СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Рециклирани строителни материали

възможност за повторна употреба

Рециклирани строителни материали

Нарастващият недостиг на ресурси, заедно с произтичащото от това желание да намалим вредното въздействие върху околната среда, води до това строителният сектор да въвежда политики за многократното използване и рециклиране на материалите, както и алтернативни методи на строителство. Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаването на сгради често са с добри механични характеристики и могат да се превърнат в суровина за нови продукти, които да се използват в други строителни дейности. Използването на рециклирани строителни материали има както икономически, така и екологични позитиви. В настоящата статия ще разгледаме кои са най-често рециклираните строителни материали, какви са възможностите за влагането им отново в строителния процес, както и някои интересни примери от строителната практика.

Когато става въпрос за рециклиране на материали, повечето от нас си представят контейнерите за разделно събиране на отпадъци, където поотделно изхвърляме хартиени, стъклени или метални отпадъци, които впоследствие подлежат на рециклиране и влагане по възможност в повторна употреба. Замисляме ли се обаче, че не само отпадъците от битовата ни дейност могат да бъдат рециклирани? Същото важи и за строителните отпадъци и тази дейност никак не е нова. Още в Древността, години след края на Римската империя, голяма част от разрушените сгради и съоръжения стават източник на строителни материали за нови строежи, предимно в пътища и пътни настилки. В днешно време, когато всички усилия на насочени към опазванен на околната среда и устойчиво развитие, е налице насърчаване на дейностите по рециклиране на строителните отпадъци и повторното им използване в други строителни дейности.

Известен е фактът, че строителството е отговорно за 40% от замърсяванията на околната среда. В този ред на мисли, и в контекста на стремежа към устойчиво развитие и опазване на околната среда, изискванията към съвременното строителство стават все по-големи, а отговорността му немалка. Строителната индустрия търси начини за смекчаване на въздействието върху околната среда, особено в днещно време, когато правителствата и бизнесът отдават все по-голямо значение на устойчивостта. Съвременната архитектура цели една сграда да бъде не само естетически издържана и функционална, но и екологична. Рециклирането е една от възможните приложими мерки, когато целим екологична конструкция.

Ползи от рециклиране на строителни отпадъци
Строителните отпадъци причиняват значителни щети, тъй като са отговорни за една трета страна от всички отпадъци. По традиция строителните отпадъци и отпадъците от контролирана разрушаваща дейност се изхвърлят на депата. Това обаче има отрицатлено въздействие върху околната среда, защото може да се замърсят подземните води и околните местообитания. Рециклирането на тези отпадъци, вместо депонирането им, намалява вредното въздействие върху околната среда. Преработката на строителните отпадъци минимизира токсичното натрупване в околната среда. Рециклирането и повторната употреба на строителни материали намалява разходите за изхвърляне и транспортиране. Някои организации за рециклиране дори таксуват по-малко в сравнение с конвенционалните методи за обезвреждане. Рециклирането също така намалява търсенето на нови ресурси, което също намалява разходите за транспорт и производство. Освен, че помага да се намали въглеродният отпечатък, има и икномически ефект, тъй като влагането на рециклируеми материали е по-евтино. Рециклирането на строителни материали има две основни ползи за околната среда: спестява енергия и намалява отпадъците от депата. Рециклирането спестява големи количества енергия и като цяло намалява потреблението на природни ресурси за производство на нови материали. Например, ако всички бетонни и асфалтови отпадъци, генерирани годишно в САЩ, бъдат рециклирани, това би спестило енергийния еквивалент на 1 милиард галона бензин. Строителните фирми, които рециклират материали, имат конкурентно предимство поради нарастващото значение на екологичното строителство и опазването на околната среда. Рециклирането може да помогне на собствениците на сгради да печелят точки за LEED сертифициране, което е най-популярната система за класификация на зелени сгради. Основно предимство на използването на повторно използвани ресурси за изграждане на сграда са разходите за енергийна ефективност. Използвайки рециклирани материали, спестявате разходки. А дом, изграден на база устойчивостта, е по-енргийно ефективн в дългосрочен план.

Кои строителни материали са рециклируеми
Основните количеста строителни отпадъци се генерират от дейностите в пътното строителство, следвани от дейностите по премахване, реконструкция и основен ремонт на производствени предприятия. По-малко са строителните отпадъци от жилищни и обществени сгради. По отношение на материаите най-голям е делът на бетонните и стоманобетонните отпадъци, следвани от скалните материали, керамика, асфалтобетон - всички могат да се рециклират срванително лесно под формата на трошен камък. Други строителни отпадъци, като метали, пластмаси, стъкло и дървесина, също могат да се оползотворяват чрез рециклиране. В обобщение, материалите, които могат да се рециклират: бетон, асфалт, метал, дърво, стъкло, хартия, гипс, зидария, пластмаси.

Рециклиране на бетон: Бетонните отпадъци от разрушаване на сгради имат много висок потенциал за рециклиране. Те съдържат скални материали и циментов камък, които са инертни, а технологията на рециклиране е сравнително проста - раздробяване на големите късове, натрошаване, отделяне на армировката, пресяване и евентуално пречистване, при относително ниска енергоемкост. Крайният продукт от рециклирането на бетонните отпадъци са фракции от трошен материал, по подобие на трошен камък от естествени скални материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали - от материали за насип до добавъчни материали за бетон и асфалт (рециклирани добавъчни материали).

Рециклиране на строителна керамика: Технологията за рециклиране на строителна керамика от строителство и разрушение е свързана с натрошаването и фракционирането є, а рециклираните материали могат да бъдат използвани за различни строителни цели - за пълнежи и дренажни работи, за настилки, за паркови алеи и други., както и за производство на изделия за широка употреба. Възможно е керамиката да се рециклира и под формата на рециклирани добавъчни материали за производството на леки бетони. Строителната керамика е един от малкото строителни материали, които са годни за повторна употреба. Поради високата механична якост на керамиката и нейната дълготрайност, тухлите са годни за влагане в нова зидария.

Рециклиране на метали: Металите имат изключително широка употреба в строителството. С тях се изграждат промишлени сгради, различни съоръжения и инсталации. Металите се отличават с пластичност, ковкост, подлежат на многократен процес на рециклиране, без това да промени техните свойства и характеристики. За отделянето на металите се използват магнити, а след отделянето им се претопяват и могат да бъдат формувани в нови различни продукти.

Технологични стъпки при рециклиране на строителни отпадъци
Първата стъпка, с която се започва е планирането на процеса, преценяване на възможните материали, технологичните възможности за рециклирането им и транспортирането им, както и влагането им в повторна употреба. Следва процес на сортиране, ори който строителните отпадъци се подготвят за рециклиране, разделят се на отделни фракции. Предварителното раздробяване е следваща стъпка. То може да бъде извършено с хидравлична ножица или хидравличен чук, и има за цел редуциране размера на отпадъците, постъпващи в трошачката. Следващият процес е натрошаването. То може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

Отстраняване на металите е процес, който се прилага за стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след предварителното раздробяване на отпадъците. Използват се магнити за отстраняване на армировъчната стомана. Освен това, могат да бъдат използвани системи с вихров ток за отстраняване на цветните метали - например алуминий. Друга стъпка е пресяването. Има много различни видове сита, но най-често се използват виброситата, изработени от метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат да бъдат монтирани към трошачките, или инсталирани отделно.

Строителни материали, получени от рециклиране на нестроителни продукти
Съществуват немалко примери от съвременния свят, в които се търсят различни начини за рециклиране на отпадъци, не специално строителни, от които да се произведат нови материали и продукти, които могат да бъдат влагани в строителството. Един подобен пример идва от Норвегия, където са изобретели дървени строителни продукти от рециклирана хартия. Дървесината се създава чрез навиване на отпадъчна хартия на руло, с изпозлване на специално лепило. Целта на това решение е да се създаде продукт, наподобяващ дънер на реално дърво. Този новосъздаден „дънер“ от хартия впоследствие се реже на отделни ламели, които се третират с водоустойчиви и огнеоустойчиви препарати, за да се използват като алтернатива на продуктите от дървесина в строитеството, например като паркет, облицовки, различни видове покрития и обшивки.

Не по-малко интересни са примерите за създаване на зидарийни блокчета от рециклирани продукти. Подобен пример е за направата на преградни блокчета от стари пластмасови торбички. Рециклираните торбички или пластмасови опаковки се поставят в специални отделения, където при топлинна обработка се формуват в блокове. Разбира се, тези блокчета са много и леки и нямат необходимата здравина, за да се използват за изграждане на носещи стени, но за преградни са едно много ефектно и олекотено решение. А какво ще кажете за тухли от бутилки. Практически тази идея не е отскоро. Първата подобна идея идва от бирената компания Heineken през 60-те години на миналия век. Алфред Хенри Хайнекен, собственик на пивоварната, посещава карибски остров и остава много разтревожен както от съществуваща липса на подслон за голяма част от населението, така и от броя на изхвърлените бутилки Heineken, разпръснати навсякъде. Така компанията създава нов дизай на бутилката, наподобяващ паралелепипедната форма на тухла. И докато сме на вълна питиета, ето в каква повторна употреба могат да бъдат вложени корковите тапи от бутилките вино - коркови панели, направени от рециклирани тапи за бутилки. Тези плоскости намират приложение като естествена звуко- и топлоизолация. Тези качества на корка се дължат на структурата му - малък процент сухо вещество и много въздух в кухините. Топлоизолационните му качества го правят конкурентен на конвенционалните топлоизолационни продукти - минерална вата, пенопласти, полистирол.

Upcycle Studios
Датското архитектурно студио Lendager Group изгради серия от 20 градски къщи в квартал Ørestad в столицата на Дания. Интересното в проекта е използването на рециклиран бетон, стъкло от прозорците на стари, необитаеми сгради и отпадъци от дървени плоскости за под. Цялото количество дървесина, използвана в проекта, е остаттъчен продукт от датска фабрика за дървени изделия. А вложеният в проекта бетон е с добавъчни материали, добити от строителни отпадъци от строителството на метрото в Копенхаген.

The Governor - Ротердам, Холандия
The Governor е къща в Ротердам, Холандия, която изглежда като построена от чисто нови тухли, но в действителност за изграждането є са използвани тухли, направени от отпадъчни керамични продукти, стъкло и глина. Отпадъчните материали са раздробени, смлени и оформени в тухли.

Kamikazt Public House
Малкият, но амбициозен японски град Камикацу е постигнал 80% коефициент на рециклиране, а жителите сортират отпадъците си в 34 категории. Оттам идва друг интересен пример за сграда, построена с рециклирани продукти от строителната дейност. Общинският дом привлича погледите с високите осем метра остъклени части от фасадата, които представляват мозайка от различни прозорци дограми, набавени от стари изоставени къщи. Навсякъде в сградата може да се забележат и други творчески прояви като рекултивираните плочки за подовите настилки, полилей от рециклирани бутилки, тапети от стари вестници. За екстериорното оформление пък са използвани възстановени стари кедрови дъски, оцветени с натурална, естествено добита танинова боя.Реклама