ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Завършихме успешно проекта за яз. „Пловдивци“, въпреки предизвикателствата

Разговор с Николай Попов, ръководител направление „Хидротехнически съоръжения“ в Свеко Енергопроект

Завършихме успешно проекта за яз. „Пловдивци“, въпреки предизвикателствата

Г-н Попов, споделете за участието на Свеко Енергопроект в проекта на язовир Пловдивци?
Този проект беше истинско предизвикателство по редица причини. Развитието му започва в началото на 80-те години с избор на местоположението на язовирната стена и първоначален проект за изграждането є. След това, през 90-те, се изготвя работен проект и в края на десетилетието започва изграждането на съоръженията. Изградени са отбивна галерия, шахтов преливник и около 16% от насипите за язовирната стена. Строителството спира през 2001 г.

През 2012 г., след тръжна процедура, Свеко Енергопроект e избрана за изпълнител на проект „Обследване на площадката, проектиране и тръжна документация за язовир “Пловдивци”. Проектът се осъществява в рамките на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ реализиран от Република България в сътрудничество с Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка). Целта е осигуряването на по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси, заложени в държавната политика за устойчиво развитие на водния сектор.

Въпреки че през района преминават редица реки, водоснабдяването се осъществява от сондажни кладенци, от които водите се събират в резервоари и след което се подава по водопроводната мрежа към населението. През летните месеци р. Искрец, на която е построен яз. Пловдивци, пресъхва напълно и събраните води с кладенците недостига за нуждите на населението. През тези периоди е нещо обичайно водата да спира и дори да се въвежда режим за ползването є. Считам това за недопустимо, още повече в планински район, където преминават толкова много реки. Именно такава е идеята и на язовира, да събира води през пълноводието и да подава вода през маловодието. Започнахме работата по този договор с ясното съзнание, че ще можем да допринесем по някакъв начин за доброто на хората в района. Така ни посрещнаха и на място. Изглежда повечето от тях бяха загубили надежда, че нещо може да се случи с този проект и той да бъде завършен.

И така, работата ни започна с обследване на изградените съоръжения. Изпълнени бяха сондажи, опити на място и лабораторни изследвания за доказване качествата на изпълнените насипи. Бяха проверени характеристиките и моментното състояние на изпълнените бетони, както състоянието и разпределението на вложената армировка. Беше направена и преоценка на високата вълна и възможността на изградения преливник да проведе оразмерителните водни количества. Вследствие на проучвателните дейности се изготви доклад, който послужи за основа за стартиране на следващите етапи от проектирането.

Подобен тип проекти, включващи вече изградени съоръжения, необходимостта от тяхната рехабилитация, променена нормативна база и осъвременени виждания за развитие на проекта допълнително усложнява работата на проектанта. Благодарение на опита на екипа ни, както и на това, че разполагаме със проектанти по всички специалности, този проект беше изготвен и предаден в срок на възложителя МРРБ.

След завършване на всички СМР беше санирана чашата на езерото и дойде време за неговото напълване. Предварително бяха разиграни няколко варианта в зависимост от датата на стартиране на пълненето и пълноводието на годината. В резултат на разработените сценарии беше определен необходим период от два до шест месеца, за пълнене на езерото, като през това време не се спира водоподаването към населението. Завиряването на язовир е много отговорна работа. Има изготвена програма на завиряването, като при определени водни нива се правят пълни измервания контролно измервателната система и се следи за поведението на стената. Завиряването започна ноември 2017 г. Язовирът беше пълен до около 1/3 от височината на стената, когато в първите три дни на декември 2017 г., след няколкодневен валеж, язовирът се напълни и преля с около 15 m3/s (Преливниците са оразмерени за водно количество 235 m3/s). Това интензивно завиряване беше изпитание за всички нас. За щастие стената и всички прилежащи съоръжения се представиха отлично и сега можем да сме спокойни, че сме предали за експлоатация едно надеждно и сигурно съоръжение.

Този проект се оказа предизвикателство и по време на изграждането, съгласуването, узаконяването му и пускането му в експлоатация. Последният язовир предназначен за питейни нужди е изграден преди повече от 30 години. Благодарение на съвместната работа между Възложителя МРРБ, Изпълнителя Главболгарстрой, Инженер по договора Рутекс и ние проектантите от Свеко Енергопроект успяхме да завършим проекта и успешно да го въведем в експлоатация. Сега можем да пожелаем на бъдещите му стопани - ВиК Смолян, да го поддържат и да осигуряват чиста вода на населението в района.

Бихте ли разказали и за други проекти от дейността Ви?
Настоящите, както и бъдещите ни проекти, са свързани с предлагането и нуждите на пазара. В сферата на големите инфраструктурни проекти в момента работим по проекта за разширението на Метродиаметър 3 към квартал Слатина - Зала Арена Армеец София и до Окръжна болница, също така и за Тунел Железница.

Основната цел на проекта за отклонение от трети метродиаметър към квартал Слатина е да се състави Идеен проект в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя – Метрополитен, както и да се изготви Подробен устройствен план за избраното трасе на отклонението. За да се реализира проектът, екипът на Свеко Енергопроект извърши следните дейности: проучване на съществуващата инженерна инфраструктура; изготвяне на Подробен устройствен план за трасето на линията па метрото; изготвяне на идеен проект за метротрасе с дължина 5600 м и 6 броя метростанции със съответни чертежи и количествени сметки по всички специалности. Проектът попада в Югозападен регион, Столична община. Отклонението се предвижда да се извърши в участъка между МС 6 и МС 8 на трета метролиния при ул. Шипка в зоната на Военна академия. Като част от проекта се включват също така провеждането на Инженерно геоложки и хидрогеолoжки проучвания, и съставянето на Регулация и схеми на инженерната инфраструктура. Тунела, свързващ метростанциите, ще бъде изпълнен по метода с тунело пробивна машина (със щит), а метростанциите по метода с „миланска плоча“.

За Метростанциите са съставени визуализации за архитектурните решения, показващи вписването на решенията в контекста на предназначението и използването на зоните/кварталите обслужвани от метрото.

Другият голям и значим проект, по който екипът работи, е Тунел Железница. Тунел Железница ще бъде най-дългият пътен тунел в България, поради което с проекта осигуряваме той да отговаря на високо ниво на безопасност, системите които се предвиждат да са съгласно най – добрата световна практика и така да постигнем високо ниво на качество и безаварийна експлоатация.

Споделете за бъдещи планове и проекти.
Следва да отбележим, че ние натрупахме значим опит в използването на дигитални технологии, тризимерно и BIM проектиране, и в последните пет години успешно работим по големи инфраструктурни проекти в Швеция. Можем да се похвалим че сме част от екипа работил по Проекта за разширение на метрото в Стокхолм, който е с бюджет над 2 милиарда евро. Също така по проекти за пътна и железопътна инфраструктура, проекти за подземни гари, каверни и хранилища за ядрени отпадъци. Всички проекти, които изпълняваме по линията на CrossBorder са високо ефективни и допринасят за утвърждаването на бранда Sweco като символ на високо качество, иновативност и грижа за околната среда.

В заключение на всичко казано досега може да обобщим, че нашите цели оттук нататък са: непрекъснато нарастване на качеството на доставяните на клиентите услуги, да допринасяме за устойчивото развитие във всяка една поръчка, да имаме удовлетворени служители. Ние виждаме нашето развитие като консултант с признат опит за градовете и общностите на бъдещето, а имено че бъдещите общности и градове са изправени пред промени, свързани с промените на климата, урбанизацията и дигитализацията - промени, които могат да бъдат управлявани само от опитен консултант с признат опит. Резултатите от нашата работата в Sweco са устойчиви сгради, ефективна инфраструктура и достъп до електричество и чиста вода. С 16 000 експерти - строителни инженери, експерти по околна среда и архитектура, ние предлагаме на нашите клиенти подходяща експертиза за всяка ситуация в сферите на Сгради и градски (урбанизирани) зони; Вода, енергия и промишленост; Транспортна Инфраструктура.