СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина III, брой 4, юли 2006

Турникетите

Основни типове и потребителски свойства

Турникетите

Турникетите представляват устройства за контрол и управление на достъпа в сгради с различно предназначение и големина на човешкия поток. В този материал ще ви представим различните типове турникети, както и техните основни потребителски свойства - важен елемент при избора на този тип оборудване в зависимост от конкретното приложение.

Днешните модерни градове се развиват и разширяват бързо. Всеки ден административни сгради и офиси, производствени предприятия, метростанции, магазини и хипермаркети трябва да поемат все по-голям човешки поток от служители, посетители и клиенти. Едно съвременно решение за управление на входно-изходния трафик във и от сградата е монтиране на турникети и преградни съоръжения.
В момента този тип оборудване е достъпно в различни модели, с разнообразни конструкции и дизайн. Затова и често задачата за избор на подходящ турникет за дадено приложение (има разлика дали той ще се монтира на входа на банка или магазин) е достатъчно сложна, ако искате да намерите максимално ефективно и оптимално решение. Освен това, пропускателните съоръжения представляват неразделна част от общата система за контрол и управление на достъпа (СКУД). Турникетите могат да се комбинират с различни четящи устройства и така да се организира не само контрол върху достъпа на служителите в самата сградата, но и до една или друга охранявана зона от нея. Това предоставя възможност за постоянен контрол върху посетителите в обществени и административни сгради, а дори и в превозните средства. Конструктивните решения могат да са най-различни: охрана чрез бутон, индивидуални безконтактни карти, или посредством диспечерски пулт и мониторинг на портала.

Типове турникети
И така, ако сте собственик на офиссграда или производствено предприятие, вероятно искате да организирате правилно както достъпа във вътрешността, така и до определени работни помещения. А защо не и работното време на служителите си? Нека сега разгледаме най-често използваните типове конструкции на турникети.

Трираменна конструкция
Това е най-разпространеният и използван тип турникет. В основата на конструкцията му е подвижна въртяща се глава, със закрепени под ъгъл три преградни пръта (щанги). Между две прегради едновременно може да се намира само един човек. Трираменният турникет представлява електромеханично устройство, което след разрешение за преминаване се задвижва и човек може ръчно да завърти щангата до следващата начална позиция. Съществуват и някои модели, при които преградата се задвижва допълнително от вграден двигател, така че да се улесни придвижването на ползвателя.
Съществуват два основни вида трираменни пропускателни съоръжения: за стенен и стационарен монтаж (фиксиране за пода чрез Т- или П-образна стойка). Както подсказва името на първите, те са предназначени за монтиране на стена или друго съществуващо ограждение. Този тип конструкция е подходящ за използване в тесни помещения (например коридори), където пространството естествено определя ширината на прохода. Трираменните стенни турникети могат успешно да се използват и в градския транспорт като средство за пропускане на пътниците.
Когато обаче трябва да се организира контрол на достъпа в по-обширни помещения (вход на метростанции, стадиони или учреждения), е по-удачно да се използват стационарните трираменни турникети, които сами определят големината на работното пространство. Невисока цена, компактност, възможност за вписване в различен тип интериор - това са основните преимущества на трираменната конструкция. Като основен недостатък тук, обаче, трябва да посочим, че чрез тези пропускателни съоръжения се обезпечава относително ниска степен за защита на охранявания обект. Височината на конструкцията обикновено не надвишава 1м и турникетът може лесно да се прескочи или да се премине под него. Затова подобен тип оборудване се използва съвместно и с друг вид допълнителна охрана на входа.

Тип стойка с преграда
Това също е тип евтин и компактен турникет. Обикновено се изпълнява във вид на ръчно или автоматично отварящо се преградно съоръжение, с едно или две крила.
Едно от основните предимства на този вид турникет е, че конструкцията му позволява оставянето му в режим “постоянно отворен”, което способства за значително увеличаване на експлоатационния му период. Подобен режим, при необходимост, осигурява възможност за пропускане на голям поток посетители. Вариантът на автоматично отваряне на крилата пред клиента намира все по-широко приложение за вход на магазини или хипермаркети. Подобен контрол се осъществява посредством пулт за управление и охрана, средства за идентификация на посетителя (магнитна или Touch Memory карта, I-button), или чрез датчици за движение, монтирани на подходящо за целта място. Основен недостатък, обаче и тук се явява ниската степен на защита на охранявания обект.

Роторен турникет
Напомня на добре позната ни от миналото конструкция тип “въртележка”, с височина до 1м. Осигурява по-висока степен на защита спрямо по-горе посочените типове турникети, но изисква и по-голямо пространство за монтаж. Конструктивно се изпълнява или от отделни цели прегради, или от крила във вид на паралелно разположени прътове. Съществуват модели с три и четири отделни прегради. При монтиране на роторен турникет (ниска или висока конструкция), практически винаги възниква проблем, свързан с прекарването през тях на по-големи товари. Затова, при инсталиране на този тип пропускателни съоръжения, трябва винаги да се предвиждат и допълнителни портали за пренос на по-обемисти предмети и материали. Още повече, че подобни изходи се изискват и според действащите правила за пожарна и аварийна безопасност в административни и обществени сгради.

Висок роторен турникет
Чрез тях се осигурява максимална степен на защита. Тук конструкцията е с височина 2-2,5м и може да е изпълнена във вид на въртящи се прегради, плътни стъклени крила и т.н. Някои модели са разработени специално за монтиране на улицата. Най-модерните от тях са оборудвани с металдетектори, вградени допълнителни средства за идентификация (обикновено наборен панел), подсилени с блокировка на ротора. Към недостатъците им трябва да посочим ниската пропускателна способност (до 10 човека за минута), невъзможност за прекарване на голямогабаритни предмети и товари, сложно организиране на “антипаник” режим и големи размери, които не винаги позволяват вписване в интериора на сградата.

Автоматизирани портали
Подобен тип конструкция осигурява най-висока пропускателна способност. Конструкцията им може да бъде с ниски или високи преградни крила. Също така съществуват модели и с подвижни прегради. Подобни варианти се срещат в метростанциите на повечето големи европейски градове. Автоматизираните портали могат да работят в два основни режима: “нормално отворено” и “нормално затворено”. При първия крилата са постоянно отворени, като се затварят само при опит за несанкционирано преминаване. Такъв режим сам по себе си осигурява висока пропускателна способност. Второто и не по-малко положително качество на режима с постоянно отворени крила, е дългият срок на експлоатация на турникета, продиктуван от значително намаления брой сработвания за единица време. При втория режим преградите са непрекъснато затворени, като се отварят единствено след идентифициране на потребителя (например, валиден билет или карта).

Потребителски свойства
Съществува група технически и ергономични характеристики, определящи основните потребителски свойства на турникетите. Ето накратко по-важните от тях.
Изисквания към степента на защита
Както беше посочено по-горе, най-висока степен на защита на обектите се обезпечава чрез монтиране на високи модели роторни турникети. Техните характеристики се доближават до тези на шлюзовите кабини. Не могат да се заобиколят или прескочат. Пропускат само по един човек, а е възможно и блокиране на нарушител вътре в кабината или между преградите. По-нататък, според изискванията към степените на защита, следват ниските роторни турникети тип “въртележка”. Автоматичните портали, трираменните конструкции и тези от типа стойка с преграда осигуряват най-ниска степен на защита. И ако за решение на вашата задача основното изискване към монтираното оборудване е повишена степен на защита, тогава безусловно трябва да се спрете на висок роторен турникет.

Наличие на “антипаник” режим
Според изискванията за пожарна и аварийна безопасност в сградите, на всички места, където има струпване на големи групи хора (например офиси, производствени предприятия, театри, кина и т.н.), трябва да се обезпечи възможност за бързото им извеждане в случай на възникване на пожар или други аварийни ситуации. И ако на входа на посочените сгради са инсталирани турникети, тогава при тях трябва да е предвиден режим за безпрепятствено напускане на сградата, който се нарича антипаник. Този режим задължително присъства при автоматичните портали и тези от преграден тип. При някои модели трираменни конструкции подобен режим се реализира чрез сгъване на една от работните прегради, а при други - чрез механично отвъртане. При ниските и високите роторни турникети няма възможност за антипаник режим и трябва да се обезпечи допълнителен авариен изход от сградата.

Възможност за свързване към СКУД
Повечето модели турникети, които се предлагат понастоящем у нас, имат възможност за включване практически към всички системи за контрол и управление на достъпа. При това, организацията на достъп може да е индивидуална, т.е. в състава на автономна СКУД, или групова, когато турникетът е включен като елемент от многостепенна разпределена система за контрол. В първия случай, такъв турникет е възможно “да разпознава” определени служители и да ги пропуска през охраняваната територия. Възможно е също и изготвяне на отчет за броя преминавания, т.е. подаване на информация за времето и часа на влизане/излизане на служителите. При втория случай турникетът е част от общата СКУД и е в състояние да съгласува действията си с работата на целия сложен механизъм по управление и пропускане на човешкия поток в дадена административна или производствена сграда. И още, работата му може да се настройва гъвкаво според постоянно изменящата се ситуация, чрез внасяне на промени в работния му алгоритъм. Разбира се, всичко това се извършва посредством управляващ софтуер, заложен предварително в системата за контрол на достъпа.

Пропускателна способност
Пропускателната способност на турникети, свързани със СКУД, зависи от три времеви параметъра: време за идентификация на служителя, чрез различните типове информационни носители; време за разчитане на кода и обработка на информацията; и време за сработване на изпълнителния механизъм. Практиката показва, че тук най-инерционното звено се явява самият човек. Тестове, проведени в еднакви равни условия, показват, че най-висока пропускателна способност се постига при турникети, снабдени с четци за Touch Memory и I-button-карти, тъй като те могат да се извадят и разчетат най-бързо. Времето за сработване на изпълнителния механизъм се явява постоянен параметър. Лидери тук се явяват автоматичните портали, при които нормалното състояние на крилата е отворено. А скоростта на преминаване отново зависи изцяло от човешкия фактор. Практиката показва, че реалната пропускателна способност на турникетите, оборудвани с четци, е от 8 човека в минута при високите турникети и до 20- при автоматичните.

Ресурс (брой сработвания)
Почти всички модели турникети на европейски производители указват ресурс до 1 милион сработвания, като при някои от тях те могат да достигнат до 5 милиона. Много рядко, обаче, гарантираното число на сработвания, обявено в техническите спецификации, надвишава 2 милиона.

Пропускателен режим
Тук са възможни два режима на пропускане: групов и по един човек. Способността за пропускане само по един човек може да се гарантира единствено при турникети, оборудвани с претегляща платформа. При всички други случаи (използване на трираменни и роторни турникети), трябва да се подсигурят допълнителни технически средства. Порталите за групово преминаване са най-често срещани на входа на метростанции. Това са турникетите тип стойка с преграда и автоматизираните портали, предоставящи възможност за работа в режим “постоянно отворен”.

Ширина на прохода
Тази характеристика е важна, когато през турникета трябва често да се пренасят обемисти товари или такива с нестандартна форма. Единственият тип турникет, предоставящ възможност за увеличена ширина на прохода, е този от тип стойка, с две двустранно отварящи се крила. С нейна помощ може да се организира ширина на прохода до един метър. Всички други типове турникети осигуряват проход с големина 55-80см.

Използвани материали
Съществуват два основни подхода при избора на материал за изработване на турникета. Преградите и самият корпус при по-скъпите модели се произвеждат от неръждаема стомана, при това матово полирана. Известно е, че този материал дори и при дълга експлоатация не се разрушава, не корозира и лесно се почиства. Редица производители използват и различни елементи за украса. Това е целесъобразно да се прилага върху частите, които не се пипат често. В противен случай покритието бързо ще загуби първоначалния си вид. Някои модели също се изработват от хромиран метал. Това съществено намалява стойността на турникета, но, за съжаление, този тип покритие след време започва да се руши и нарушава естетичния вид на съоръжението. Ако в конструкцията на турникета са предвидени прозрачни елементи, то се използва плексиглас или закалено стъкло (с дебелина не по-малко от 10мм).