СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

Следваме индивидуален гъвкав подход ориентиран към клиента

инж. Светослав Димитров, Ръководител екип Инженерни Системи ООД

Следваме индивидуален гъвкав подход ориентиран към клиента

Уважаеми инж. Димитров, бихте ли представили строителна фирма Инженерни Системи ООД и подхода, които имате за реализация на строителните проекти?
Строителната компания е основана през 2009 година, като дейността обхваща широк спектър от услуги в строителството, както в индустриалния, обществения и търговския сектор, така и офисни и жилищни проекти. Опитът, натрупан през годините, ни помага да изградим цялостен подход и стратегия за реализация на нови проекти, като предлагаме комплексни услуги, обхващащи различни етапи на строителството - планиране, управление, реализация “до ключ”, реконструкция и реновация на съществуващи сгради.

През годините сме изградили екип от високо квалифицирани и опитни специалисти, благодарение, на които реализираме проектите с високо качество, с прецизност към детайла, в зададения срок и определения финансов ресурс. Успешно прилагаме, най-добрите и доказани технологии при изпълнение на строително - монтажните работи. Имаме индивидуален гъвкав подход, съобразен с нуждите и ориентиран към клиента. Нашата мисия е да предоставим професионални услуги, изпълнение на устойчиво строителство с качествени материали, безопасни строителни методи и спазване на новите технологии.

Инженерни Системи ООД е строителна компания, която осигурява високо качество и надежно обслужване на клиента.

Как според Вас правилният избор на комплекс от строителни технологии може положително да повлияе върху бюджета на инвеститора и качеството на проекта? Ще бъде интересно да научим за конкретни примери от Вашата дейност.
Изборът на технология и вида на материалите е от съществено значение за бюджета и качеството на проекта. Ето например, една производствена или логистична сграда може да бъде реализирана с различна технология за изпълнение - метална конструкция, със сглобяем стоманобетон, с монолитен скелет или съчетание от изброените. Изборът на конструкцията обуславя и съответно бюджета, срока за изпълнение и бъдещата гъвкавост при функциите на сградата. Сухите системи за строителство и по-малкото мокри процеси, също повлияват положително върху срока за реализация. Изборът на решения се залага още в самото начало при проектирането, така че клиентът да постигне необходимия бюджет. Добре подбраните качествени материали от доказани производители, обуславя и дълготрайността на изпълнението и по-надеждната и дългосрочна експлоатация. Тъй като имаме опит в реализацията на различни проекти, подпомагаме инвеститорите още при формиране на инвестиционните им идеи и след готов проект осъществяваме строителната част до 'ключ'.

Европейска практика е реконструкцията на стари сгради със съвременни технологии. Как виждате възможностите това да се случва все по-често и в България? Имате ли клиенти, които биха споделили положителен опит в това отношение?
Ние като компания, имаме съществен опит в реализирането на такива проекти. Възможностите в тази насока са много. Все повече инвеститори се сдобиват със стари сгради или притежават такива, които имат нужда от преустройство, реновация, обновление, от нова съвременна визия. Тогава на преден план излизаме ние. В реконструкцията са по-сложни нещата за изпълнение, тъй като трябва да се премахнат съществуващи неносещи стени, настилки, облицовки, инсталации и да се изградят отново. Това от една страна завишава бюджета на архитектурните и инсталационните дейности, тъй като освен новите стоително-монтажни работи има и стойност за премахване на съществуващите такива. От друга страна общата стойност на проекта се намалява, тъй като се използва съществуващата конструкция.

През годините сме реализирали доста проекти по този начин както в обществения, така и в чaстния сектор. Част от тези проекти са индустриално хале на минерална вода, oбществени спортни комплекси , офис сграда и шоурум за осветители тела , производствена сграда за био храни, търговски етаж на МОЛ.

Иновативното строителство все повече се свързва с екологичната ангажираност и здравословния живот. В тази връзка, на какви особености трябва да обръщат внимание инвеститорите и ползвателите на сградите?
Да, екологичната ангажираност е отговорност на всички нас. Знаем, че изборът на материали, технология и проектни решения, могат значително да спестят природни ресурси. Това се постига, чрез избор на материали от екологични производства или такива, които могат да се рециклират и използват отново, чрез пасивни сгради, за които е необходима минимална енергия за отопление и охлаждане, чрез повече стъклени фасади, през които преминава слънчева светлина и така намалява нуждата от допълнително осветление и консумация на електроенергия, чрез озеленени покриви и слънчеви колектори, също така събиране на дъждовна вода и използването и за напояване. От съществено значение също за екологията е разделното събиране на строителните отпадъци и последващо рециклиране и повторно използване при възможност в ново производство.

В заключение, бихте ли споделили как виждате промените в развитието на строителния процес у нас през следващите години?
Строителството в България през последните години много се промени и надгради в положителна посока. Използват се нови технологии, екологични материали, все повече се реконструират и реновират съществуващи сгради. Ситуацията по света и в България в условията на пандемията от Ковид 19, прави все по несигурни инвеститорите и те трудно вземат решения за стартиране на нови сгради. В следващите няколко години предвиждам, че инвеститорите повече ще се насочат към обновление, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради.Реклама