СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VII, брой 2, април 2010

Самент осигурява цялостен пакет от решения и услуги, а клиентите ни получават функционираща система

Самент осигурява цялостен пакет от решения и услуги, а клиентите ни получават функционираща система

инж. Ивайло Лазаров, Управител на фирма САМЕНТ

Г-н Лазаров бихте ли представили фирма Самент?
Фирма Самент е специализирана в една широка гама решения. Това са системи за горно осветление, естествена вентилация и димоотвеждане. Системите имат отношение към ергономичността и функционалността на една сграда, както и към енергийната й ефективност.
Компанията е организирана така, че във всички тези направления да осигурява не отделни продукти, а цялостни решения за сградната индустрия и индустрията като цяло.
През годините Самент се формира като инженерингова компания, която предлага пълен инженерингов и сервизен пакет.
На различни етапи индустрията има различни потребности и Самент. като лидер на пазара, трябва да може да откликне на тях с широка гама от предложения. На практика постигаме това като работим с много партньори от чужбина. На база тяхната специфична гама и производствена насоченост, ние доставяме продуктите така, че да може да предложим на нашите клиенти цялостни решения.

Кои са най-интересните според Вас решения за българския пазар?
Българският пазар е един доста специфичен пазар, който съществено се различава от тези в другите страни. Имам предвид специфичните потребности възникващи поради климатични особености или специфични изисквания, които не могат да бъдат задоволени от продуктите предлагани от западните компании.
От три години ние от Самент разработваме и сертифицираме собствени продукти и решения, които да отговорят точно на тези изискванията. Вече мога да кажа, че един много сериозен сегмент като горно осветление и димоотвеждане изцяло е покрит със собствени продукти с параметри, които са специфични за България. Логично развитие на този процес беше обособяването на производствена фирма, която да обезпечава Самент с различни елементи за конкретните решения. Очакваме продукцията да намери своя пазар както в България,така и извън нея.
Ние предлагаме и сме внедрили много интересни решения в различни сегменти. Миналата година такъв сегмент бяха димните и пожарните завеси, преди това слънцезащитните системи, елекро моторни системи за стъклени клапи и т.н.
Ще спомена една малка част от обекти, в които сме реализирали - Логистичен център Юнивърсъл в София, Логистични Центрове на изхода за Пловдив и двата в околностите на София, както и завода на Кнауф, град Гълъбово.
Другата особеност е че Самент реализира няколко мащабни проекти извън страната. Това са Логистичен център на Алди в Солун, Индустриална зона Синдос, Гърция и ЛЦ на Алди Индустриална зона Патрас, Гърция- Пелопонес.
Горд съм да спомена, че Самент реализира комплексни решения в изграждането над 50 % от моловете в България.

С какво се характеризираше пазара през изминалата година?
Миналата година се характеризира с няколко особености. На практика това свиване на строителния пазар доведе до свиване на някои от сегментите, в които работеше фирмата. Липсваха българските инвеститори, които инвестираха в малки и средни проекти. В същото време бяха реализирани големи проекти в изграждането на логистични бази, вериги хипермаркети. Някои сериозни инвестиции от 2008 година бяха довършени от фирма Самент.
Тази година, макар и по-различна от миналата, има обещаващи проекти и възможности и ние се подготвяме да отговорим на очакванията на инвеститорите, когато стартират с реализирането им.
Аз се надявам на базата от нови разработки, на новите продуктови групи, на възможностите за цялостни решения, облечени в един цялостен сервизен и инженерингов пакет, Самент да продължи досегашния си път на развитие.

От месец юни тази година влиза в сила Наредба N Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Готова ли е фирма Самент да отговори на новите изисквания?
Смея да твърдя, че Самент е подготвена да посрещне промените и в продуктово и в кадрово отношение. На практика, всички системи са съобразени с тази наредба, не само поради моето лично участие в създаването й, а и защото ние работим, както вече споменах, от години в посока предлагане на цялостни решения.
Тази наредба променя сериозно самият процес на проектиране на сградите и особено на тези с индустриално предназначение.
За цялата наредба е характерно, че тя налага Европейските стандарти, а те самите са така създадени, че различните системи за аварийна и пожарна безопасност да работят в синхрон. Системите за димоотвеждане са една малка част от цялата система, но те са синхронизирани по същество от самите стандарти, а наредба допълва този синхрон.
Въвеждат се изключително нови понятия за строителната индустрия като напр.: димни бариери, точки за свеж въздух като елемент от една цялостната система.
Самент може да осигури всичко в един цялостен пакет, така че нашият клиент да получи функционираща димоотводителна система.
Подготвени сме и като продължаваме с някои разработки, които са ориeнтирани в ценово и качествено отношение към спецификите на българския пазар и които до септември месец ще бъдат готови.
От една страна са тези промени в количествено и качествено отношение, от друга страна е налице вече по-сложния процес на проектиране, на инженеринг, задължително е изискването за след продажбен сервиз.
На практика всички системи, които имат отношение към сградната безопасност, предстоят най-малко веднъж в година да бъдат сервизирани и тяхната функционалност да бъде доказвана с протокол. Самент има цяло направление за подобна дейност. Повечето от големите проекти, в които сме участвали през миналата година имат такъв сервизен пакет. Може да се каже, че фирма Самент е изпреварила тези промени с две години.

Какви са вашите очаквания за посоката на развитие на пазара?
В момента имам усещането, че пазара се преподрежда. От една страна намалена от към възможности индустрия, липса на обекти, изключително засилена конкурентност. От друга страна са на лице, както вече коментирахме, по-ясните правила и регламенти, нови наредби.
Нужен е диалог между фирмите и инвеститорите, защото липсата на такъв води до генериране на разходи без възвращаемост.
Ако погледнем едностранно на процесите ще видим само засилена конкуренция, сваляне на цени, разбира се за сметка на качеството, и най-вече в посока не реализиране на енергийно ефективно решение.
Ако погледнем глобално, всяка фирма има за изпълнение и социални ангажименти, които не трябва да се пренебрегват. Аз лично считам че само комплексния подход води до един държавнически поглед върху бизнеса и изпълнение на социалните ангажименти, които всяка една фирма има, в частност и фирма Самент.
Да участваш по един правилен начин в процеса на формиране на пазара, формиране на разбиранията на нагласите на участниците на пазара, това е един отговорен акт и ние от Самент го правим и ще продължим в тази посока и през следващите години. Това са предизвикателства, които ще стоят пред нас и през следващите две години.