СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Сдружението на производителите на сухи строителни смеси проведе работна среща

На 13.11.2008 г. по инициатива на ръководството на Сдружението на производителите на сухи строителни смеси директорът на дирекция "Управление на проекти" към Института за управление на програми и проекти Емил Живков проведе консултативен ден на място. Срещата премина в обстановка на засилен интерес и активност от страна на представители на организациите, членове на сдружението. Господин Живков запозна присъстващите с възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" /2007-2013 г./, процедури "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и "Покриване на международно признати стандарти". В детайли бяха разгледани критериите за допустимост на кандидатите, допустимите и недопустимите дейности и разходи, размерите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и начинът на плащане по посочените схеми. Разяснена бе и ролята на консултантите за разработването на качествено и успешно проектно предложение, а така също и спецификата на отчитане на дейностите и разходите във връзка с вече спечеления проект и необходимостта от неговото професионално управление. Участниците в мероприятието зададоха множество изключително интересни въпроси, произтичащи от индивидуалната им практика и потребностите от удволетворяване на техните конкретни нужди, свързани с модернизация на производствените мощности и въвеждането на системи за управление на качеството.

Консултативният ден приключи с обмен на координати за връзка между страните и поемането на ангажимент от страна на г-н Живков да отговори и на други въпроси, които ще възникнат у потенциалните бенефициенти в процеса на тяхната подготовка за кандидатстване. Общият извод след края на срещата беше, че тя е била много полезна за присъстващите и че взаимоизгодното сътрудничество между двете партниращи си организации - Сдружение на производителите на сухи строителни смеси и Институт за управление на програми и проекти ще продължи да се развива устойчиво и занапред.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини