ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Столична община разработи План за действие за Зелен град

Столична община разработи План за действие за Зелен град

Планът за действие за Зелен град представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционен план и десетгодишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването. Целта на плана е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти, като по този начин се подобри качеството на околната среда в столичния град.

В целите за „чиста енергия” са планирани да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, да се увеличи използването на енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници, да се подобри енергийната ефективност в сградите, както и да се намали използването на твърдо гориво за тяхното отопление. В стратегическите цели за „отговорно използване на ресурсите” са планирани мерки за намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са: увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на въглеродния отпечатък на града. Общите капиталови разходи в плана са мащабни и са в размер на около 840 млн. eвро. Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100MWh/годишно. Изпълнението на мерките ще доведе и до намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 с 21 200кг/г. и 322 700кг/г. азотни диоксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2/година. Планът се разработва с техническата помощ на ЕБВР. Това стана възможно след присъединяването през 2018г. на Столична община към Рамковата инициатива на Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове“.