СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 8, 2020

Работим активно за повишаване на енергийната ефективност в Добрич

Разговор с Йордан Йорданов, Кмет на Община Добрич

Работим активно за повишаване на енергийната ефективност в Добрич

Г-н Йорданов, бихте ли казал какви са приоритетите и актуалните проекти и инициативи на Общината, свързани с повишаване на енергийната ефективност и подобряване качеството на живот?
Община град Добрич е една от първите български общини, присъединили се към Споразумението на кметовете, с което пое ангажимента да достигне целите на Европейския съюз в областта на енергийната политика и опазването на климата. С присъединяването си към Европейската инициатива Споразумението на Кметовете, Община град Добрич още веднъж доказва желанието си да се развива като енергийно ефективна община, като си поставя за цел да постигне определени икономии на енергия в общинските обекти, а също така и да насочи вниманието на местната общественост чрез информационни кампании за конкретни действия в областта на устойчивата енергия. В началото на тази година актуализирахме Плана за действие за устойчиво енергийно развитие „Енергийно устойчив Добрич 2030“, който заедно с всички енергийни програми е публикуван на интернет страницата на Общината. В унисон със съвременните изисквания и условия Община Добрич изпълнява енергоефективни мерки и работи за обновяване на четири учебни заведения - Езикова Гимназия „Гео Милев“, Основно училище „Христо Ботев“, Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“ и Детска градина 32 „Зорница“. Дейностите са по проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I“, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“.

Всички проекти, които Община град Добрич поетапно изпълнява, са свързани с повишаване на енергийната ефективност, оптимизиране на енергийните разходи, а също така повишаване качеството на живот и подобряване на градския интериор. Ние сме силно мотивирани и се стремим да бъдем модел на устойчиво развиваща се европейска община с ниско потребление на енергия, намалени СО2 емисии и добре опазена природна среда. В тази връзка Община Добрич беше отличена в Конкурс на Френския институт като Еко Община в категория „Енергийна ефективност“.

Споделете повече за санирането на многофамилните жилищни сгради. На какъв етап сте, какво е изпълнено до момента и какво предстои?
Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Към настоящия момент са въведени в експлоатация 30 жилищни сгради с общо 2 400 апартамента, като ползите от въведените мерки за енергийна ефективност са безспорни. Гражданите изразяват своята благодарност и удовлетворение от повишения комфорт на обитаване, както и от намалените енергийни разходи. С обновените жилищни блокове се подобри и облика на кварталите в нашия град.

Същевременно продължават запитвания от страна на сдружения на собствениците, които към момента не са получили Договор за целево финансиране по Програмата. Интересът към подаване на нови заявления за кандидатстване също е голям. Освен това, предвид извънредното положение заради пандемията от COVID-19, възобновяването на Програмата би била добра антикризисна мярка в периода на затруднена икономическа обстановка в страната.

В тази връзка изразявам категорично своята подкрепа за възможността за възстановяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като местните власти остават основен партньор в нейната реализация.

Говорейки за енергийна ефективност, няма как да подминем уличното осветление и възможностите за подмяната му с иновативни, енергоспестяващи решения. По какъв проект работите в тази област? За читателите ще е интересно да научат.
Община Добрич води целенасочена политика в областта на енергийната ефективност. Системата за външно изкуствено осветление на града се състои от 7000 осветителни тела, като поетапно се извършва тяхната подмяна с енергоефективни такива и около 30% от тях са подменени с енергоспестяващи осветителни тела чрез различни финансови инструменти. Към настоящия момент завърши подмяната на уличното осветление с нови осветителни, с по-висок клас на енергийна ефективност в район със следния обхват: бул. „25-ти септември“, в участъка от ул. „Батовска“ до бул. „Трети март“ и бул. „Трети март“, в участъка от бул. „25 - ти септември“ до ул. „Панайот Хитов“. Разходът за консумираната електроенергия, в посочените участъци, ще бъде намален с над 50%.

Освен това Община град Добрич подготви и подаде в Министерство на енергетиката проектно предложение (което в момента е в процес на оценяване) за рехабилитация и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на град Добрич, което включва подмяна на около 700 осветителни тела.

В заключение на разговора, бихте ли споделил какви бъдещи планове и цели сте си поставили?
Една от основните ни задачи е да обновим изцяло системата за улично осветление на град Добрич чрез ЕСКО договор, тъй като този финансов инструмент е доказал своята ефективност при реализацията на такива проекти. Освен това обмисляме възможността за поставяне на соларни и фотоволтаични инсталации на сгради, които са общинска собственост.

Друго голямо предизвикателство е успешното изпълнение на проекта за развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич. Проектът е на стойност 8 138 546,72 лв., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ и трябва да бъде реализиран до края на 2022 година. Ще бъде внедрена интелигентна система за управление на трафика, която ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед натовареността им с автомобили, ще се подменят светофарните секции с нови енергоспестяващи. Освен това ще се изгради система за управление на Обществения транспорт. За постигане на интегрираност на системата за обществен транспорт в проекта е заложена цялостна реконструкция на бул. „Добричка епопея“ с подобект мостово съоръжение с обособяване на самостоятелни велоалеи и тротоари. Предвидено е и модернизиране на подвижния състав на градския транспорт, чрез закупуване на нов подвижен състав - 4 електробуса.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо