СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VIII, брой 1, март 2011

Сертификати за екологично строителство

Покриването на стандартите за сертифициране на „зеленото” строителство намалява значително експлоатационните разходи, подобрява качеството на живот в сградите и създава позитивен търговски образ. Всеки от нас е чувал за някои от видовете сертификати, но знаем ли всъщност кой, как и с каква цел ги връчва? В настоящата статия ще се опитаме да отговорим на тези въпроси, разглеждайки основните видове сертификати с отношение към устойчивото строителство в България.

В глобален мащаб, последните 20 години са период на бурно развитие в създаването и утвърждаването на системи от критерии за устойчиво строителство. Това се осъществява по частната инициатива на неправителствени организации, които създават, организират и присъждат сертификатите в тази сфера. Целта на дейността им е да се стимулира намаляване на въздействието на строителството върху околната среда, подкрепяйки добрите практики в тази насока, както и да се създадат достатъчно всеобхватни методи за мониторинг и оценка. Критичната важност на екологичното строителство се подчертава от европейската Директива за енергийното представяне на сградите, според която до края на 2018г. всички сгради в публичния сектор с площ над 250кв.м. ще трябва да са с почти нулеви въглеродни емисии. След 2020г. това изискване ще важи за всички нови сгради изобщо, което означава че е необходимо спешно популяризиране на методите за намаляване на вредните емисии, както и обучение на специалисти в областта на екологичното строителство. Такова обучение и сертифицирането му също се предлагат в някои от световните стандарти за еко-строителство.

Най-широко използваните системи за екологична оценка са британската BREEAM, американската LEED и австралийската Green Star, както и международният проект GBC (Green Building Challenge), който включва инициатори от 14 държави. Други популярни системи с локално значение са френската HQE, немската DGNB и японската CASBEE, които също излизат извън националните граници и се прилагат в съответния регион. Такъв е случаят с немската DGNB, която служи за основа на сертифицирането, прилагано от Българския съвет за устойчиво развитие. Ето защо, значимите за България системи за сертифициране са най-вече световните лидери BREEAM и LEED, заедно с регионално наложилата се DGNB.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
BREEAM е първият метод за оценка на устойчивото строителство и е развит през 1990 година от британския институт за устойчиво развитие Building Research Establishment (BRE). През последните десет години, инструментариумът му еволюира от списък с критерии до комплексна система, която включва всички етапи на проектиране и строителство, оценявайки дори бъдещия експлоатационен процес. Днес методът е водещ в Европа, Азия и Близкия Изток със сертифицирани над 115 000 сгради. В Европа BREEAM се модифицира в BREEAM Europe, а в страните от Персийския залив – в BREEAM Gulf, партнирайки си с местните съвети за устойчиво развитие. За сгради извън традиционните области на приложение – както географски, така и типологично, се разработват специфични критерии под общото име BREEAM Bespoke, а за съществуващи сгради може да се присъди BREEAM In-Use. В България има няколко регистрирани за оценка по BREEAM бизнес сгради, но все още никоя от тях не е официално сертифицирана.

Оценка на обектите
При създаването си, BREEAM се прилага единствено за административни и жилищни сгради, но след поредица обновявания и синхронизиране с британското законодателство, вече покрива всички типове обекти. Според вида си, сградите могат да кандидатстват за сертифициране в някоя от следните категории:
- еко-домове,
- жилищни сгради,
- офиси,
- търговски сгради,
- здравни учреждения,
- училища,
- индустриални сгради,
- затвори,
- съдебни сгради.

Критериите за оценка при сертифициране са девет – управление, транспорт, енергия, води, земя и екология, материали, здраве и тонус, отпадъчни продукти, замърсяване. Всеки от тях отговаря на определен брой кредити, сформиращи общата оценка в проценти от 100%. Оценката може да бъде:
- Pass (средна) - над 30%,
- Good (добра) - над 45%,
- Very good (много добрa) - над 55%,
- Excellent (отлична) - над 70%,
- Outstanding (изключителна) - над 85%,

Последната, най-висока оценка, е въведена през 2008г. с цел да се стимулира екологичното строителство чрез по-голямата трудност за постигане на най-високото ниво. При системата BREEAM Gulf, сертификатите на сградите се присъждат по скала от пет звезди.

От проектиране към сертификат
Процесът на кандидатстване за сертификат включва оценяване от независими одитори, лицензирани от BRE Global. Първата стъпка за инвеститорите е да преценят в коя от категориите сгради попада обектът и колко висока оценка си поставят за цел – изискванията за по-високата оценка може да оскъпят строителството, но намаляват дългосрочните експлоатационни разходи и негативното влияние върху околната среда. Следващата стъпка е осъществяване на контакт с лицензиран одитор. Препоръчва се той да е част от процеса на проектиране от самото начало, за да консултира инвеститора и проектантите как да оптимизират сградата с възможно най-ниски допълнителни разходи. След приключване на проектирането, одиторът изготвя доклад, който предава на BRE Global за формиране на междинна оценка. Тя се ревизира след приключване на строителството и преди въвеждане на сградата в експлоатация, чрез инспекция на място и оценка за съответствие. Едва тогава се присъжда и окончателният сертификат.

BREEAM сертифициране на специалисти
Осъзнаването на проблема за глобалното затопляне и заплашеното екологично равновесие води до повишен интерес към зелените сгради и необходимост от разпознаване на специалистите в областта. Ето защо, от 2008 година BRE въвежда сертифициране не само за сгради, но и за професионалистите, свързани със строителния процес, присъждайки званието Акредитиран Специалист (Accredited Professional, AP). За присъждане на отличителното звание се създава тематичен изпит, допускането до който зависи от удовлетворяването на предварителни изисквания. Необходимият минимум за кандидатстване включва образователна степен в област, свързана с устойчивото строителство, познания в екологичното проектиране и поне три годишен професионален опит след дипломиране, както и членство в подходяща професионална организация.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
LEED е международно призната система за сертифициране, създадена през 1998 от Американския съвет за устойчиво развитие - US Green Building Council (US-GBC). Прилага се в целия жизнен цикъл на сградите – при проектиране, строителство и експлоатация. Отличителна черта на системата е, че техническите критерии, по които се оценяват сградите, се одобряват от над 10 000 членуващи в US-GBS организации, осигурявайки им директен контрол. LEED-сертифицирани са над 14 000 сгради в 30 държави, като системата е водеща в САЩ и Канада, и със силни позиции в Индия и Близкият Изток. Сертификатът има локални модификации за Канада, Куба, Италия и Индия, които се присъждат от националните съвети за устойчиво развитие.

Класификация и критерии
Критериите за присъждане на LEED се групират в пет основни направления на устойчиво развитие:
- Проектиране и строителство,
- Интериор и строителство,
- Управление и поддръжка,
- Жилищно строителство,
- Градоустройство.

Направлението „Устойчивото проектиране и строителство” включва подкатегориите Ново строителство, Конструктивно ядро и обвивка, училища, а от 2010 година се сертифицират и подкатегории Здравни учреждения и Търговски сгради. Сертификатите за Интериор и строителство включват едромащабни търговски интериори и очакваната през 2010г. подкатегория за интериор на магазини. Категорията за управление и поддръжка предлага сертификат за съществуващи сгради, а от 2010г. се очаква и сертификат за съществуващи училища. Сертификатът за жилищно строителство обхваща едно- и многофамилни жилищни сгради до 3 етажа. Последната градоустройствена категория интегрира принципите за устойчиво градско развитие, урбанизъм и строителство в национална програма на САЩ за градската среда.

За оценка на устойчивото развитие на сградите, LEED изследва девет показателя – екосъобразност на избраното местоположение, водна ефективност, енергия и атмосфера, материали и ресурси, качества на средата в интериора, разположение и инфраструктурни връзки, образователно въздействие, иновативност на дизайна и регионално значение, отнасящо се за адресиране на специфични регионални проблеми. Първите седем показателя сформират общ сбор от 100 точки, а последните два носят съответно допълнителни 4 и 6 точки над тези 100, формирайки максимална оценка от 110. Според събраните в различните категории точки, се присъжда сертификат на някое от четирите нива:
- LEED Certified (сертифицирани) – между 40 и 49 точки;
- LEED Silver (сребърен сертификат) – от 50 до 59 точки;
- LEED Gold (златен сертификат) – от 60 до 79 точки;
- LEED Platinum (платинен сертификат) – над 80 точки.

Сертифицираните с платинен статус сгради в световен мащаб са над 140. В България, LEED сертифицирани са единствено сградата на Американското посолство в София (LEED Certified) и бизнес сградa A.02 в Sofia Airport Center (LEED Silver).

Регистриране и индексиране
През 2008г., US-GBC създава Института за сертифициране на устойчивото развитие - Green Building Certification Institute (GBCI), с цел да администрира присъждането на LEED сертификатите. GBCI координира глобална мрежа от оторизирани представители с експертиза в прилагането на международните стандарти, които да осигурят съответствие на LEED сертифицираните сгради с ISO стандартите.

След като определят подходящия за обекта им LEED сертификат, инвеститорите го регистрират в онлайн системата на GBCI и по този начин декларират намерението си за започване на процес по сертифициране. Системата предлага и инструменти за самооценка на обекта според стандартите на LEED. Регистрираните проекти са индексирани в достъпна онлайн база данни. Заплаща се такса, чиито размер зависи от спецификата на обекта. Следващата стъпка е подготвяне на документите по кандидатурата на сградата - събира се необходимата информация и се определят кредитите по всеки от критериите. Подготвените документи се регистрират от оторизиран LEED администратор и се оценяват от GBCI. Институтът представя крайната оценка, която кандидатстващите по проекта могат да приемат или отхвърлят.

LEED акредитация на специалисти
Аналогично на BREEAM, LEED също предлага акредитиране на специалисти в устойчивото планиране чрез Института за сертифициране на устойчиво развитие. Сертификатите са разделени в шест категории:
- LEED Green Associate (Сътрудник по устойчиво планиране)
- LEED AP Building Design & Construction (Акредитиран проектант)
- LEED AP Homes (Акредитиран специалист по жилищно строителство)
- LEED AP Interior Design & Construction (Акредитиран специалист по интериор)
- LEED AP Operations & Maintenance (Акредитиран специалист по управление)
- LEED AP Neighborhood Development (Акредитиран специалист по градоустройство)

От 2009г. акредитацията е структурирана в три нива.
Първото ниво е сертифицирането като LEED Green Associate (Сътрудник по устойчиво планиране) и е насочено основно към специалисти в не-технически области на приложение. Изисква се кандидатите да издържат успешно изпит от 100 въпроса, като демонстрират знания в устойчивото планиране, строителство и свързаните с тях процеси.

Второто ниво включва придобиване на званието LEED AP (Акредитиран специалист). Необходимо условие за кандидатстване е участието в регистриран по системата проект в рамките на последните три години. Специалистите могат да кандидатстват за някой от профилираните пет сертификата, като издържат съответния изпит. Придобиването на звание в определена категория признава задълбочено познаване на практиките в екологичното строителство.

Третото ниво на сертифициране е LEED AP Fellow - членство в GBCI или съответното оторизирано локално представителство. Регулацията на това ниво е все още в процес на разработване.

DGNB (Deutschen Gesellschaft fu"r Nachhaltiges Bauen)
Сертификат за екологично строителство DGNB е разработен от Германския съвет за устойчиво развитие - German Sustainable Building Council (DGNB) в партньорство с германското Министерство на транспорта, строителството и градоустройството. Създаден едва през 2008г., DGNB е сред най-младите членове на семейството от системи за екологична оценка. Мрежата на сертификата се състои от офисите на DGNB в Германия, както и тези на Британския съвет за устойчиво развитие (UK Green Building Council, UKGBC) в Лондон. Подписани са и договори за сътрудничество с Австрия, България и Китай.

Критерии за оценка
Системата оценява офис и административни сгради, като методологията за оценка на останалите типове сгради е в процес на развитие. В помощ на одиторите е разработен софтуер, визуализиращ екологичното представяне на сградите. Качествата на обектите се оценяват в шест категории:
- екологичност,
- икономичност,
- социо-културни качества и функционалност,
- технически качества,
- процеси,
- местоположение.

Шестте категории обхващат 49 критерия, като оценката за местоположение се представя отделно от другите в крайния сертификат, така че сградите да се оценяват независимо от местоположението си. Всеки от критериите се оценява по скала от 1 до 10 и се умножава по т.нар фактор за тежест, в зависимост от значението си за дадения обект. Факторът за тежест варира между 0 и 3, като може да бъде и нула – например при магистралните мостове не се взима предвид критерият за качество на интериора.

Крайната оценка се измерва по две скали. При едната събраните общо точки се съотнасят към максималните възможни в проценти и спрямо това се присъждат три вида сертификати:
- бронзов – между 50 и 65%,
- сребърен – между 65 и 89%,
- златен – над 89%.

Същевременнo, според степента на съответствие с максималните възможни проценти, по всеки от критериите се присъждат оценки, формиращи и общата за проекта:
- 2,0 – между 65 и 80%,
- 1,5 – между 80 и 95%,
- 1,0 – над 95%.

Път към сертифициране
Придобиването на сертификат DGNB започва с наемане на акредитиран от организацията одитор, който познава изискванията в шестте категории. Одиторът съветва инвеститора формулира екологичните цели при проектирането, консултира строителството и следи за внедряването на договорените устойчиви критерии. Негова задача е и обобщаването на проектните цели в спесификациите на обекта.

Началото на процеса по сертифициране се полага от одитора с регистрацията на обекта и спесификациите на сайта на DGNB. Регистрацията има силата на декларация за намерение на инвеститора да изпълни договорените цели. DGNB проверява регистрираните документи и при съответствие с изискванията на критериите издава предварителен бронзов, сребърен или златен сертификат, с който инвеститорът може да промотира обекта си. В хода на строителството, одиторът следи за прилагането на заложените в проекта параметри. При завършване на строежа DGNB извършва инспекция за съответствие между предварителния сертификат и изпълнената сграда, и присъжда окончателен сертификат.

Към светли бъднини върви
Бъдещето в сертифицирането на екологичното строителство лежи в синхронизиране на методите за оценка на различните системи. През 2009 създателите на LEED, BREEAM и австралийската Green Star подписват в Лондон Меморандум за сътрудничество, чиято основна цел е изработване на единна система за оценяване на въглеродните емисии в следствие от строителството. Това е първата стъпка в посока на единна глобална система от критерии, която да улесни инвеститори и строители да работят по международни екологични стандарти.

Друга основна насока в развитието на екологичното строителство е промотиране на различните системи на местно ниво, така че проектанти и строители да са информирани за потенциала на зелените сгради. В България също работят множество консултантски организации и акредитирани професионалисти, към които специалистите могат да се обърнат още в началото на инвестиционния процес. Освен сертифициращият по DGNB Български съвет за устойчиво развитие, за популяризирането на екологичните сертификати въобще работи и Българския съвет за устойчиво строителство.

В помощ на инвеститори, строители и проектанти се предлагат и уеб-продукти, които предоставят база-данни за зелени продукти и производители. В сайтове като GreenWizard, на базата на въведените местоположение, застроена площ и ниво на желания сертификат, могат да се получат данни за най-близките производители, процент на рециклиране на продуктите, цена и т.н.Реклама