ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Всички проекти, по които работим са значими за развитието на общината

Разговор с Д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра

Всички проекти, по които работим са значими за развитието на общината

Д-р Найденов, в началото на разговора ни, бихте ли споделили, с какви приоритети стартирахте третия си мандат, за да продължите успешното развитие на общината?
След два мандата работа в полза на общността и разписани приоритети в Инвестиционната програма на Община Силистра и в Програмата за управление 2019-2023, продължаваме да изпълняваме заложените дейности в полза на хората, за да може Силистра и населените места от общината да са по- добро място за живеене.

В изпълнение на Инвестиционната програма за периода 2014-2020 г., която е на стойност 17 милиона и 900 хиляди, продължаваме да работим по инфраструктурни проекти с особена значимост. Тук е мястото да отбележа, че тази година приключихме с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“. С реализацията на проекта, чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства постигнахме „ново лице“ на входа на града, качество и комфорт на обитаване. Основните дейности бяха свързани с реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, подновяване на тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране и зони за отдих, изграждане на велоалеи, нови решения за улично озеленяване, въвеждане на енергоспестяващо осветление и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност. Важно е да уточня, че за да постигнем синергия между пространствата, обновени със средства от различните програмни периоди сме свързали чрез естетически решения някой от най - популярните зони в града ни. Това са: Дунавски парк, площад „Албена“, ул. „Симеон Велики“. Допълвайки синергичния ефект в централната градска част, в момента реализираме проект: „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, който е насочен към обновяване на шест многофамилни жилищни сгради, четири от които са разположени на обновената вече ул.„С. Велики“. Целта на проекта е с изпълнение на мерките за енергийна ефективност и да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт, по-високо качество на жизнената среда и естетична свързаност.

Всички проекти са значими, щом подобряват живота на хората. Проектите имат смисъл само тогава, когато променят средата и начина на живот. Интензивна е за нас 2020 година. До този момент са издадени разрешителните за строеж и стартираха строително-монтажните работи по проектите: ,, Изграждане на жилищна сграда за социални жилища“; „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра“;„Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“, които се изпълняват по програма „Региони в растеж“2014-2020 г. Също така изпълняваме и трансгранични проекти с румънски партньори: ,,HERCULT“ - Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, проектен код ROBG - 491 и проект ,,Silistra - Eco-friendly -Viable- Electrical- Navodari Transport - Екологичен чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, по Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020.

Към днешна дата какви са основните приоритети, свързани с проекти за обновяване на образователната, социалната и общинска инфраструктура, на град Силистра?
Вече споменах имената на проектите, по които се работи, по някои от тези приоритети. Важно е да посоча, че целта ни е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания и осигуряване на достъп до социални услуги.

През годините поставихме акцент и върху подобряването на условията в образователната инфраструктура. Ремонтирани са на 100% всички училища и детски заведения, дворовете на яслите и детските градини. Вярвам, че чрез развитие на културата, туризма и спорта ще задържим младите хора и те ще предпочитат Силистра за своето бъдеще, затова инвестираме в това.

Голяма част от заложените дейности, не се притеснявам да кажа, по които се работи продължават и надграждат вече стартирали инициативи. Строителството е сред дейностите, които не спряха, макар в по-ограничени обеми, при спазване на всички мерки срещу разпространението на COVID-19 и съобразно условията на извънредното положение. Наложи се да преразгледаме планирани ангажименти, да поемем нови, да въведем финансови облекчения за дейности и услуги в полза на местния бизнес и да разширим обхвата на социални услуги, за да бъдем в подкрепа на най-уязвимите. Но въпреки пандемията, продължихме преасфалтирането, обновяването на уличната настилка, тротоарните площи, със средства от бюджета на общината за капиталови разходи. Община Силистра кандидатства с проект за ново енергийно улично осветление за четирите най- големи от общината населени места - Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен, които при одобрение ще бъдат напълно осветени със съвременни енергоспестяващи системи.

Наскоро се включихте в инициативата от кампанията на Европейската комисия на тема „Чиста мобилност“. Разкажете пред читателите на сп. Инфрабилд, как премина организацията, с какви модерни инсталации се включи Община Силистра?
Да, включихме се и събитието бе иновативно, и с много подаръци за участниците. Всъщност Община Силистра участва в Европейската седмица на мобилността под мотото на 2020 г.„Избери как да се придвижиш“ на тема „Чиста мобилност за всички“ от 16 до 22 септември, като за кулминационен ден на серията от събития бе посочена датата 18 септември 2020 г., пик час.

Децата от Ученическия парламент и талантливи деца реализираха модерен флашмоб в централната градска част /на ул. „Симеон Велики“ пред аптека „Еврика“ на кръстовището/. Затворени за движение бяха участъци от улиците: „Шар планина“, „Симеон Велики“, „Партений Павлович“, „Добруджа“. В събитието участваха над 50 деца- танцьори и деца- гайдари от школа „Великов“, танцова група Зумба и хип-хоп формацията „Ел форс“. По време на флашмоб инсталацията на тротоарите и пешеходните пътеки бяха раздавани дипляни, за да се популяризира седмицата на „Чиста мобилност за всички“. Неформална група- велосипедисти също се включиха в проявите на този ден, като в посочения час от кръстовището пред сградата на Енерго-Про по ул. „Вапцаров“ тръгнаха по новоизградените вело алеи, преминаха по на ул. „Симеон Велики“ и стигнаха до кръстовището пред ЦГП- аптека „Еврика“.

Да припомним, че дължината на велоалеите в града ни нарасна значително, с което желаещите да се придвижват екологично в града ни нарасна. През последните години с реализацията на три европейски проекта бяха изградени километри на велоалеи: По проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“ са изградени - 1090м.; По проект: „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ - гр. Силистра“ са изградени 300м.; По проект: ,,Silistra - Eco-friendly -Viable- Electrical- Navodari Transport - Екологичен чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, по Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 са изградени 475м. велоалеи и предстои да бъдат изградени още 7359м.

Какви са очакванията Ви и визията за облика на града и общината за следващите години?
Вярвам и работим за един град - чист, подреден, осветен и уреден- място за живеене, за образование, култура, спорт, за бизнес и културно- исторически туризъм, дом - наследство за поколенията.