СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

БАИС проведе дискусия с производители, изпълнители и търговци на хидроизолационни системи и материали

БАИС проведе дискусия с производители, изпълнители и търговци на хидроизолационни системи и материали

На 29 октомври Българската асоциация за изолации в строителството проведе за своите членове втора дискусионна кръгла маса „Проблеми пред производителите, изпълнителите и търговците на хидроизолационни системи и материали”, във връзка с обнародваната в Държавен вестник бр. 89/14.10.2008 г. Наредба № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
Близо две години продължиха заседанията на съвместната работна група с експерти от БАИС, НИСИ и МРРБ, които по инициатива на асоциацията разработиха нормативния документ, влязъл в сила в средата на октомври.

При откриването на дискусията председателят на УС на БАИС инж. Йордан Николов – член на работната група, подготвила Наредбата, изрази увереност, че с влизането в сила на този нормативен документ, ще бъде постигнат ред при извършването на хидроизолационни дейности и че това ще доведе до премахване на масово съществуващата практика некомпетентни и неподготвени хора да извършват такъв вид дейности. Той обяви и стартирането на кампания от БАИС по разпространение на информация за влязлата в сила Наредба и подготовка на своите специалисти за стриктното спазване на заложените в нея изисквания и приложението й в строителния процес.

Инж. Нона Георгиева – главен експерт от Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ и член на работната група се спря на важността на приетата наредба и очакванията тя да бъде стриктно спазвана, което ще доведе до повишаване качеството на хидроизолацията на сгради и съоръжения. Тя информира участниците в срещата, че Наредбата е била нотифицирана в ЕК и е приета без всякакви забележки както от комисията, така и от страните членки на ЕС. Нотифицирането е извършено по реда на Директива 98/34/ЕС, въведена с ПМС №165от 2004 г.
Проф. д-р инж. Димитър Назърски, инж. Цветан Германов и инж. Калин Грозданов – членове на работната група от БАИС, представиха пред участниците в дискусията най-съществените моменти от отделните раздели на Наредбата.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини