанционно управление и контрол на водните потоци, която постоянно надграждаме. Със средствата от ОПОС разчитаме тази система да се развие до „смарт“ (интелигентни) ВиК мрежи.

Следвайки този подход се планира изграждането на редица точки за мониторинг на водно количество и налягане по водопроводната мрежа, както и за мониторинг на водно количество в канализационната мрежа, които да подпомогнат дружеството в борбата със загубите на вода, както и да повиши ефективността си при експлоатацията на мрежата и взимането на дългосрочни решения. Подходът, който се предвижда, е концентриране върху максимум две системи, като едната от тях се предвижда да е класическа SCADA за управление на процеси по мрежата, в допълнение на нея се предвижда въвеждането на уеб базирана система за мониторинг.

Във ВиК Стара Загора от няколко години действа и географско-информационна система (ГИС). На този етап основно са вкарани същестуващите ВиК мрежи и съоръжения с тeхните параметри и характеристики.

Надяваме се, с помощта на средствата заложени по ОПОС, да я развием и обогатим с данни, така че да ни служи за по-бързо и по-коректно извличане на необходимата ни информация. Намалявa се времевият и човешки ресурс, а заедно с това се повишава надеждността на информацията. Достъпът до една и съща информация на повече на брой хора дава възможност да се вземе най-доброто решение. Смятам, че работим много методично, с изключително качествени хора. Много съм доволен от екипа, всички работят в едно направление, заедно, и се радват заедно на постигнатото.