СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 8, 2017

Гаранцията за устойчивост при реализация на енергоефективни проекти трябва да е приоритет

Разговор с Кирил Райчев, Председател на Алианс за енергийна ефективност

Гаранцията за устойчивост при реализация на енергоефективни проекти трябва да е приоритет

Г-н Райчев, представете Алианс за енергийна ефективност.
Алианс за енергийна ефективност е сдружение на съмишленици, вярващи, че е дошло времето да обединят усилия за налагане на следващата генерация от решения в полза на енергийната ефективност в България. Това e стратегически сектор за страната и ЕС и неговите съвременни измерения се изразяват в комплексни енергийно ефективни продукти и услуги, комбиниращи финансиране, доставка на енергия, интелигентно управление на системи, интерактивна комуникация и дългосрочни партньорски отношения с клиента. Амалгама, която гарантира устойчивост на резултатите и удовлетворяване в по-пълна степен на интересите и на частните, и на публичните клиенти.

Според нашата визия енергийно ефективните технологии трябва напълно да се интегрират със съвременната интелигентна среда. Среда, която искаме да създадем сега, а не в близко бъдеще. Среда, която да спомага за израстване на обществото ни като цяло. Необходимите технологии за този градеж са вече налице. Има я критичната маса от експертиза и опит на компаниите в сектора. Узрели сме и за това да припознаем налагането на добри стандарти и ефикасни регулации на пазара, които да добавят стойност за всички участници в процеса: клиентите-възложители (било то публични или частни), компаниите-изпълнители, държавата и националните й цели и интереси.

Как Алианса може да е в полза за създаването на по-добри пазарни условия за внедряване на мерки за енергийна ефективност?
Постигането на енергийна ефективност от следващо поколение – Енергийна Ефективност v.2.0, изисква използването на широк кръг от експертизи, каквито сме се опитали да концентрираме в Алианса за енергийна ефективност. Към момента той обединява компетенции в инженерно, технологично, финансово, методическо и юридическо направление. Съчетава опит, знания и визия, заедно търсещи онези точни сечения в интересите на всички заинтересовани участници, които могат да „отключат“ създаването на съвременния и устойчив пазар за енергийна ефективност в страната.

Един от основните фактори за създаването на Алианса беше отдавна отчетената от нас необходимост от професионална организация, която да може ефективно да комуникира с институциите, определящи регулаторната рамка и политиките в сектора, както и да излъчва към тях добре аргументирани и единни послания и предложения. Нашите врати са широко отворени за компании и професионалисти, които „виждат“ потенциала на пазара за енергийна ефективност от ново поколение и искат да го реализират сега, в настоящето. Алиансът представлява платформа, която дава възможност за диалог и намиране на общите интереси; работим за утвърждаване на добри модели, практики и стандарти, както и за тяхното налагане и популяризиране. В края на миналата година се събрахме само осем компании, които стартирахме инициативата, а след официалното ни публично представяне на 28.02. тази година в НДК броят на членовете ни вече е удвоен.

По какви инициативи и проекти работите?
Една от задачите, които си е поставил Алианса, е да популяризира и създава полезни модели, поставящи акцент върху оценката и контрола не само на първоначалната стойност на проектите за енергийна ефективност и тяхното изпълнение, но и продължаването им през целия жизнен цикъл на обектите и системите, в които се инвестира значителен публичен и/или частен ресурс. Акцентираме и върху необходимостта от задължение и отговорност за постоянна оптимизация във времето, качествена експлоатация и поддръжка. Изисква се висока степен на прецизност и при балансирането на интересите и отговорностите при дългогодишни договори, комбиниращи публично и частно финансиране. Именно в тази насока сме предоставили наша разработка на един от специализираните публични фондове в България, както и на финансови институции, и консултанти в сферата на енергийната ефективност.

Имаме конкретни предложения и за промени в нормативната уредба. Целта ни е да се легитимират съпътстващите ползи от осъществяване на дългосрочните енергийно ефективни проекти, тяхната метрификация и контрол. Друго важно направление е регламентирането на източниците на финансиране в някои от хипотезите на Закона за енергийна ефективност, което може да създаде нови устойчиви бизнес модели при реализацията на проекти за енергийна ефективност.

Трябва да отбележим, че финансовият сектор у нас все още не е разгърнал целия си потенциал по отношение на енергийната ефективност - и в публичния, и в частния сегмент. Вероятно заради спецификите на средата, вероятно и заради липсата на наложени стандарти за добри практики в изпълнението на подобни проекти. Наша цел е да извървим заедно пътя към преосмисляне на неработещите решения, модернизиране на подхода за оценка на риска и защита на интересите на всеки от партньорите в процеса. В тази връзка организираме в края на септември тази година съвместен семинар със заинтересовани страни като търговските банки, специализирани гаранционни фондове и други специализирани финансови институции, чиято тема е „Финансови инструменти за нуждите на сектор енергийна ефективност“. Ще отчетем успех, ако успеем да докажем, че „ипотечната философия“ при кредитирането на проекти за енергийна ефективност е спирачка. Приемането на гарантирани от изпълнителя икономии на енергия и експлоатационни разходи като обезпечение по предоставения в заем инвестиционен ресурс може да отвори много печеливши възможности за всички заинтересовани страни в сектора.

За първите месеци от нашето съществуване можем да кажем, че вече срещаме разбиране и постигаме качествен диалог. Това за нас е силен сигнал за „узряване“ на средата към следваща фаза на развитие.

Какво е състоянието на пазара за енергийна ефективност у нас?
С постепенното намаляване на грантовите източници на финансиране се наблюдава тенденция на активно търсене на други възможности. Такива възможности се намират в частни източници, каквито са търговските банки, специализирани фондове, ЕСКО-компаниите и др. Има разбиране, че е наличен „латентен“ частен ресурс в достатъчни размери, който може да продължи по-нататъшното развитие на сектора и постигането на поставените цели. Очакваме, че пренастройката на сектора и манталитета към стриктните изисквания за контрол и дисциплина с оглед реално постигане на устойчиви резултати, каквито частните инвеститори обичайно имат, няма да бъде лек и бърз процес.

Споделете очаквания относно постигането на целите в областта на енергийната ефективност?
Един от основните приоритети трябва да е гаранцията за устойчивост при реализацията на енергоефективни проекти. Тази гаранция трябва да продължава през целия жизнен цикъл на обектите с реализирани мерки по енергийна ефективност, постоянен процес с ясни отговорници и задължения, който е ориентиран към непрекъснати подобрения. Именно това е един от очакваните резултатите на концепцията Енергийна Ефективност v. 2.0, съчетаваща подходящите бизнес модели, източници на финансиране и технологии.