СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 7, 2015

Експлоатация на аварийно и евакуационно осветление

Експлоатация на аварийно и евакуационно осветление

В тази статия ще се спрем на необходимостта от правилно тълкуване на осветените знаци, светлините и цветовете за управление на извънредните обстоятелства. Ще разгледаме накратко мобилното и преносомо аварийно и евакуационно осветление (АЕО). Дадени са основни контролни въпроси за приемане в експлоатация и периодичните проверки на АЕО. Ще обърнем внимание на проблема за тестване на АЕО. Повечето инсталации за АЕО се модернизират и реконструират от време на време и затова може да включват различни технологии в себе си.

В големите градове има посетители от различни държави, националности и религии. Те може да разбират по различен начин указателните знаци. Понякога просто не им обръщат внимание, защото или не ги забелязват или са претоварени с новата информация на непознатото място или няма кого да попитат на техния език какво означават знаците и надписите и т.н. Проблемът е особено значим на ж.п. гари, автогари, летища, големите пазари, молове, супермаркети, болници и институции, които биват посещавани от чужденци.

Опити за разрешаване на проблема включват поставяне на надписите на няколко езика, дублиране на няколко вида знаци с близко значение и т.н.. Например, надписът Изход (Exit) се комбинира с фигура на излизащ човек и с фигура на тичащ човек и стрелка сочеща вратата на изхода. Оказва се, че в извънредни ситуации част от хората объркват входа и изхода, бутане (push) и дърпане (pull) на вратата, посоката на завъртане на въртящите се врати и много други неща, което само усложнява ситуацията.

За да се реши проблемът се поставят обяснителни табла, издават се и се раздават указателни листовки, брошури, книжки с указания за интерпретиране на знаците и за действие при определени ситуации. В самолети, гари и големи обекти се прожектират кратки образователни филми за действие в критични ситуации и се дават напомнящи се указания, как да се действа в извънредна ситуация.

Масовото използване на изображения и пиктограми, заедно с надписите, решава частино проблема. Едно и също действие, като например „Бутни” (Push), може да има по няколко графични изображения с различно оцветяване. Интерпретирането на цветовете в различните култури също не е еднозначно и това трябва да се има предвид при управление на критични сутуации, в които участват хора с различен произход. Например, цветовете на надписите може да са червени, зелени, черни или дори сини в различните райони на света. Понякога в една и съща сграда се поставят едни и същи светлинни сигнализации и надписи, но с различни цветове.

Мобилно и преносимо АЕО
Системите за аварийно и евакуационно осветление са проектирани за осигуряване на лична сигурност и гарантиране на безопасната евакуация от дадена сграда при повреда или авария. Една такава система трябва да работи безотказно във всякакви ситуации, поради което се предявяват големи изисквания към нейната надеждност. Системата е елемент от задължителните мерки за безопасност, което налага тя да бъде професионално и прецизно планирана и разработена.

Съществува специален клас от портативни осветителни тела от групата на АЕО и инсталации за превозни средства, започвайки от велосипеди и завършвайки с многотонни камиони с ремаркета, селскостопански машини, влакови композиции и съоръжения, кораби и самолети. Тук се включват и крайпътни съоръжения, летища, гари и други обекти, които са свързани с траспорта или са близо до пътища и мостове. На част от превозните средства се монтират допълнителни фарове и прожектори за изпозлване като АЕО.

Най-често срещаното мобилно АЕО се монтира на полицейски автомобили и автомобили от всякъв вид, извършващи охранителни, товаро-разтоварни, строително-ремонтни и почистващи дейности в населените места. Тези АЕО обикновено се третират от законите и разпоредбите за превозните средства. Монтирането им е ограничено от правилниците до съответния клас от превозни средства. Повечето от тях са за инсталации за 12V или 24V и има електронни управляващи блокове.

Обикновено тази сигнализация се отнсася към класа на аварийното осветление и сигнализация (emergency vehicle lighting), дотолкова доколкото превозните средства, които се възползват от нея, са свързани с произшествия, опасни ремонти, природни бедствия и други извънредни ситуации, при които може и да не е налично мрежово захранване и трябва да се управлява голяма група от хора с цел да се избегнат по-значителни щети.

В идеалния случай цветовете на АЕО трябва еднозначно да говорят за ситуацията и за излизането от нея, но това съвсем не е така. Ето защо осветлението се допълва със знаци, надписи и понякога и с персонал по сигурността, който дава необходимите напътствия.

АЕО може да се включва автоматично и да се изключва автоматично, но се предпочита ръчното изключване на задействаните осветителни тела. Част от АЕО е винаги включено.

Тестване на АЕО
Инсталираното АЕО се тества регулярно, като обикновено има нормативни документи по въпроса. В по-отговорните случаи се налага сертифициране на инсталацията. Периодичността на тестовете може да е седмична, месечна и т.н. в зависимост от инсталацията. Проверката включва оглед на всички елементи на системата, включително и батериите. Някои от осветителните и указателни тела, като например знаците от категорията ИЗХОД (EXIT), работят денонощно. Те може да имат вградени акумулаторни батерии с повишена надеждност и удължен живот (напр. десет и повече години), които се нуждаят от периодична проверка, включваща и отваряне на кутията и замервания на батерията, зарядното устройство и др.

Някои от по-новите осветителни тела може да са интелигентни, в смисъл, че освен светлинен източник, включват и измерител на осветеността, температурата и други параметри, които комуникират в централната станция след измерването. Друг път интелигентността се схваща като изписване на подвижни или мигащи знаци или надписи за управление на евакуацията.

Тестовете може да се извършват с или без включване на основното захранване, в работно или в неработно време с или без обявяване на евакуация на етажа или сградата. Резултатите от тестовете се записват в дневник и се използват за подобряване на системата за АЕО.

Тестването може да включва проверката и на всички автоматично отварящи се и затварящи изходи, подстъпите към тях и площта на двора след тях. Тестването на АЕО обикновено включва стотици или дори хиляди точки и километри обикаляне в големите сгради и предприятия, включително и описване, заснемане и попълване на документация, т.е. изискват се доста ресурси и много добра организация и затова не винаги се прави според предписанията или дори не се прави, което може да има неочаквано тежки последици.

АЕО е полезно само когато има изправно захранване към него. Ето защо на захранващата инсталация и източниците на централизирано и локално аварийно захранване трябва да се отдели полагащото им се внимание.

Мощността на свъвременните АЕО със светодиодно осветление е малка и обикновено е от 1 до 10W.
Осветителните тела на базата на луминисцентни лампи, халогенни лампи и обикновени лампи с нажежаема жичка обиновено е по-голяма и се движи в обхвата от 5 до 50 и повече вата на тяло.

Ефективността на АЕО и свързаната с него сигнализация се проверява и в обстановка на дим, прах и шум. За да се подобри действието в условия на прах и на дим се прилагат пулсиращо АЕО, което с ниска честота изпраща мощни светлинни импулси, които са забележими и при значително ниво на дим и запрашеност.

Част от съвременните осветителни тела за АЕО имат бутон за тест, за начално установяване (reset), за включване и за изключване. Други имат и вграден мигащ с ниска честота светодиод, даващ информация за състоянието на вградената батерия или на инсталацията, към която е свързано осветителното тяло. АЕО с комуникационен интерфейс може да имат и светодиод за състоянието на комуникацията.

Обикновено една и съща площ в сградата се покрива от светлинния поток на най-малко две тела от АЕО, така че повредата на единично осветително тяло не се отразява на сигурността. За проверка на светлиния поток от осветителните тела има разработени преносими прибори, с които е снабден облужващият персонал.

Организации и стандарти за АЕО
Тъй като АЕО има важно значение за обектите, то се третира от множество стандарти, касещи както осветителните тела и тяхното разположение в обекта, така и инсталациите като част от инфраструктурата, която трябва да се реализира със строително-монтажни работи.

Организации като Промишленият Комитет за АЕО (ICEL, Industry Committee for Emergency Lighting – United Kingdom) и Националната Асоциация на Производителите на Електричеки Устройства (NEMA. National Electrical Manufacturers Associations – United States) имат специални интереси в тази област и са изработили множество документи по въпроса.

Стандартите в областта на осветлението са многобройни. Тук ще споменем само IEC60598-2-22Ed.3.0, IEC60364-5-56Ed.2.0, BS5266, IEC62560, IEC62504 и ISO30061:2007. Стандартите се използват и при проектирането и при тестването на АЕО.