СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 8, 2020

Извършваме енергийни обследвания на различни сгради и предприятия

Разговор с инж. Даниел Вълев, Управител на Ди Ер Дизайн

Извършваме енергийни обследвания на различни сгради и предприятия

Инж. Вълев, бихте ли представили фирма Ди Ер Дизайн.
Преди малко повече от 5 години с моя колега и съдружник инж. Румен Сираков решихме да обърнем нова страница в живота си, влагайки цялата си енергия да правим неща по-възможно най-добрия начин. Бяхме много вдъхновени и мотивирани, основахме фирма, за 2 часа си направихме визитки и се включихме в строително изложение, което течеше в момента. Вярвахме, че ще бъдем успешни, защото освен хъс и желание имахме вече солидно количество знания и опит в сферата на топлотехниката. И изведнъж пред нас се отвориха нови хоризонти. Стратегията, на която заложихме от самото начало, беше да покрием цялата гама от услуги в областта на топлотехниката, а именно разработване на проекти в част ОВК и част Енергийна ефективност, енергийно обследване на сгради и промишлени системи. През годините се разраснахме, включихме в екипа архитекти, конструктори, ВиК и електро инженери и започнахме да поемаме задачи, свързани с цялостно проектиране, най-вече на съществуващи сгради с предписани мерки в енергийното обследване и техническия паспорт, както и самото изготвяне на технически паспорт на сградите. За нас е важно да можем непрекъснато да се развиваме, да сме в крак с най-новите тенденции и да прилагаме най-добрите практики, залагайки на качество и професионализъм. Доволните клиенти са най-голямата ни награда.

Извършвате енергийни обследвания както на жилищни и обществени сгради, така и на промишлени предприятия. Какво включват дейностите по обследване на едните и другите обекти, както и какво е различното и специфичното, което произхожда от типа сграда?
Дейностите по обследване на сградите, включват основно четири етапа: Етап 1 - Подготвителен, който включва оглед, събиране и обработка на първична информация за сградата. Етап 2 - Установяване на енергийните характеристики на сградата. Този етап включва редица дейности, като анализ на съществуващото състояние и енергопотребление, огледи и измервания, изготвяне на енергийни баланси, анализ на съществуващата схема за управление на енергопотреблението и определяне на енергийните характеристики на сградата. Етап 3 - Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Етап 4 - Заключителен етап, включващ изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването. Дейностите и етапите на действие при обследване на предприятия/промишлени системи са същите, като при сградите.

Основната разлика между обследване на сгради и предприятия/промишлени системи е, че при обследването на сградите голямо значение се отдава на външните ограждащи елементи - стени, външни дограми, покриви и подове. Докато при предприятия/промишлени системи огромно значение имат системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни потоци, електропроизвеждащите системи (ако има такива), топлопреносните системи, електроснабдителните системи, технологичните процеси и системи, производствените машини, агрегати и съоръжения. Другата съществена разлика между сградите и предприятия/промишлени системи е, че за разлика от сградите, при предприятията енергийните характеристики са показатели за специфично енергийно потребление, които се изчисляват за единица произведен продукт/предоставена услуга.

При сградите различното и специфичното са системите за поддържане на микролимата и консуматорите на електрическа енергия. Поради тази причина, скалите на класовете на различните сгради имат различни стойности. Като пример - за училища, за да притежава сградата клас на енергийна ефективност В, енергийното потребление по първична енергия трябва да бъде по-малко от 100kWh/m2, докато административни и сгради за здравеопазване, за да притежават клас на енергийна ефективност В, тяхното енергийното потребление по първична енергия трябва да бъде по-малко от 280kWh/m2.

Всяка сграда и предприятие/промишлени системи е индивидуална и специфична.

Има ли обекти, при които е задължително обследването за енергийна ефективност?
Да, има такива обекти. Съгласно закона за енергийна ефективност, сградите за общественото обслужване, които са в експлоатация и са с разгъната застроена площ над 250м2, подлежат на задължително обследване и сертифициране. Има и изключения, като: молитвените домове; временните сгради с планирано използване до две години; производствени сгради и части от сгради с производствено предназначение; нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност и жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или през ограничен период от време през годината и са с очаквано потребление по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване. Също така всички предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност, ако са: предприятия за производство или предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия; промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000MWh и системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители. Обследването на горе цитираните предприятия трябва да се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.

Бихте ли споделили и за някои конкретни референтни проекти, по които сте работили?
През годините сме имали честта и удоволствието да работим по някои доста значими и интересни проекти. Едно от предизвикателствата за нас беше участието ни в обследването за енергийна ефективност на ДП РВД (Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение). Това е доста голямо предприятие с бази в цялата страна с много консуматори на енергия. Специфичното при него е, че то е единствено по рода си в България. Това обследване го направихме, не и без помощта на хората в РВД, които бяха ангажирани и ни оказаха пълно съдействие и запознаване с всички енергийни системи.

Като хора с дългогодишен опит в бранша, за нас също беше голяма чест да получим покана и от най-голямата фирма в сферата на производството и монтажа на ОВК съоръжения в България - Атаро клима, да извършим енергийно обследване на предприятието, с което да кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“ за „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е програма, при която в критериите за оценка на проекта голяма тежест имат получените резултати от енергийния одит, който извършваме. В последствие Атаро клима бяха одобрени по този проект. Участвали сме в изготвяне на енергийни одити на над 100 малки, средни и големи предприятия по същата програма - „Иновации и конкурентоспособност“, по които е получено финансиране на предприятията за закупуване на технологично оборудване, за да станат по - конкурентни в своето производство. Също така сме правили енергийни обследвания на улично осветление на различни населени места, като община Хасково, община Ивайловград и др.

Няма как да не спомена за още една покана от друга голяма и много уважавана компания в нашата сфера - фирма Тангра. На един от техните обекти трябваше да се проектира система за отопление и охлаждане, посредством геотермална енергия. Извличането на геотермалната енергия трябваше да се осъществява чрез вертикални сухи сондажи - това е затворена система, в която циркулира флуид, който обменя топлинна енергия със земята и я подава за оползотворяване към термопомпената инсталация. В самия проект бяха заложени 30 бр. такива сондажи. Друг интересен проект, който сме реализирали е Клиниката по неврохирургия към Пирогов. Там ни беше възложена задача за цялостно проектиране, включващо вътрешен ремонт и предписаните мерки в енергийното обследване. В момента довършваме енергийно обследване на УМБАЛ „Свети Георги“ в гр. Пловдив, с което за един от блоковете, болницата планира да кандидатства по програма за европейско финансиране.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо