СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Kaufland България непрекъснато интегрира иновативни решения в областта на EE

Иво Василев, Енергиен мениджър на Kaufland България

Kaufland България непрекъснато интегрира иновативни решения в областта на EE

Кои са проектите за енергийна ефективност на Kaufland България, реализирани през последните години? На какви технологии за енергийна ефективност заложихте?
В продължение на дългогодишната практика на компанията за прилагане на последните тенденции в мерките за опазване на околната среда Kaufland България непрекъснато интегрира в магазините и логистичния си център различни иновативни решения в областта на енергийната ефективност.

Ето и някои от нашите постижения през годините. От 2012 г. преустановихме използването на фосилни горива, като газ, дизел и ТЕЦ за отопление в новоизграждащите се обекти. От 2014 г. преминаваме към енергоспестяващо LED осветление. От 2017 г. подменяме хладилните агенти с по-нисък GWP (Global Warming Potential - потенциал за глобално затопляне), които са по-щадящи околната среда и помагат за намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата.

Вече 21 от 60 магазина в България се отопляват и охлаждат от отпадъчната енергия от хладилните инсталации благодарение на специално разработена за Kaufland климатична-охладителна система. През зимния период магазинът се отоплява от неусвояваната досега остатъчна топлина от хладилните инсталации. Остатъчната топлина се отвежда до индустриална подова тръбна инсталация, разположена под цялата площ на магазина. През летния период магазинът се охлажда отново чрез същата индустриална подова тръбна инсталация, само че този път към нея се подава охладена вода (16-21 градуса), която се генерира от топлообменници към хладилната инсталация, както и студен въздух за вентилационната система.

Чрез въвеждането на такъв вид отопление и охлаждане изцяло отпадат отделящите се в атмосферата вредни вещества, въглероден диоксид - СО2, които се получават при работа на котел за отопление на газ или дизел. Намалява се и шумовото замърсяване на околната среда през лятото, предизвикано от работа на компресорите и вентилаторите на чилъра. По-голям комфорт, поради липсата на шум, за близките до магазините жилищни сгради. Отоплението и охлаждането чрез индустриална подова тръбна инсталация позволява да се постигнат различни температури на въздуха в магазина - например, в зоната за продажба на охладени стоки, чрез повече положени тръби в пода се подава през цялото време топла вода, за по-добър комфорт на клиентите при пазаруване в тези хладни зони. Това е налично и зад щанда за обслужване, където служителите работят по цял ден. За тяхно удобство и комфорт пода на щанда също се отоплява целогодишно. Икономия на електрическа енергия - при един конвенционален магазин от 3000 м2 търговска площ снабден със стандартни средства за отопление и охлаждане (котел, газова горелка и чилър) средно годишният разход на електрическа енергия е 1 605 000 kWh. При същия размер магазин, само че снабден с Климатична-охладителна система средно годишният разход на електрическа енергия е 1 365 000 kWh. т. е. икономията при използването на тази технология е около 240 000 kWh/годишно. Всички 21 магазина с Климатична-охладителна система и LED осветление спестяват общо около 2 520 тона въглеродни емисии СО2 в сравнение с конвенционални магазини.

Част от енергийно-ефективните мерки в новооткритите и реновираните хипермаркети е преминаването изцяло от луминесцентно към енергоспестяващо LED осветление Вече 22 от 60 магазина в България са с LED осветление.

От 2017 г. Kaufland България започна преминаване към хладилен агент СО2 с най-нисък потенциал за затопляне на атмосферата: СО2 с GWP=1 в хладилните инсталации във всички нови и реконструирани магазини. В България 10 от 60 магазина вече са с хладилни инсталации изцяло с СО2 хладилен агент и хладилни витрини с вратички, което допълнително спестява енергия.

За сравнение конвенционалният хладилен агент R404 има GWP=3922.

Същевременно в съществуващите магазини с хладилен агент R404 с GWP=3922 също започна поетапна подмяна с по-щадящ околната среда хладилен агент R448 с GWP=1397. Към момента в 27 от 39 магазина хладилният агент е подменен изцяло. Планираме най-късно до 2029 г. вече да нямаме магазини с хладилен агент R404A.

Kaufland инвестира активно и в електромобилност, както за своите клиенти, така и за своите служители. Разкажете за изградените безплатни зарядни станции за електромобили, електрически велосипеди, мотопеди и тротинетки.
Опазването на околната среда е основен приоритет в корпоративната ни социална отговорност. Част от нашите „зелени“ практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции. Чрез тях целим както да щадим околната среда, така и да улесним нашите клиенти, като предоставим на собствениците на енергийно ефективни автомобили комфорта да зареждат автомобила си, докато пазаруват.

Освен зарядни станции за електрически автомобили, сме горди с инсталирането на първата в България специализирана зарядна станция за велосипеди, мотопеди и тротинетки, на която всеки собственик на някое от посочените превозни средства може да зарежда напълно безплатно. Станцията разполага с три клетки за зареждане, което прави възможно използването є за три превозни средства едновременно.

През 2021 г. инсталирахме допълнително още пет бързи зарядни станции на стратегически точки в България. По този начин направихме възможно пътуването с електромобил почти до всяка точка на България само ако зарежда на паркингите на Kaufland България.

С тези зарядни станция общият брой електрически зарядни станции на Kaufland България е дванадесет бързи и две нормални зарядни станции за автомобили и една за велосипеди. Инвестицията за всяка електрическа станция е около 80 000 лв. Компанията инвестира също в закупуването на електроавтомобили за своя автопарк.

Какво включва дългосрочната програма за енергийна ефективност на компанията?
Нашият енергиен мениджмънт има за цел да развива и повишава енергийната ефективност на нашите обекти, за да са максимално енергийно устойчиви. С помощта на новоизградена софтуерна система имаме възможността да наблюдаваме, контролираме и сравняваме общото потребление на електричество, както и отделно на климатичните системи, осветлението, вентилационните инсталации във всички наши магазини.

Чрез специализирания софтуер се открива необосновано повишаване на енергийно потребление, което би могло да бъде избегнато.

Например, когато стойностите на осветлението или вентилацията в един филиал са над нормалните или работят постоянно, енергийният мениджър получава сигнал и въвежда съответната превантивна мярка, например чрез преминаването към енергийно ефективен автоматичен режим или отстраняване на възникнал технически проблем.

Нашите следващи стъпки включват изграждането на фотоволтаични инсталации на покривите на нашите хипермаркети. Първите 4 планираме да бъдат изградени още през 2021 г.

След изграждането и въвеждането в експлоатация на тези инсталации Kaufland България ще спестява допълнително всяка година около 1 100 000 kWh електроенергия, и около 550 тона вредни емисии CO2 изхвърляни в атмосферата.

С тези и други прилагани мерки, свързани с енергийната ефективност и оптимизацията на използваните ресурси Kaufland България пряко се ангажира с намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата и се подчертава последователната ни политика и силна ангажираност за грижа към природата.ISO 50001 система за управление на енергията
През 2018 г. Kaufland България започна процес на сертифициране по ISO 50001 „Системи за управление на енергията“. Сертификатът ISO 50001 към момента няма задължителен характер в България, но като отговорна компания Kaufland България взе решение да покрие изискванията му.
Енергийната политика се определя от мениджмънта, като стандартът ISO 50001 следва следния цикъл: Планиране-Изпълнение-Проверка-Оценка и нови цели.
Прилагането на стандарта допринася за още по-добро планиране на енергопотреблението и постоянно планиране и прилагане на мерки за оптимизация, свързани с енергийната ефективност и по-добро използване на всички енергийни и природни ресурси, намаляване на енергийните разходи, емисиите на парникови газове (GHG) и другите влияния върху околната среда.
В края на 2018 г. Kaufland България успешно завърши сертификационния процес и получихме сертификат ISO 50001 за 2019 г. Сертификатът е със срок една година, като всяка година ние преминаваме отново цялата процедура по сертифициране. Вече три поредни години успешно защитаваме сертификат ISO 50001 „Системи за управление на енергията“ пред международни сертифициращи институции.
Сертификатът удостоверява, че Kaufland България е внедрила и поддържа система за управление на енергията във всичките си магазини, обслужващия офис и логистичния център.
По силата на стандарта Kaufland България се ангажира да създаде възможност на всеки неин служител - в обслужващия офис, магазините и логистичния център, да коментира или да предлага подобряване в системите за управление на енергията. Така всеки човек, който работи за Kaufland България, може да бъде част от енергийния є мениджмънт.
След началото на тази нова стратегия за енергийна ефективност и реконструкции на хладилни инсталации и филиали от 2017 г. до края на 2020 г. Kaufland България спести електрическа енергия 7 687 748 kWh, което означава спестени 3 844 тона вредни емисии CO2, изхвърляни в атмосферата.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама