СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 8, 2020

Енергийната ефективност е ключова във всички проекти на Община Бургас

Разговор с Чанка Коралска, Зам. кмет на Община Бургас

Енергийната ефективност е ключова във всички проекти на Община Бургас

Уважаема г-жо Коралска, какви са приоритетите на Общината, свързани с повишаване на енергийната ефективност?
Подобряването на енергийната ефективност е основен приоритет в главните стратегически документи за развитие на Община Бургас. На първо място това е Стратегията за устойчиво енергийно развитие, която обхваща периода 2011-2020г. В нея са включени специфични цели, насочени към подобряване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура, жилищните сгради, уличното осветление, градската мобилност, повишаване на дела на използваната енергия, произведена от ВЕИ. Общинският план за развитие на Община Бургас за 2014 – 2020г., е другият основен стратегически документ определящ приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие, като енергийната ефективност е част от всички секторни политики заложени в него.

Разкажете за някои проекти в тази област.
Енергийната ефективност е хоризонтален приоритет, който присъства във всички проекти на общината – в проектите за транспорт, улично осветление, обновяване на сградния фонд.

Говорейки за енергийна ефективност не може да пропуснем Националната програма за енергийна ефективност, в която Община Бургас беше първенец и успешно въведе мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Програмата спечели огромно доверие сред хората, още с успешното завършване санирането на първия блок в гр. Бургас през 2016г. Програмата е достигнала до 39 590 жители на града обитаващи 17 759 апартамента. През 2019г. беше проведена анкета сред 800 граждани на Бургас обитаващи санирани по Програмата сгради. Като основно предимство те посочват намаляване разхода за отопление в жилищата, като отчитат промяна в месечните сметки за електроенергия с около 50%. Променено е нивото на топлина в коридорите и стаите на жилището спрямо това от преди санирането, като е увеличено многократно. Преустановени са течове от покривите, обновена е общата визия и околното пространство.

Въвеждат се и мерки за енергийна ефективност на обществени сгради. Беше реализиран мащабен проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Община Бургас. Освен стандартните мерки като подмяна на инсталацията за отопление и охлаждане, въвеждане на енергоспестяващо LED осветление и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия за собствени нужди, беше създадена Система за сградна автоматизация (BMS), която комуникира със системата за контрол и мониторинг на системите за отопление, вентилация и климатизация и предлага възможност за интеграция на водомерите и електромерите на сградата с цел подготвяне на подробна справка за потреблението в сградата. Въведена е система за управление на осветлението в зависимост от външната осветеност или часовия график и индивидуален стаен контрол за управление на енергията.

Чрез интелигентни решения се контролира потреблението на енергията на 5 общински сгради, като получената информация се изпраща в реално време и предлага възможности за анализ и оптимизация на консумацията на енергия.

Бургас може да се похвали и с факта че 90% от училищата и детските градини са с внедрени мерки за енергийна ефективност. Обновени са голяма част от сградите на културната и социалната инфраструктура. Добър пример е изграждането на новата детска градина „Пинокио“ в комплекс „Меден Рудник“, в която чрез внедрените мерки за енергийна ефективност, сградата е достигнала клас на енергийно потребление близък до нулевия и носи характеристиките на иновативна високо енергийно ефективна сграда.

Искам да насоча внимание към факта, че за провеждането на всички политики на местно ниво, сме възприели подход за максимално съобразяване на нуждите на гражданите като потребители. За целта осъществяваме целенасочени кампании за повишаване информираността на гражданите по отношение значението на енергийната ефективност в нашето ежедневие – начина на придвижване в градска среда и алтернативните методи за транспорт, подобряване на енергийния клас на сградите, които обитават и на електроуредите, които ползват в домакинствата си, което води до спестявания на консумираната енергия и намаляване на вредните емисии. Включването на гражданите и обратната връзка от тяхна страна е ключов елемент за успешното прилагане на политиката за енергийна ефективност на Община Бургас.

На какво разчитате за успешния ход на проектите?
Община Бургас членува в няколко партньорски мрежи, в това число ЕнЕфект, Асоциация на Българските черноморски общини, Сдружение на общините на Югоизточен регион, EUROCITIES, ICLEI, с които успешно си сътрудничи. Имаме изпълнени проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради в партньорство с Кралство Норвегия по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, по програма Интелигентна енергия Европа и по Хоризонт 2020. Сътрудничим си с европейски градове за обмяна на добри практики и опит за подобряване на енергийната ефективност и за внедряване на интелигентни решения за мониторинг и контрол на потреблението на енергията и намаляване на консумацията.

Бихте ли споделили и за бъдещите планове и цели в областта на устойчивото развитие?
Подобряването на енергийната ефективност ще продължи да бъде основен приоритет, който ще залегне в документа. Също така, в момента се подготвят съответно дългосрочна и краткосрочна програма за енергийна ефективност от една страна, и от друга страна – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021 -2030 г. Община Бургас ще кандидатства за изготвяне на инвестиционна концепция/предпроектини проучвания за устойчива енергия по програма EU city facility. Във връзка с подобряването на енергийната ефективност по отношение на повишаване на дела на използваната енергия, произведена от ВЕИ, предстои изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, от чиято преработка ще се произвежда биогаз и чрез процеса на когенерация ще се произвежда електрическа и топлинна енергия. Електрическата мобилност също ще продължи да бъде от особена важност. Усилията за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и частни сгради също продължават.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо