ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Използваме иновативни подходи в проектите за ВиК мрежи и ПСОВ

Разговор с инж. Катрин Найденова, Управител на Аква Екопроект Системс ООД

Използваме иновативни подходи в проектите за ВиК мрежи и ПСОВ

Инж. Найденова, бихте ли представила пред читателите на списание Инфрабилд компанията Аква Екопроект Системс?
Аква Екопроект Системс ООД е създадена през 2011г. Основната ни дейност е проектиране на: пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, инфраструктурни проекти за вътрешни водопроводни и канализационни мрежи на населени места заедно с всички необходими съоръжения към тях, външни водоснабдителни системи, включително всичките им компоненти - магистрални водопроводи, съоръженията към тях, помпени станции, съоръжения за съхраняване на вода и всичко друго, което включват.

Освен изброеното, ние проектираме всичко, като започнем от жилищни и обществени сгради до промишлени сгради и предприятия. Нашият проектантски екип е способен да осъществи всички етапи от целия процес по изготвянето на един инвестиционен проект: предварителни и прединвестиционни проучвания, подробни устройствени планове – планове за застрояване и парцеларни планове, идейни, технически и работни проекти. При изпълнението на проекти на инженеринг оказваме пълно съдействие или самостоятелно осъществяваме съгласуването на изработените проекти във всички необходими експлоатационни дружества и обществени организации.

В нашия екип, освен инженери със специалност ВиК - профил „Мрежи и съоръжения“ и профил „Пречистване“, имаме специалисти „Геодезия и кадастър“, специалисти „Конструкции на сгради и съоръжения“, специалисти „Екология и опазване на околната среда“. По-голямата част от екипа ни притежават и втора специалност и така допълнително можем да изработваме проекти по част Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци.

Нашият екип се е специализирал и в изготвянето на техническите предложения, с които кандидатстваме по процедури за обществени поръчки в областта на водния сектор.

В екипа имаме експерт финансист и безпроблемно изготвяме финансови и икономически анализи, които са задължителен атрибут при реализацията на проекти с публични средства. За всички останали специалности работим с колеги, с които сме изградили дългогодишни професионални отношения.

Бихте ли очертала съвременните иновативни практики в областта на проектирането на ВиК мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, които са залегнали и във Вашия подход на работа?
Ние се стремим да отговорим на все по-високите изисквания на разрастващия се пазар. Работим по стандартни и утвърдени методологии, залегнали в документите и практики на ЕС и доказали се като успешни в годините. Но ние също така залагаме и на иновативни подходи и най-новите практики в областта на проектирането на ВиК мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води.

По отношение на пречиствателните станции за отпадъчни води най-новото, което не е само при нас, е, че в последните години всички те се оразмеряват съобразно немските норми ATV-DWNK- A131. На тази база нашият екип е изготвил собствени модели в Excel, чрез които с въвеждане на изходните данни и други необходими параметри целият процес по оразмеряването става изключително бързо. Използваме също Metcalf & Eddy.

Самото проектиране се извършва със софтуерния продукти AutoCad. Друго по-ново при проектирането на ПСОВ е проектирането на почти цялостна автоматизация при контрол на процесите на пречистване на водите, чрез което впоследствие обслужването става изключително лесно и с минимален персонал.

По отношение на ВиК мрежите всички проекти се осъществяват, чрез използването на лицензираните софтуерни продукти Autocad, Hydra и Сanalis, което спомага за много по-точното и качествено изпълнение. В допълнение, сроковете за приключване на проектите се съкращават многократно.

За изчисляване на строителните конструкции работим с програмите Tower, ArmCad, GaLa Reinforcement, екипът ни от експерти геодезия ползва Civil 3D и M Cad.

Нашият екип следи отблизо навлизането на всички нови и по-качествени материали, машини и оборудване в сферата на питейните и отпадъчните води чрез поддържането на постоянни контакти с представителите на фирмите производители. Вземаме участие във всички форуми, конференции и симпозиуми в областта на водите. Включваме се в различни обучения с цел непрекъснато повишаване на нашата квалификация.

При изготвяне на нашите проекти прилагаме принципите за устойчиво развитие. С всеки наш проект се предвижда да се осъществява активно и ангажирано управление, осигуряващо предпазване и ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда.

Водностопанските системи обикновено преминават през три етапа: проектиране, изграждане и експлоатация. Всеки етап играе важна роля и не трябва да се пренебрегва. Прогнозираното изменение на климата изисква инфраструктура, която е устойчива, гъвкава, рентабилна и екологосъобразна. Инженерите ни прилагат норми за проектиране, отразяващи съвременните знания. Изискваме строителството да се извършва с помощта на съвременни техники, материали и оборудване. Предвиждаме експлоатацията на нашите обекти така, че да осигурява намалено въздействие върху околната среда.

По време на проектирането правим оценка на риска, чиято основна цел е да се разгледат и анализират всички възможни рискове по отношение на проекта, така че той да бъде устойчив към сегашното състояние и очакваните бъдещи изменения на климата. Чрез цялата си дейност развиваме новаторско мислене и изграждаме съвременна компания, ориентирана към европейски метод на работа.

Като продължение на предния въпрос, представете реализирани проекти от практиката Ви?
За периода от 2011г. до момента имаме изготвени 14 работни проекта за пречиствателни станции за отпадъчни води, от които 11 са в порядъка между 10-20 000 еквивалентни жители, 2 бр. За 20-100 000 е.ж и една ПСОВ за над 100 000 е.ж., всичките финансирани със средства на ОП „Околна среда“. За почти всички обекти е проектирана и довеждащата инфраструктура – път, външно ел. захранване, довеждащ водопровод и довеждащ колектор. За част от тези населени места са изготвени работни проекти за нова и/или реконструкция на съществуващите ВиК мрежи. Отделно сме разработили за над 20 населени места прединвестиционни проучвания и идейни проекти за водопроводни и канализационни мрежи и ПСОВ. За реализираните проекти сме осъществявали и авторски надзор по време на строителството.

Три от най-големите ни проекти в областта на пречистването са: Пречиствателна станция за отпадъчнни води за гр. Асеновград – 65 350 е.ж. „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък 80 000 е.ж“. „Разширение на ПСОВ - 137 129 е.ж за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, на гр. Пазарджик“. Наш е и проектът за единствената в България ПСОВ от затворен тип – ПСОВ Бяла – 14 100 е.ж

Два от най-големите ни проекти в областта на ВиК мрежите са: ВиК мрежа – строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище“ – обща дълж. канализационната мрежа – 33,0км, водопроводна мрежа – 25,0км. „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизирана водопреносната мрежа на гр. Сопот.“ – обща дължина на канал. мрежа – 25,2км, водопроводна мрежа - 23,3км.

Нашият екип, като част консорциум, беше един от четирите, които работиха по изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания във връзка с втория програмен период на ОП “Околна среда 2014-2020г.“, а именно „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите. Обособена позиция 2: ВиК-гр. Пловдив, ВиК-гр. Кърджали, ВиК-Ямбол. За период от 3 години и половина нашият екип извърши огромно количество работа. Направено бе пълно обследване на всички ВиК системи за цялата територия, обслужвана от ВиК-Кърджали и част от територията на ВиК-Пловдив – общините Асеновград, Първомай, Кричим, Стамболийски, Сопот и Съединение. Вследствие огромния обем работа, бяха определени мерките, чрез които да се покрият изискванията на подписаните от България европейски директиви в секторите за питейни и отпадъчни води – EN 98/83/ЕО и EN 91/271/ЕИО. Одобрените инвестиции са както следва: За ВиК-Кърджали общият размер на инвестицията ще е над 67,8 млн. лв., като ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ над 49,8 млн. лв. а за ВиК-Пловдив общият размер на инвестицията ще е е над 137 млн. лв., като ОП „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020г. осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 97,4 млн. лв.

В края на разговора, бихте ли споделила с читателите за приоритети от настоящата Ви работа и текущи проекти?
Основният приоритет в нашата дейност е да изготвяме качествени крайни продукти, които да са устойчива, солидна база при реализирането на съответните обекти.

За осъществяването на това ние имаме Сертифициране по ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 с обхват проектиране, консултиране, управление и контрол на доставката за създаване на: системи и съоръжения за пречистване на води, водоснабдителни и канализационни системи,напоителни системи и съоръжения, геоложки и хидроложки проучвания, консултантски и управленски услуги, свързани с експлоатацията на пречиствателни станции за води и водоснабдителни и канализационни системи. Залагаме на постоянно обучение и самообучение на проектантите.

Партнираме си с утвърдени и доказали се с високото си качество производители в сферата на водите – Pipelife, Amiblu, HTI, Grundfos, Hach Lange, Siemens, Waterline, Wilo, Chime, Evrotech, Fontana, Huber, Industrial parts, Kubicek, ProMinent, Prime engineering, Кселекс и др. Партнираме си само с утвърдени партньори – строители: Интерпром, Райкомерс Конструкшън, Джи Пи Груп, Каро Трейдинг, разбира се без да отказваме и на по-малки партньори, но с доказан професионализъм.

Един от приоритетите ни в последно време е изнасяне на дейността ни извън България – на първо време в съседните ни държави - Сърбия, Черна гора, Северна Македония, като в Сърбия имаме регистрирана дъщерна фирма.

Относно текущите ни проекти, приключваме работата си като авторски надзор за два обекта. Те са „Реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в урбанизирана територия на гр. Чирпан“ и „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Чирпан“, на които сме проектанти.

Проектираме и саниране на сгради в гр. Сандански, както и разширяване на Депото за отпадъци в същия град.

Успоредно с това се готвим за участие в обявените процедури за „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции“ – за изготвянето на новите 6 броя РПИП. Също така подготвяме и технически предложения в екип със строители, наши добри партньори за участие в някои от обществените поръчки, обявени вследствие подписаните договори на 14-те ВиК оператора с ОП „Околна среда 2014-2020“ по разработваните РПИП, за които споменах по-горе. За съжаление, обявеното извънредно положение, заради пандемията от COVID 19, доста забави процедирането на тези поръчки. Засега няма излезли никакви резултати, а някои от ВиК операторите дори все още не са обявили търговете. Лошото е, че крайните срокове са строго фиксирани има задължителна 1 година за отстраняване на дефекти и в действителност времето за проектиране и строителство става все по-кратко. Това ще доведе до стартиране на всички обекти по едно и също време, което много ще натовари сектора и може да доведе до влошаване на качеството на крайните продукти или неспазване на сроковете.

Все пак се надяваме, че нещата ще се случат както трябва, а екипът на Аква Екопроект Системс, като доказани отлични профисионалисти в тази сфера, за пореден път ще се справи по-най-добрия начин.