ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Фонд за устойчиви градове финансира широк кръг проекти за градско развитие

Разговор с Надя Данкинова, ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове, Стоян Ставрев, Българска консултантска организация и д-р Кирил Величков, ОББ

Фонд за устойчиви градове 
финансира широк кръг 
проекти за градско развитие

Обърнахме се към Фонд за устойчиви градове, за да научим повече за дейността и градските проекти, които финансира.

Ето какво разказаха за списание ИНФРАБИЛД Надя Данкинова, изп. директор на ФЛАГ и Фонд за устойчиво градско развитие, Стоян Ставрев, управител на Българска консултантска организация и д-р Кирил Величков, директор Дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ в ОББ и Мениджър на Център за компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти.

Представете Фонд за устойчиви градове и предмета на дейност.
"Фонд за устойчиви градове" е дружество, създадено с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) за регионите София и Южна България. Избрани сме след проведена процедура от Фонд на фондовете през 2018 г. "Фонд за устойчиви градове" представлява обединение между Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие - фонд за градско развитие по JESSICA за София, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.

ФУГ разполага с общ ресурс от над 342 млн. лв., от които 202 млн. лв. са осигурени по линия на ОПРР чрез Фонд на фондовете, а останалите 140 млн. лв. са съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и ФЛАГ. Фондът предоставя дългосрочни инвестиционни заеми, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели за проекти, свързани с градското развитие и културното наследство. През този програмен период е разширен обхватът на допустимите градове за градско развитие по приоритетна ос 1 на ОПРР до общо 39, от които ФУГ има възможност да финансира 21 града в Южна България и столицата София. Проектите за туризъм и културно наследство покриват територията на цяла България при наличието на недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“.

Какви са изискванията за кандидатстване? На практика кой може да кандидатства за финансиране?
На практика всеки, който има проектна идея, отговаряща на изискванията на програмата, може да кандидатства - няма ограничение от гледна точка на правната форма – общини, публични или частни дружества, публично-частни партньорства. Много бихме искали да насърчим реализацията на ПЧП и вярваме, че точно Фондовете за градско развитие ще допринесат за промяна и реализация на проекти чрез успешни партньорства.

Оттам насетне изискванията са различни, в зависимост от това дали проектът е за градско развитие – спортна, културна инфраструктура или подобряване на градската среда, в сферата на интегрираните транспортни решения или за развитие на интегриран туристически продукт.

Най-общо всеки проект следва да има бизнес план, който да показва устойчивост на проекта, възможност за изплащане на инвестицията за период до 20 години, както и невъзможност да бъде финансиран изцяло на пазарен принцип.

Проектите следва да се изпълняват на територията на допустимите градове, а за някои - и в рамките на Интегрираните планове за градско развитие на тези градове. Стандартно изискваме самоучастие на крайния получател в общото финансиране на инвестиционния проект от минимум 15% от стойността на проекта.

Подробна и структурирана информация за изискванията може да бъде намерена на нашата интернет страница в рубриките „Финансиране“ и „Кандидатстване“. Но най-важно е всеки, който има проектна идея и се колебае дали е допустима или не, да се обърне към нас, по който и да е канал на комуникация. Ще получи отговор, персонална среща, обсъждане на идеята и насоки, ако е необходимо, за да стане достигне до финансиране.

През първата година от работата ни сме разгледали повече от 70 проектни идеи, входирани са над 30 искания за финансиране на стойност над 100 млн. лв. Все още има достатъчно свободен ресурс, така че очакваме проектните идеи на вашите читатели и сме в готовност да обсъждане и да работим заедно за финансирането на всяка една, която отговаря на изискванията за допустимост.

Разкажете повече за проектите за градско развитие, които финансирате. Какъв тип проекти са?
Фондът може да финансира широк кръг от проекти, допринасящи за градското развитие – от такива за подобряване на качеството на градската среда, за спортна и културна инфраструктура, за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт, интегрирани транспортни решения, паркинги и зони за паркиране, до проекти за строителство и ремонт на бизнес и индустриални зони, както и за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради. Съществено изискване при проектите за градско развитие е да съответстват на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на съответния град, което се доказва със становище от междинното звено на общината.

Проектите трябва да отговарят на заложените в плана приоритети, като в случаите, когато не попадат териториално в зоните за въздействие от ИПГВР, са допуснати изключения за тези, които допринасят за развитието на функционални връзки в града, както и с неговата периферия.

Бихте ли дали малко повече информация относно механизмите на финансиране?
За разлика от процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ, финансовите инструменти представляват 100% кредитен ресурс. На цена значително под пазарната, благодарение на микса на средствата – близо 60% от ОП „Региони в растеж“, на цена близка до нулата и 40% съфинансиране на пазарна цена. На пръв поглед за свикналите в безвъзмездна помощ изглежда непривлекателно, но все повече се разбира, че проекти реализирани със 100% безвъзмездна помощ, поради ограничението да генерират приходи за следващите 5 години, остават да тежат като поддръжка и бъдеща експлоатация на бюджетите на инвеститорите. Добре структурираният проект, финансиран с финансов инструмент, се изплаща спокойно, тъй като е разсрочен дълго във времето, разходите за лихви са ниски – тези проекти са по-близо да безлихвените заеми и най-важното е устойчив и се развива.

По отношение на механизма на одобрение и предоставяне на финансирането – преглед и оценка на допустимостта, на държавната помощ, финансовата устойчивост и кредитоспособността. Изглежда малко по-сложно от стандартното пазарно финансиране, но екипът на фонда е до проектния инициатор във всеки един момент и за него административната тежест не е по-голяма от обичайно кредитиране.

Споделете за реализирани проекти в българските общини.
Фонд за устойчиви градове стартира дейността си в началото на 2019 г., като към настоящия момент е одобрено финансиране за проекти в София и в Южна България на обща стойност над 45 млн. лв. На този етап общините се възползваха основно от възможността за комбинирана подкрепа на проекти за културна инфраструктура, заложени в Инвестиционните програми, както и за туризъм и културно наследство. Това са специфични механизми, само за общини, само за тези сфери, където може да се получи комбиниране от безвъзмездна помощ и финансов инструмент. Одобрили сме и са в проект на изпълнение няколко културни центъра, читалища, общински театри и художествени галерии.

Има интересни проекти свързани с опазване на културното наследство и развитие на туристическия продукт. Финансирахме и проекти свързани с градската среда и развитието на спортна инфраструктура – разширение на парк „Възраждане“ в София, заедно с изграждане на първия минерален аквапарк в столицата, както и цялостно обновяване на зоопарка в Стара Загора.

С голяма готовност за стартиране са няколко проекта за обновяване на спортни зали, стадиони и спортни центрове и очакваме тяхното реализиране след приключване на местните избори. Фондовете за градско развитие са огромна възможност, както за публичните, така и за частните предприемачи. Особено в годините, които предстоят, с почти изчерпан ресурс за безвъзмездна помощ и до стартиране на новите Оперативни програми.

Нашият времеви период за инвестиране е до 2023 г., така че очакваме проектните идеи, които са важни за общностите и все още не са намерили своя източник за финансиране – ние ще ги подкрепим.