СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Електрически инсталации в жилища поддръжка и обновяване

Ако сградите не са правилно приспособени, поддържани и обновени, техните технически инсталации все по-малко удовлетворяват изискванията на по-високите стандарти за функционалност, сигурност и безопасност, необходими на съвременното общество. Въпреки че цената за обновление е едно от главните препятствия, се счита, че тя не е непреодолима, като подходящите мерки за превъзмогване на ценовата бариера включват внимателна сегментация на пазара, планирано внедряване според степента на риска и финансови стимули за поделяне на разходите между правителствата, собствениците и наемателите. Проактивната поддръжка чрез периодичен технически контрол ще спомогне за управление на жилищния фонд, който е един от най-големите капиталови елементи.

Дейности за постигане на целите
За постигане на функционалните, социалните и икономическите цели се предлагат различни дейности. Една от тези дейности е въвеждането на периодичен технически контрол. Изисква се скорошен сертификат за технически контрол при смяна на електромер или при предоставяне на договор, или при смяна на собственика или наемателя. Техническият контрол се извършва от професионален инспектор, например сертифициран инсталатор, общински инспектор, представител на компания - доставчик на услуги или независима сертифицирана организация и се оптимизира чрез инспектиране на всички инсталации заедно (електрически, газови, водни и тези за централно отопление). Осигурява се извършването в разумен времеви мащаб на всички необходими и идентифицирани обновителни работи. Друга дейност е повишаване на заинтересоваността относно електрическата безопасност сред местните жители, наемодателите, строителните мениджъри и собствениците.

Тези дейности ще бъдат извършени преди всичко на национално ниво и тяхното внедряване ще доведе до различни ползи за наемателите и собствениците, включващи подобрена безопасност и чувство за сигурност, повишена стойност на имота, усъвършенстван начин на живот чрез по-голям комфорт и редуцирани общи разходи за собствеността/поддръжката. Ще има и ползи за обществото като намалени разходи за здравеопазване, икономии на енергия и създаване на работни места.

Домашните ел. инсталации и променящият се начин на живот
Европа се гордее със своите добре поддържани стари сгради, показващи нейната история и разнообразие от стилове в региона. Културата на използване и поддържане на по-старите сгради продължава да се развива. Затова остарелите електрически инсталации са един растящ проблем. Освен това, начинът на живот на европейските граждани се променя по-бързо от всякога. През последните 40 години използването на електричеството се увеличава постоянно, вследствие на увеличеното количество на електрически уреди в кухните, трапезариите и детските стаи. Популярността на персоналните компютри, Hi-Fi, TV, телефоните и Интернет са основен фактор. Интересът към домашните автоматизирани системи и системите за домашно кино се увеличава и тенденцията за работа от вкъщи още повече стимулира търсенето на оборудване с информационни и комуникационни технологии (ICT). Конструирането на сгради, мислейки за техния увеличен експлоатационен живот, е почти невъзможно, тъй като очакванията и строителните стандарти се променят постоянно, изисквайки по-добри съоръжения и инфраструктура, по-добри и по-безопасни материали, както и по-големи удобства. Даже ако нашият начин на живот не се променя, електрическите инсталации не запазват своето първоначално състояние без поддръжка. Стареенето разгражда материалите, изолационните материали се втвърдяват и могат да се напукат и разтрошат, връзките могат да станат хлабави. По този начин електрическите инсталации губят своите функционални характеристики във времето и вече не са подходящи за първоначалното си предназначение.

Последиците са, че мнозинството от електрическите инсталации в Европа не отговарят на изискванията. Създадени по време на строителния бум през 60-те и 70-те години на миналия век, конструирани съгласно стандартите по онова време и предназначени за осветление и малки електроуреди, тези инсталации не са в съответствие със сегашните стандарти и най-елементарните правила за безопасност. Модернизирането на тези електрически инсталации сега е с висок приоритет.

Увеличената безопасност и чувство за сигурност са най-важните причини за модернизиране на по-старите електрически инсталации, но има и допълнителни ползи, осигуряващи достатъчен брой контакти на правилните места, адекватно осветление, нова функционалност, например допълнителни телефонни и телевизионни изводи, както и икономии на енергия и разходи, например чрез включване на устройства за мониторинг и контрол. Във всяка европейска страна жилищата представляват основно перо в потребителските разходи, което е рядко под 20%. Периодичният технически контрол и правилна поддръжка могат да са от голяма важност за управление на цената на собствеността. Увеличените жилищни разходи ще окажат влияние върху всички сектори на икономиката. Повишеното внимание към електрическите инсталации в жилищните сгради е основен фактор за поддържане и повишаване както на безопасността, така и на комфорта на живот.

Към култура на безопасността
Електрическата безопасност в дома започва с хората, които живеят в него. Електрическата инсталация, конструирана и поддържана за оптимална безопасност, е задължителна, но живущите трябва да бъдат информирани за нейното безопасно използване, като е необходимо инвестиране за извършване на поддръжка. Дори и най-добре проектираната електрическа инсталация, предвиждаща всички възможности като неправилна употреба, злоупотреба и човешки грешки, няма да осигури безопасността в дома, ако живущите не я използват по безопасен начин. Създаването на култура за безопасно използване чрез комбиниране на законодателни инициативи с информационни кампании, насочени към собствениците, наемателите, наемодателите и строителните мениджъри. Проекти за електрически обновления, предназначени да повишат електрическата безопасност, могат също да подобрят комфорта в дома. Така модернизирането на електрическите инсталации увеличава качеството на живот на европейските граждани чрез подобрено чувство за сигурност и повишен електрически комфорт.

Въпроси за безопасността в съществуващите домове
Първата група от въпроси за безопасността е пряко свързана с възрастта на инсталацията. Една електрическа инсталация, построена преди повече от 30 години, е с влошено състояние и функционалността, осигурена по време на изграждането є, вече не отговаря на съвременните изисквания. Въпреки, че стандартите за електрически инсталации се хармонизират, процесът все още не е завършен и съществуват значителни различия в националните законодателства. В резултат на това недостатъците, открити в инсталациите, се различават за отделните страни. Въпреки че не са приложими за всички страни, съществуват няколко критични проблема. Едни от тях са незаземените контакти и точки за осветление, както и липсата на заземителен кол /електрод/. Други проблеми са свързани с липсата на дефектнотокови защити (RCD) за главното захранване (често срещано за жилища над 20 години), за бани и влажни помещения и за електрически инсталации, захранващи електроуреди, използвани на открито. Други проблеми са износване и стареене на електрическото оборудване, причиняващи удари от електрически ток, чести и неприятни изключвания на автоматичните предпазители поради повишеното натоварване в някои електрически вериги във връзка с промяна на приложението на инсталацията, както и загряване на контакти, ключове и табла или дори появяване на черни петна от нагаряне поради претоварване или лош контакт, изискващи незабавна реакция.

Друга група въпроси по безопасността се отнася до функционалността на домашните електрически инсталации във връзка с възрастта на инсталацията и увеличаващата се употреба на електрическо оборудване. Тук се отнася честото използване на разклонители поради недостатъчния брой контакти. Когато разклонителите се поставят под килими, например, може да бъдат повредени и да възникне риск от пожар. Претоварването на контактите, използвайки адаптери с няколко гнезда, също може да причини пожар. Често модификации от типа „направи си сам“ се правят от необучени хора, непознаващи стандартите, и следователно не са безопасни. В някои страни такива модификации са забранени или ограничени.

Нужда от поддръжка
Електрическите инсталации не влошават качеството си твърде бързо, като не изискват постоянна поддръжка. Все пак, имайки предвид дългия експлоатационен живот на инсталациите, е необходимо да се извършва периодичен технически контрол, поддръжка и обновяване, за да се противодейства на влиянието на стареенето и да се извърши адаптиране към нови търсения от страна на обитателите и променящия им се начин на живот. Проучванията показват, че в много домове се извършва твърде малко за обновяване на електрическите инсталации и поддържане на безопасността. Например в Обединеното кралство от 46% от домакинствата, извършващи подобрения в жилищата си, само 4.5% от тях подобряват електрическата инсталация. Когато един дом има нов собственик, банята и кухнята често се обновяват, но електрическата инсталация рядко се подобрява. Дори, когато се направят някои подобрения в електрическата инсталация, това не означава непременно, че безопасността се е повишила на приемливо ниво и фактически при около половината от случаите се добавят единствено нови контакти. Само при около 20% от случаите се извършва смяна на електрическото табло и при по-малко от 15% от случаите се извършва цялостна подмяна на кабелите. Периодичният технически контрол, например на всеки 10 години, ще определи въпроси за безопасността, които могат да бъдат коригирани на относително ранен етап.

Друго важно съображение е, че инсталацията трябва да бъде модернизирана всеки път, когато характерът на електрическата консумация в жилището се промени значително. За да се постигне това, една добра мярка е да се правят прегледи при всяка смяна на собственика или наемателите.

Дългосрочната поддръжка е съществена за безопасността на електрическите инсталации, но въпреки това някои специфични области на специално внимание са еднакво важни. Опасните области трябва да бъдат популяризирани чрез информационни кампании. Тук се включват хлабавите контакти, алуминиевите проводници и честото изключване на автоматичните прекъсвачи. Когато контактът е монтиран хлабаво на стената, той трябва да бъде фиксиран. Издърпването на щепсела може да причини износване на кабела и евентуално да разхлаби контактите, които стават горещи точки, и могат да предизвикат пожар. В Източна Европа все още има много алуминиеви кабели в жилищата. Тъй като алуминият се деформира лесно, болтовите връзки в контактите и приборите често стават хлабави, което води до съединения с високо съпротивление, генериращи топлина. Това може да обясни защо нещастните случаи при пожари в Източна Европа са повече от средните за Европа. Когато един автоматичен прекъсвач изключва често, това означава, че товарът е твърде голям. В този случай може да се извърши смяна с друг с по-висок номинален ток, но само ако кабелите са оразмерени за този ток. В противен случай кабелите трябва да се подменят.

Функционалност и безопасност
Даже и правилно проектирана, инсталирана и поддържана инсталация може да се счита за опасна при неправилна употреба от потребителя, особено в ситуации, когато инсталацията не отговаря на нуждите на живущите. Несъответствието между търсене и предлагане е съвсем явно при контактните излази от гледна точка на брой и позиция. От голяма важност е да се осигурят достатъчно контактни излази във всички инсталации, включително в нови жилища, разширения и обновления, за да се редуцира рискът от пожар при претоварване на електрическите вериги. През годините търсенето на контактни излази в жилищата се увеличава поради увеличаване броя на използваните електрически устройства и уреди, например съдомиялни машини, микровълнови фурни, домашни аудио и видео системи, персонални компютри и огромен брой зареждаеми устройства като мобилни телефони и различни инструменти. Промените в работните практики с увеличаващи се тенденции за работа от домашен офис и свързаните с това персонални компютри и друго електронно оборудване също спомагат за увеличеното търсене на контактни излази. Консуматорите, които не разполагат с достатъчен брой контактни излази, увеличават риска от пожар, както и от електрически удар, поради нарушена цялост на защитния проводник. Липса на контакти може да се открие не само в стари сгради. Едно проучване в Обединеното Кралство показва, че до 70% от собствениците на 2-годишни жилища не разполагат с достатъчно контакти. Подобни резултати са получени в Бенелюкс и в Италия.

Изискваният брой контакти в едно жилище се променя в зависимост от размера на стаите и типа на живущите. Определят се няколко зони в дома, където броят и позицията на контактните излази изискват специално внимание. Една от тях е близо до TV сигнални изходи, където често има необходимост от свързване на спомагателно оборудване като сателитни декодери, видео записващи устройства, DVD плейъри и др. Друга зона е близо до всяка телефонна розетка, където може да се свържат телефонен секретар, факс и др. Следващите зони са в съседство с мрежови точки, спални на млади хора, където често има компютърно и електронно оборудване за свързване, както и домашни офиси.Реклама