СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Проект „Нашите сгради“ на ЕнЕфект стимулира енергийното обновяване на публичните сгради

Проект „Нашите сгради“ на ЕнЕфект стимулира енергийното обновяване на публичните сгради

Пет нови плана за обновяване на общинския сграден фонд. Десет събития в малки и средни български общини, които да убедят местните общности в ползата от енергийно ефективното обновяване на сградния фонд. Иницииране на пилотни проекти за сградно обновяване с максимална амбиция за постигнати енергийни спестявания. Това ще се опита да направи ЕнЕфект в рамките на проект „Нашите сгради“ по програмата Европейска климатична инициатива (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Германия, който започна през септември 2018 г.

На място в участващите градове ще бъдат изпълнени редица дейности по обучение на общински специалисти, срещи със заинтересованите лица, организиране на професионални семинари и обсъждане на решенията, а на национално равнище в края на проекта ще бъде представен сравнителен анализ на постигнатите резултати. Важен очакван ефект от изпълнението на проекта е внедряването на работеща общинска информационна система за събирана на данни и управление на потреблението на енергия в сградите в минимум 5 общини в България. Именно тя се очаква да даде реална информация за състоянието, енергийното потребление и потенциала за спестяване на енергия в сградния фонд, който да насочи проектите към подходящите решения за обновяване и източници на финансиране.

В процеса на планиране ще бъдат използвани решенията за поетапно сградно обновяване, разработени от европейския проект iBROAD, като особено внимание ще бъде обърнато на комфорта и качеството на въздуха в помещенията, съвременните ОВК системи с използване на ВЕИ и приложението на сградна автоматизация. Ще бъдат дискутирани и всички начини за привличане на финансиране, както по ОП „Региони в растеж“, така и чрез схемата за задължения за енергийни спестявания и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ).РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама