ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Архис проект разработи подробен устройствен план за местност Малка чайка, Варна

Архис проект разработи подробен устройствен план за местност Малка чайка, Варна

Архис проект е архитектурно студио, основано през 2006 г. от арх. Георги Бачев и арх. Добринка Петкова във Варна. Екипът предлага широк спектър от архитектурни услуги, включващи всички фази на инвестиционното проектиране – концепции, идейни и технически проекти, координиране и менажиране на проектната документация и авторски надзор по време на изпълнение. В областта на урбанизма, градското и устройствено планиране си кооперира с Архис План, с водещ проектант арх. Александра Бачева – специалист с дългогодишна кариера в градоустройството.

В материала представяме една от последните градоустройствени разработки на екипа - ПУП-ПРЗ за м. „Малка чайка“ район Аспарухово, гр. Варна. Територията, обект на Подробния устройствен план, е част от Район Аспарухово, на южния бряг на Варненското езеро. Възложители на ПУП-а са Медицински университет, гр. Варна и Икономически Университет, гр. Варна. Планът включва разполагане на: Спортен комплекс с многофункционална спортна зала, стадион с открити и покрити спортни площадки - игрища за тенис, волейбол, баскетбол, плувни басейни; медико-рехабилитационен център; хотелска част и почивна база, детски площадки и кътове. Също така в контактната зона и акваторията ще бъдат разположено голямо яхтено пристанище с всички необходими открити и покрити обслужващи съоръжения, оразмерено за около 200 кейови места, като три от тях за яхти кралски клас с дължина над 25 m, както и яхтен пристан с около 20 кейови места за малък и среден клас яхти и лодки до 12 m дължина.

Обект на разработката е територия разположена на южния бряг на езерото, северно от института по Хидро и Аеродинамика, между терена на МО „Малка чайка“ от запад и ПСОВ Аспарухово от изток. Релефът е равнинен с очертани две нива: -ниска част до кота 1.5 м и по-висока до кота 7,0 м. В по-голямата си неурбанизирана част ниската зона е покрита с тревиста растителност, характерна за заблатени територии. В геоложко отношение северната по-ниска част от територията попада в геоложки район Б, който е изграден от морско-езерни отложения. Южната, с 3-7 метра по-висока част на територията е разположена в геоложки под-район Ва, изграден от льосоподобни отложения. Ветровете са предимно северозападни и източни. В обхвата на разработката няма източници, замърсяващи прилежащата акватория. Водата е подходяща за водни спортове.

От средата на 60-те години тази територия се ползва за гребна база, яхтена база и база за отдих и спорт на Варненските университети и на Министерството на отбраната. Действително усвоена и функционираща по предназначение е територията на Гребна база „Сия Нейкова“, яхтинга на „Хидроремонт ИГ“, яхтклуб „Веслец“.

Територията в обхвата на ПУП включва три устройствени зони: Зона за спорт и атракции /Са/ с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване 15%, Интензивност на застрояване 0.3, Минимална озеленена площ 40%; Зона за обществено обслужващи дейности и озеленявяне /Оз/ с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване 40%, Интензивност на застрояване 2,5, Минимална озеленена площ 40%;

Курортни зони и комплекси в зелена среда /Ок1/ с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване30%, Интензивност на застрояване 1,0, Минимално озеленяване 50%.

В зона „Са“ се допуска застрояване само за спорт и атракции. Площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта за усвояване. До 50% от нормативно определените паркоместа се осигуряват в подземни паркинг гаражи. При определяне на плътността на застрояване не се включват откритите спортни съоръжения, откритите паркинги и алеи. В зона „Оз“се допуска застрояване за образование, здравеопазване ,социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други дейности от финансово-кредитно обслужване , спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и др. В зона „Ок1“ се разрешават сгради за рекреационно ползване.

„Проектът е амбициозен и дългосрочен и изисква още доста координирани усилия на проектанти, възложители и местна власт.“, сподели за списание ИНФРАБИЛД арх. Георги Бачев.