ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Започна изграждането на биологичното стъпало на ПСОВ - Шумен

Започна изграждането на биологичното стъпало на ПСОВ - Шумен

С първа копка бе дадено началото на дейностите по изграждане на биологично стъпало на пречиствателна станция за отпадъчни води - Шумен. Реконструкцията и модернизацията на пречиствателното съоръжение е част от проект „Интегриран воден цикъл на град Шумен - Втори етап” на обща стойност 75,7 млн. лв., финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Изграждането на биологичното стъпало, което е второ по ред след включеното в експлоатация на механично стъпало през 2003 г., е значимо, тъй като приемникът на пречистената от станцията отпадъчна вода – река Поройна, попада в „Чувствителна зона” от Черноморския басейн.

Новото стъпало ще има капацитет да пречиства 7 тона биологични замърсители на ден. От тях 1 тон азот и 170 кг. фосфор на ден. Утайките ще се стабилизират в метан-танкове, при което ще се извлича около 3000 кубика метан на ден, което ще подобри енергийната ефективност на станцията. Така, чрез когенерация, ще се произвежда електричество в размер на 70% от необходимото за дейността на ПСОВ - Шумен, а цената на пречистената вода ще бъде по-малко от 10 стотинки на кубик. Цялостното реализиране на проекта за пречистване на отпадъчните води на град Шумен ще пречисти водите на река Поройна, която се влива в Камчия - една от най големите реки, чиито води постъпват в басейна на Черно море.

В проекта е включена и рехабилитация на ВиК мрежата на града, както и изграждане на канализационна помпена станция кв. Дивдядово. Планирано е да започнат и дейностите по подмяна на тръбите на водопроводната и канализационната мрежа в Шумен, с което ще завърши цялостна рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на града.