ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

ЕнвироХеми представя модулна технология за пречистване на индустриални отпадни води

ЕнвироХеми представя модулна технология за пречистване на индустриални отпадни води

05.04.2019
Немската фирма ЕнвироХеми проектира модулна станция Envimodul за третиране на отпадните води на мина Кирова, част от СУЕК - производител на въглища в Русия.
Технологията на ЕнвироХеми позволява повторната употреба на повече от половината пречистена вода като процесна вода за минни операции. Останалата част от водите се пречиства съгласно местните норми и се зауства във водоприемник. ЕнвироХеми е разработила модулни пречиствателни станции за фирма СУЕК с няколко различни капацитета, така че да отговарят на местните изисквания. Envimodul станции за третиране на руднични води има в три мини на СУЕК. Новата пречиствателна станция в мината Кирова се състои от две линии с по осем модула. Всяка линия има капацитет от 800 m3/h. Модулите са предварително произведени в централата на ЕнвироХеми в Германия. В проточните реактори се извършват коагулация, хидрофобизация на въглищните частици и флокулация. Следващото отделяне на формиралите се флокули се извършва в инсталация тип Flomar®. Утайката от инсталацията се обезводнява с камерна филтър преса и след това се депонира. Окончателното пречистване на отпадъчните води се извършва с дисков филтър. Доставката на новата станция е планирана за втората половина на 2019 г.