СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Защитни заграждения при строителни дейности

Защитни заграждения при строителни дейности

Всяко строителство започва с ограждане на територия. Защитните мобилни ограждения са изключително важен елемент при строежи, реконструкция и ремонт на строителни обекти. Най-известните от тях са плътните поцинковани метални пана, които осигуряват лекота на работния процес и безопасност на съоръжението.
В статията ще разкажем за видовете, монтажа, устойчивостта, експлоатацията, сигнализацията и осветяването на защитните мобилни ограждения на сградите.


Съвременният ритъм на живот изисква да се извършват каквито и да са работи много бързо. Не трябва да се губи много време за подготовка на работата по монтирането на комплексни оградни системи. Със спирането на строителните или ремонтните работи, изпълнителят ще претърпи загуби, и затова той се стреми да извършва всички етапи в най-кратки срокове. Ето защо се избират временните висококачествени мобилни огради.

Защитните ограждения предпазват от нараняване гражданите, преминаващи в близост до строителни обекти. Те осигуряват и защита на околната среда от строителни отпадъци, като им преграждат пътя за излизане извън площадката. Мобилни метални огради могат да се видят на почти всяка строителна площадка. Основните изисквания към тях са да очертават границите на строителния обект и да гарантират безопасността и сигурността на работещите. Важно е също оградите да осигуряват защита от нерегламентиран достъп - предотвратяване на кражби. Най-голямото търсене е на конструкции, които са оформени от тръби, телени мрежи или плътни метални пана - отделни секции. Те са изработени от леки поцинковани пана в комплект със стълбове за максимална лекота при монтиране. Видът им е много приемлив, което е важно за обекти в центъра на големите градове. Конструкциите изглеждат леки, без голямо тегло, което е от значение за гъсто населени градски райони. С такава ограда строителната площадка придобива естетичен вид. Стълбовете могат да бъдат инсталирани в земята или на асфалт - с подвижен бетонен или PVC фундамент, с метална плоча или метална арматура. Лесни са за монтиране и демонтиране и многократно могат да се транспортират от един строителен обект до друг. Дълготрайността се осигурява от горещо поцинкована стомана - сиви пана с допълнително полимерно прахово покритие. Известни са различни видове защитни огради за строителните обекти.

Видове защитни ограждения
Според вида на строително-монтажните работи, защитните огради се разделят на огради на строителни обекти за ново строителство, ремонт, реконструкция на сгради и съоръжения, включително и изпълнението на работата по фасадите на сградите. Огради в случай на авария, за ремонт на подземни комуникации, полагане, ремонт, реконструкция на инженерни мрежи с дълбоки основи - повече от един метър. Изграждане и реконструкция на пътища и мостове, огради на площадки за плитко полагане на комуникации - до един метър. Според конструктивното решение оградите се разделят на подпорни, панелни и панелно-подпорни. Oградните пана могат да бъдат плътни и разредени. Защитно-охранителните трябва да бъдат само плътни. Според изпълнението огражденията се разделят на огради с допълнителни елементи, като защитни навеси, тротоари, парапети, подпори и без допълнителни елементи.

В зависимост от функционалното предназначение, оградите се класифицират на защитни - за предотвратяване на нерегламентиран достъп на външни лица до строителни обекти, на защитно-охранителни - с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп на външни лица до строителни обекти и предпазване на строителните материали и оборудване от кражби, на сигнални - за предупреждение за границите на територии и зони с опасни и вредни производствени фактори. Според поставената задача типовете оградни конструкции се разделят на защитни метални мрежести пана и метални плътни пана. Оградни мрежи се монтират в по-голямата част от случаите, ако периметърът на сградата е голям и основната работа е концентрирана в центъра, както и ако работата не е свързана със значително количество прахови емисии. Защитните огради са разглобяеми с помощта на стандартизирани елементи и детайли.

Монтаж, устойчивост, експлоатация
Първият етап от монтажа на защитните огради е почистване на територията. Необходимо е да се изчисти строителната площадка, както и целият периметър. По време на строителството на сгради във всеки случай, освен почистване на строителната територия, е необходимо също и нейното изравняване. В зависимост от мащаба на строителните работи, често цялото необходимо оборудване за монтажа на оградите е на разположение. В този случай, ако оградите се поставят за дълъг период от време - повече от година, има смисъл да се сложат не временни преносими строителни огради, а постоянни. Опорите за тях трябва да бъдат здраво закрепени към земята, но не трябва да се бетонират. Ако за пана се използват метални панели от заварени мрежи или вълнообразни листове, то монтажът, т. е. прикрепването на паната към опорите, ще се извърши бързо. Независимо от факта, че тези огради са преходни, те трябва да отговарят на естетическите изисквания, тъй като временна ограда на строителната площадка ще се превърне в част от архитектурата на града. В допълнение, тя се явява удобна платформа за поместване на информация.

Оградата на строителната площадка се състои от отделни секции. Паното или секцията на ограда е заварена конструкция от профилна тръба 40X20mm с подкрепящи крака, с пълнеж от заварени мрежи или плътен метален лист. Защитните огради са сглобяемо-разглобяеми с помощта на стандартизирани елементи, съединения, фиксиращи детайли и 2 подвижни Т-образни базови опори. Панелните секции са неподвижно закрепени заедно със специални крепежни елементи, които елиминират случайно или нежелан демонтаж. За монтажа на мобилните огради се използват бетонни блокове, в които са вкарани оградни стълбове. Бетонният блок се явява надеждна основа на оградата и позволява да се монтират секциите на оградата под всякакъв ъгъл. В резултат на това монтажът на оградата се извършва бързо и лесно. За свързването на панелните секции се използват специални крепежни елементи, осигуряващи допълнителна якост на цялата конструкция. Най-голямо съпротивление осигурява болтовото съединение. За стабилизиране на временните огради е необходимо да се използват специални наклонени профили, които са фиксирани към земята със стоманени анкери. При наличие на здрави основи, за стабилизиране се използват разширителни анкери или допълнителни опорни блокове. Конструкцията на затворена ограда позволява използването им в комбинация с всякакви временни мрежести ограждения, врати и портали. Например, металното пано на такава ограда представлява заварена конструкция от квадратни тръби 25mm и телена мрежа D-4,0mm с клетка 200-200mm. Опорите на металните огради за строителни обекти са квадратни тръби със сечение 25mm. Паната са снабдени със стабилни крачета и конзоли, за да се свързват. Стандартните размери, са 2 метра дължина и от 1.1 до 2 метра височина. Монтажът им се извършва по следния начин. След почистването и изравняването на строителната територия, се поставят бетонните или PVC блокове необходими за монтирането на оградата. Крачетата на мрежестите или плътни пана се поставят в отворите на бетонните блокове. Крачетата на съседните пана трябва да се поставят в съседните дупки на блока-разстоянието между отворите е 90mm. Ако оградните пана са поставени в средните дупки в основния блок, то тогава се преминава към свързване на паната. Ако оградните пана трябва да се монтират в най-отдалечените отвори в основния блок, тогава е необходимо да се използват поддържащи профили. Препоръчва се използване на не по-малко от един профил на едно пано. Допуска се също намаляване броя на поддържащите профили, но не по-малко от един профил на две пана. Следващата стъпка от монтажа е свързване на оградните пана. Свързването може да бъде осъществено, използвайки три вида съединения-стандартно или усилено, безопасно и по поръчка-наличие на интегрирани-кука и ухо. При стандартното свързване се изисква използване на стандартен ключ - 19mm. Безопасното свързване изисква използване на специален ключ, предоставен отделно от производителя или доставчика на оградата. Свързването на пана с интегрирани кука и ухо изисква предварително даване на „поръчка“ на производителя от строителните предприемачи. С този прост, но ефективен начин за свързване, монтажът и демонтажът на защитните огради се извършва в един много кратък период от време. Устойчивостта им на ветрово натоварване е 35kgf/m2, а на натоварване от снежната покривка- 70kgf/m2. Експлоатационният им срок е 20 години.

Изискванията към експлоатацията и поддържането на защитните огради са следните. Не се допуска използване на оградните пана в хоризонтално положение, прилагане на механично напрежение върху елементи на оградите, включително по време на транспортиране и товарене. Насипване на сняг върху оградите при почистване на територията през зимата. Прилагане на въртящи моменти към блок основите с инсталирани оградни пана, за да не се разрушат заваръчните шевове между отделните елементи на паното. Стоманените му елементи са защитени със слой на цинково покритие. В тази връзка следва да се извършват редовни проверки за състоянието на покритието. В случай на откриване на корозия, тези места трябва да се почистят от ръжда и покрият с цинковосъдържащ състав - съдържание на цинк не по-малко от 95%. Особено податливи на корозия са местата на заваряване. С цел да се удължи техният експлоатационен срок, и на оградите като цяло, се препоръчва да се покрият тези места с цинк-съдържащи съединения. В тях съдържанието на цинк трябва да е не по-малко от 96%, например цинк паста или спрей. В случай на поява на бяла ръжда, което е естествен процес на окисляване на цинка, могат да се използват препарати за запазване на металните повърхности, например средства за смазване на ръждясали повърхности.

Бетонните блок основи трябва да се пазят от механични повреди. Малки загуби на материал, възникнали по време на работа, могат да се възстановят с бетон за изливане на фундаменти. Необходимо е избягване на продължителен контакт с вода, особено с агресивни среди. Бетоновите основи могат да се оцветяват с бои за бетонни изделия, които позволяват да се запълнят порите и пукнатините в бетона. Така се осигурява допълнителната му защита при студено време.

Сигнализация и осветяване
За малки строителни обекти често се използва цветна ограда, включваща и обхващащата лента. Тези ленти са различни както по ширина, така и по цвят. Основните изисквания за този вид огради са да са ярки и видими, дори и през нощта, което е и причина за производството на ленти да се използват светлоотразителни блокове с височина 80mm. Ограждащите стълбчета също са популярни за малки строителни обекти. Тези стълбове могат да бъдат с различна височина и дебелина. Височината на оградите на този вид варира от 75mm до 1000mm. Стълбовете са меки или пластмасови. Последният тип може да бъде допълнен със светлоотразителни елементи. Също така за сигнализиране на защитните огради може да се използват конуси. Конусите биват меки и твърди. Има конуси с контрастни ивици и монохромни модели. Моделите на конуси със светлоотразителни ивици могат да се използват през нощта. Някои модели конуси са снабдени със специални елементи за повишаване на теглото. Височината им е в границите от 320mm до 750mm.

В Европа някои строителни площадки се ограждат със специални сигнални гирлянди. LED-light-emitting diode-гирляндите са професионални светлинни източници. Обикновено са за директно приложение в светещи обеми и изделия. Захранват се със стандартно захранващо напрежение 12V и само трябва да се закрепят по подходящ начин и да се свържат към захранване. Те имат различна мощност, дължина и размер. Ефективността им достига до 75-80lm/W, което гарантира максимална осветеност при нисък разход на енергия. Разположени са в пластмасов корпус и са залети със специална епоксидна смола, което ги предпазва от влага и механични въздействия.Реклама