СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина IV, брой 1, февруари 2007

Работа с преносими стълби

Правилата изготвиха МИЛКАНА РУСЕВА, Петко Тотев

Работа с преносими стълби

Неправилната употреба, съхранение и избор на преносимите стълби са причина за значителен брой тежки трудови злополуки. Те биха могли да бъдат предотвратени, ако се придържаме към определени правила за безопасност.

Бихме желали да обърнем внимание на някои основни правила за безопасност при използване на преносими стълби в различни области, като телекомуникации, кабелни оператори, електропренос и електрообзавеждане, строителство, реклама, работа в складове и много други. Тези правила са съобразени с изискванията на Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и измененията и допълненията към нея от Нов ДВ бр.88 2004г., раздел III: „Специфични изисквания при използването на стълбите”.
Съществува пълно съответствие на правилата, залегнали в Наредба №7, с изискванията на Директива на Съвета 89/655/ЕИО, отнасяща се до минималните изисквания за сигурност и закрила на здравето при използването на работни съоръжения от работниците по време на работа (втора специализирана директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО), изм. и доп. с Директива на Съвета 95/63/ЕИО, изм. и доп. с Директива на Съвета 2001/45/ЕО.

Общи изисквания
Преносимите стълби да се употребяват за извършване на леки и краткотрайни операции, когато технически е невъзможно или е нецелесъобразно да се използват колективни предпазни средства.
Да се използват само стандартни и изправни стълби.
Преносимите стълби се подбират по вид и размер така, че в конкретния случай да осигуряват безопасни условия на работа.
Стълбите трябва да са произведени от материали, подходящи за средата, в която ще се използват. Да не се използват метални стълби в близост до въздушни електропроводи и до открити тоководещи части под напрежение .

Поставяне на преносими стълби
Стълбите се поставят по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използване .
Преносимите стълби трябва винаги да се поставят върху здрав, равен и нехлъзгав терен или под, като стъпалата трябва да са в хоризонтално положение. Не трябва да се поставят стълби в наклонено положение.
Долната и горната основата, върху която се опират преносимите стълби, трябва да са стабилни, устойчиви, неподвижни и с подходящи размери, така че стълбите да бъдат неподвижни.
Еднораменните преносими стълби трябва да опират върху долната основа с двата долни края на страниците или със специални накрайници и с двата горни края на страниците - върху горната основа. Стълбата не трябва да има за горна или долна опорна точка стъпало. Това изискване на практика не може да бъде спазено при използване на преносими стълби за достъп и работа на цилиндрични мачти и стълбове. В тези случаи работещите трябва да бъдат изключително внимателни при изкачване по стълбата и задължително да използват лични предпазни средства против падане от височина, свързани към мачтата или стълба, както и да обезопасят преносимата стълба надеждно към опората.
Приплъзването на опорите на единичните стълби по време на използване се предотвратява чрез приковаване на опори или употреба на противоплъзгащи накрайници. Ако тези мерки не са достатъчни, стълбата трябва да се придържа от втори човек, стоящ пред или отстрани на нея .
Да не се поставят подвижни стълби върху опора, по чиято повърхност има разлято масло, боя и други материали, улесняващи подхлъзването, когато основата на стълбата не е осигурена срещу подхлъзване чрез механична връзка. В този случай да не се разчита на противоплъзгащите се накрайници и помощта на втори човек.
Единичните стълби с дължина, по-голяма от 3м, се закрепват срещу обръщане назад или встрани, независимо от броя на качванията или времето на използването им.
При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5м, се вземат мерки срещу деформиране. Подпирането в средата може да намали натиска на горните опори на стълбата, към повърхността на която е опряна, което я прави по-нестабилна странично. Деформирането може да бъде избегнато и като се постави стълбата с по-малко отстояние от опората, но тогава задължително трябва да бъде фиксирана в горния край.
Висящите метални стълби с дължина над 5м се оборудват с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
Двураменните стълби и стълбите с площадки в работно положение да се разтварят така, че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да не позволява по-нататъшно раздалечаване на раменете. Да не се използват двураменни и стълби с площадка с неизправно приспособление против разтваряне .
При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби да се използват двойни или стълби с площадка.
За да се предотврати нежелано преместване, еднораменните стълби трябва да се поставят така, че да имат наклон спрямо хоризонталната равнина, минаваща през основата от 70° до 75°, т.е. разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, да е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора .
Стълбите, използвани за достъп до работното място, трябва да се издигат най-малко на един метър над платформата за достъп, освен в случаите, когато са взети други предпазни мерки за осигуряване на здраво захващане. Да не се стъпва на стъпенките над нивото на платформата .
Преди поставяне на стълбата, теренът на работното място трябва да се почисти от странични предмети, сняг, лед и др.
Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно. Ако подвижната стълба е поставена на място, където може да бъде блъсната или съборена от преминаващи хора или превозни средства, пространството около нея трябва да се обезопаси чрез ограждане, предупредителни табели, организиране на охрана и др.
При използване на сглобяеми или удължаващи се стълби трябва да се осигури неподвижността на отделните елементи един спрямо друг, както и на опорите им преди изкачване по тях.
Преди пристъпване към работа върху преносима стълба с пробивни инструменти, да се проучат трасетата на съществуващите открити и скрити проводи в работната зона.

Работа с преносими стълби.
На една преносима стълба може да застава само едно лице.
При работата от стълби на височина, по-голяма от 3м от основата на стълбата, лицето трябва да е осигурено посредством предпазен колан за цялото тяло БДС 361 към спирачна система БДС 363, или по изключение, посредством позициониращ колан БДС 358, към здрава и сигурна конструкция при условие, че височината на евентуалното падане не е по-голяма от 0.5м. Предпазният колан да се захваща съм стълба, осигурена срещу падане, само когато липсва сигурна съседна конструкция.
Тежестта на лицето, ползващо стълбата със или без допълнителен товар, не трябва да надвишава допустимото натоварване, посочено в техническата спецификация от производителя.
Стълбата трябва да се използва така, че по всяко време лицето да може да се захваща здраво и да има здрава опора.
При изкачване и слизане по стълба лицето трябва да е обърнато с лице към нея, да е с незаети ръце и във всеки момент да се държи с една ръка към стълбата.
Движения и работи върху преносима стълба да се извършват внимателно, без резки стъпвания, подскоци, люлеене, пресягания извън нормално достъпната работна зона и други подобни действия, които биха довели до падане на стълбата, до счупване на стъпалото или на цялата стълба.
Не се разрешава заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет .
Ръчното пренасяне на товар не трябва да препятства постоянното сигурно захващане на лицето или да го дестабилизира. При вдигане на товар лицето трябва винаги да се държи за стълбата с едната ръка. Да не се извършва работа, изискваща вдигане на товар с двете ръце. Да се вдигат само леки товари.
Пренасянето на товари при движение по стълба да става само когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.

Инструментите да не се подхвърлят, а да се подават с въже.
Да не се поставят и оставят инструменти върху стъпалата на стълбата.
Лицето, използващо стълбата, трябва да е с подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване. Да е с удобни ръкавици, осигуряващи достатъчно топлинна изолация на ръцете и сигурност на захващане при температура под 5°С, ако стълбата е метална.
Не трябва да се работи на стълба, на която стъпалата са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването.
Забранено е удължаване на единични или двойни преносими стълби, освен в случаите, когато това е предвидено от производителя.
Двураменните стълби и стълбите с площадки не трябва да се използват в работно положение като единични.
Под стълба, на която се работи, не трябва да стоят други лица.
Работещото на стълбата лице може да се качва само до допустимото безопасно ниво на съответния тип стълба:
При единичните стълби минималното безопасно разстояние е 1м от стъпалото до края на страницата, с изключение в случаите, когато стълбата служи за изкачване на площадка и страницата е удължена като перило.
При двураменните стълби трябва да остава поне едно стъпало преди последното .
Двураменните стълби не трябва да се обкрачват.
Стълбите да се използват само по предназначение. Да не се използват като мостове за преминаване, рампи, подове на работни площадки, подпори, хоризонтални носещи елементи на скелета, както и за прикрепване на подемни съоръжения към тях.
Не се допуска работа на преносими стълби при неблагоприятни атмосферни условия: вятър със скорост над 10м/сек., дъжд, снеговалеж и др.

Правила за пренасяне и преместване на преносими стълби
Преди преместване или сгъване на стълбата, задължително е да се провери дали няма предмети върху нея.
Преносимите стълби да се вземат и пренасят внимателно, така че да не се повреждат, бутат или събарят околните предмети. Оставят се внимателно, без да се хвърлят или удрят.
Стълби с дължина над 5м или тегло над 20кг да се носят най-малко от 2 лица, като най-високото застава най-отпред, а теглото на стълбата трябва да се разпредели равномерно върху носещите я лица.
Двураменните стълби и стълбите с площадки да се пренасят с прибрани рамена.
В местата, където е възможно да се появят лица пред пренасяната стълба, тя да се носи така, че предният й край да бъде най-малко на 2м от нивото на пода.
Да не се премества двураменна стълба чрез усилие на намиращото се на нея лице.
При транспортиране в превозните средства стълбите се подреждат и закрепват така, че да са запазени от повреди, неблагоприятни атмосферни условия и други вредни въздействия и да е изключена възможността за самоволно преместване или падане.
Стълби, излизащи от габарита на превозното средство, да се транспортират при спазване на изискванията на ЗДП.

Съхранение на преносими стълби
След приключване на работа, стълбите да се поставят на определените места за съхранение, а при кратък престой да се вземат мерки против използването им от странични лица.
Мястото за съхранение трябва да бъде с удобен и безопасен достъп до стълбите и да гарантира безопасното им поставяне и изваждане.
Стълбите да се съхраняват на сухо място, далеч от влага, пряк източник на топлина, опасни химически вещества и други фактори с неблагоприятно въздействие.
Да не се съхраняват стълби в работно положение.
Да не се съхраняват стълби в положение, при което съществува риск от падане или деформации: поставени непосредствено една върху друга, с поставен товар върху тях и др.

Правилата изготвиха МИЛКАНА РУСЕВА, Петко ТотевКонтрол, начин на проверка


Преди и след всяка употреба проверявайте визуално състоянието на стълбата:
Внимавайте за повредени, деформирани или липсващи елементи.
Проверявайте състоянието и функционирането на подвижните връзки и устройствата за застопоряване.
Проверявайте състоянието на противоплъзгащите накрайници.


Поддържане на преносими стълби


Поддържайте стълбите в изправност.
Почиствайте стълбите от разлети течности и петна.
Пазете ги от замърсяване с мазнини, бои и други хлъзгави материали.
Смазвайте връзките на подвижните елементи.Реклама