СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 8, 2020

Многофамилните жилищни сгради остават във фокуса на ЕЕ в България

Разговор с Кирил Райчев, председател на Алианс за енергийна ефективност (AEE)

Многофамилните жилищни сгради остават във фокуса на ЕЕ в България

Какви са основните акценти в работата на АЕЕ?
За разлика отпреди, когато по-скоро бяхме на идеен и програмен етап в развитието си, вече спокойно мога да твърдя, че се налагаме като активен участник при формирането и развитието на пазара на енергоефективни услуги, както и център на знание и опит, поне що се отнася до интегрираните енергоефективни услуги, базиращи се на договорите за гарантиран резултата (ДГР) или по-известни като ЕСКО договори.

Миналата година беше особено натоварена, тъй като участвахме в организираните от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) две последователни обучителни кампании за приложение на ДГР и енергиен мениджмънт, всяка от които се проведе 6 различни града в страната. Представихме натрупания чрез нашите членове опит, успешните и неуспешните практики, както и някои съвременни тенденции при мониторинга за постигане на гарантирания резултат. Именно последното е една от ключовите отлики при ЕСКО договорите, защото клиентът получава и една застраховка от страна на ЕСКО компанията, освен финансирането и реализацията на енергоспестяващите мерки, че енергийните спестявания ще бъдат постигнати.

Особено сме активни и с предложения за промени в законовата и регулаторна рамка. Поради една или друга причина директивата за енергийна ефективност (ДЕЕ) по отношение на ДГР е била транспонирана и развита в нашето законодателство по начин, който бих оприличил като „прострелване в крака“. Като един пример мога да посоча, че може би ние сме единствената страна, в която е забранено ЕСКО компанията да изготви енергийното обследване, на базата на което тя ще привлече съществен финансов ресурс за реализация и ще гарантира енергийни спестявания за период 8 – 15 години или повече. Благодарение на партньорството ни с Българска стопанска камара (БСК) и АУЕР внесохме предложения за законови промени, които се надявам да бъдат чути и в голямата си част приети.

Освен на национално ниво ползотворно сътрудничество започнахме и на европейско такова. Подкрепихме два проекта, които имат сечения с интересите на членовете на нашата асоциация. Използвахме част от резултатите на проектът QualitEE, схема за гарантиране качеството на доставяните енергоефективни услуги, за допълване на нашия препоръчителен алгоритъм за работа с клиенти. Другият проект има за цел да репликира в България латвийския модел за мащабна реновация на многофамилните жилищни сгради (МЖС), в основата на който са именно ДГР, както и наличието на финансова инфраструктура с възможност за 15-25 годишни експозиции към клиентите си – собственици на жилища в МЖС.

С какво латвийският модел може да бъде полезен на следващите издания на Националната програма за енергийна ефективност на МЖС?
Към днешна дата грантовият модел за обновяване на жилищния сграден фонд е обречен на предизвестен край – парите на европейските и български данъкоплатци са крайно недостатъчни за постигане на националните цели за енергийни спестявания, както и да достигнат до всички потенциални собственици-бенефициенти. Близо 30 млрд. лева ще бъде необходимо да бъдат инвестирани според Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050г. От друга страна сме свидетели на твърда политика от страна на държавите-нетни донори в ЕС за намаляване на размера на грантовия ресурс с 110млрд. евро за сметка на заемен такъв. Става все по-ясно, че способността да се привлича частен ресурс се превръща в ключово предизвикателство – поотделно частният и публичният ресурс не могат да доведат до търсения от борбата с климатичните промени фронт на действие.

По отношение на предстоящите задачи в средносрочен план вече излязоха достатъчно проучвания, че мащабната реализацията на енергоспестяващи мерки в сградния фонд е една от най-ефективните политики за създаване на работни места, намаляване на разходите на домакинствата и не на последно място – опазване на околната среда. Все антикризисни мерки, от каквито имаме нужда в навечерието на задаващата се икономическа криза.

Именно във връзка с посочените предизвикателства можем да заимстваме някои от идеите на колегите от Латвия като например: отпускане на частичен грантов ресурс само при условие на постигнати нива на енергийно спестяване, поддръжката е неразделна част след обновяване на МЖС, дългогодишен ангажимент към постигане на енергийни спестявания от страна на ЕСКО компанията, която трябва да осигури и финансовия ресурс, активна работа със собствениците на жилища преди, по време на и след процеса на обновяване на жилищната сграда в лицето на специализирана подпомагаща компания.

Бихте ли споделили повече детайли за тази концепция?
Проектът FinEERGo-Dom, както е наименованието на програмата Хоризонт 2020, обединява Полша, Австрия, Румъния, Словакия и България с идеята да репликират и адаптират латвийския опит на тези пазари. Целта на този финансов инструмент за енергийна ефективност на сгради е да стимулира проекти за дълбока реновация чрез механизма на ДГР по следните начини:

Стандартизация на договори, процеси и процедури, осигурявана чрез онлайн платформа. Стандартизацията позволява на доставчици на енергоефективни услуги и разработчици, до момента неактивни или слабоактивни на пазара, да започнат мащабна реализация на проекти. От друга страна собствениците на сгради могат да бъдат спокойни, че се следват стандартизирани правила.

Разделянето на риска от непостигане на резултат (спестяване на енергия) и риска от неплащане позволява тяхното управление от тези, които умеят да го правят най-добре Разработчиците се фокусират върху реализацията на проектите и постигане на заложените резултати. Финансистите управляват и оценяват поотделно рисковете, свързани с проекта и плащанията на контрагенти. Инвестиционният разход за спестяване на енергия се изплаща на същия принцип като плащания на сметки за електричество и топлоенергия. Дългосрочно финансиране за цялостна реновация на сградния фонд – с диапазон над 20 години.

Финансовият инструмент обслужва реновацията на сгради, следвайки пакет от Инвестиционни насоки, който обхваща финансова, техническа и законова допустимост на проектите. Именно чрез прилагането на тези общи правила интересите на всички участници се съобразяват с тези на крайния бенефициент, като му осигуряват гарантирана безопасна, здравословна и комфортна среда за живот за целия срок на договора от 15-25 години.

Какво предстои пред АЕЕ?
Няколко ще бъдат направленията през предстоящите 1-2 години. На първо място ще продължим да съдействаме безвъзмездно на разработчици и/или собственици на проекти за енергийна ефективност, така че при интерес от тяхна страна проектите им да бъдат структурирани под формата на ДГР или да получат финансиране от специализирани фондове като ФЕЕВИ, било то чрез борсата ни за проекти на страницата на АЕЕ или след директен контакт с нас.

Възнамеряваме да засилим работата си по европейски и международни проекти, което ни позволява да се включим в международния обмен на знания и експертиза. През изминалия период създадохме доста контакти, които планираме да надградим.

Предстои ни и да станем национален администратор на Европейския кодекс на ДГР – пакет от добри практики, които се припознават и следват от ЕСКО компаниите с цел да декларират тяхната степен на ангажираност с общоприети етични и корпоративни норми.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини