ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Инсталацията за сепариране е стъпка към устойчиво развитие на Трявна

Разговор с инж. Драгомир Николов, Кмет на Община Трявна

Инсталацията за сепариране е стъпка към устойчиво развитие на Трявна

Уважаеми г-н Николов, на депото за твърди битови отпадъци ще бъде построена инсталация за сепариране. Разкажете за тази инвестиция и ползите за общината?
Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” е мащабен проект, по който община Трявна е партньор, който цели подобряване управлението на отпадъците в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане), посредством реконструкция и модернизация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в община Габрово, както и превръщането му в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна. Проектът включва освен реконструкция на клетката за депониране с модулна пречиствателна станция, съоръжение за обезвреждане на депонийния газ, съпътстваща инфраструктура така и изграждане на площадки за открито компостиране - система за централизирано компостиране с площадка за производство на компост по открит способ на територията на самото регионално депо и сепариране на отпадъците. Бъдещите изисквания по отношение управлението на отпадъците налагат необходимостта от по-ефективно използване на ресурсите и отпадъците, водещо до създаване на по-устойчиви модели на производство и потребление. Стремежът е към значително намаляване на количеството отпадъци за обезвреждане, насърчаване на тяхното компостиране, безопасно третиране и обезвреждане, както и повторната им употреба. Интегрирана рамка за управление на отпадъците ще позволи намаляване образуването на отпадъци и тяхното вредно въздействие върху околната среда, подобряване на ефективното използване на ресурсите и стриктното спазване на принципа „замърсителят плаща” в рамките на критериите за социална справедливост. Ще доведе до насърчаване на домашното компостиране, подобряване на организацията по разделяне, както и за оползотворяване на отпадъци от бита при източника на тяхното образуване, получаване на максимално количество полезен продукт, включително и за лични нужди.

Представете други проекти за подобряване на инфраструктурата в общината?
Към настоящия момент в общината се реализират три проекта, финансирани със средства на Европейския съюз, свързани с подобряване на градската среда, които ще приключат до средата на 2015 г.

Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея” – финансиран по ОП „Околна среда. Проектът включва изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор с дължина 1.7 км и довеждаща техническа инфраструктура, включваща: основен ремонт на съществуващи пътища, нов мост до площадката на ПСОВ, електрозахранване, водопровод, подпорни стени, осигуряващи терена със съоръженията и бреговата част откъм реката, ограда, площадкови комуникации, вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване. След реализацията ще се подобри съществуващата система за управление на отпадъчните води на територията на гр. Трявна и ограничи отрицателното въздействие на отпадъчните води в съответствие с целите на ЕС. С реализацията на проекта ще бъдат решени проблемите на общината, свързани с липсата на осигурено екологосъобразно заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което ще допринесе за подобряване на околната среда и ограничаване на рисковете за здравето на населението.

Проект ”Да живеем в по-добра среда”, който включва изпълнение на два обекта: 1) Изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част – Трявна. Изгражда се нова транспортна връзка, по която да се пренасочи част от автомобилния поток. Изграждане на нова транспортна комуникация между главен път ІІІ – 552 - ул. Осми март - ул. Петър Генчев - централна градска част – гр. Трявна. За целта се изгражда 240 метра улично платно, 510 кв.м. тротоарни платна; подпорни стени с дължина 310 метра, улично осветление. 2) Реконструкция на ул. Ангел Кънчев - кръгово кръстовище – гр. Трявна. В процес на изпълнение са строително монтажни работи на обекти, финансирани от държавния бюджет: „Реконструкция на парк в централна градска част – гр. Трявна” - На този етап се предвижда да се изпълнят архитектурно-строителни работи, полагане на В и К инсталация, изграждане на външно ел. захранване на водна площ, осветителни и силови инсталации за предвидения за изграждане фонтан, изграждане инсталация за парково осветление и поливна система за тревните площи в парка. През 2015 година предстои втори етап на строителство, по време на който ще завърши цялостно обновлението на парка.

Участвате в проекта ”Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”. В тази връзка, бихте ли казали каква политика провежда общината за развитие и налагане на устойчив туризъм?
Град Трявна е истински архитектурен резерват с около 140 паметници на възрожденската архитектура. Усилията на общинската администрация са насочeни към това да се развие и утвърди имиджа на Трявна като атрактивна туристическа дестинация. Това е един от основните приоритети, тъй като туризмът е важен компонент от стопанското и социалното развитие на общината. Досегашният ни опит показва, че най-добрият начин да постигнем това е подходът към подобряването на средата във всички нейни аспекти – изграждане и реконструкция на подземната и транспортната инфраструктура, обновяване на паркове и зелени площи, туристическа и спортна инфраструктура През последните години, благодарение на европейското финансиране са реализирани множество проекти, допринасящи за подобряване на условията за развитие на туризма, но ни предстои още много работа и през следващия планов период. Един от най мащабните проекти, който приключи тази година е проектът „Трявна – градът, в който се ражда красота”, финансиран по по ОП

С изпълнението на проекта се извърши реставрация и консервация на 6 обекта паметници на културата: Райкова къща, Славейковото школо, Даскаловата къща, Къща на Петко и Пенчо Славейкови, Часовниковата кула, Старият мост. Извърши се преустройство на общинска сграда в Многофункционален изложбен център, изгради се открит Амфитеатър в Музея на иконата, изцяло се реставрира и обнови Попангелова къща за превръщането й в Младежки център за художествени занаяти. По проекта се достави открита сцена и навес в Даскалова къща, доставиха се 2бр. 14-местни електромобила, оборудвани с фото-соларни панели, 87 бр. инфрачервени нагревателни отоплителни уреди за музейните обекти, изработена бе стратегия за предлагането на туристическия продукт в общината, проведе се обучение на персонала, зает с предлагането на туристически услуги. Изпълнена беше комплексна електронна система „Звук и светлина“, включваща разработка на нов уеб сайт, киоски за обектите, LED дисплей, лазерно шоу „Звук и светлина“, нова интерактивна система за реклама, информация, резервация и визуализация на предлагания туристически продукт, изработка на рекламни материали и спектакъл ” Легенди за красива Трявна”.

Бихте ли споделили приоритетите си в близък план?
Основната ни цел е да надградим постигнатото до момента, като с това постигнем устойчиво икономическо, социално и културно развитие на Общината и висок жизнен стандарт на гражданите.

Отчитайки сравнителните предимства и основни проблеми на община Трявна в социално-икономическия анализ, идентифицирахме целите и основните приоритети и изготвихме плана за развитие на общината през следващите седем години.

Основните направления са свързани с необходимостта от акцентиране върху традициите на общината, желанието на хората за развитие на икономиката за осигуряване на повече и по-качествени работни места, които да задържат младите хора, развитието на туризма в разнообразни форми, удобна жизнена среда, постигната чрез подобрената инфраструктура, както и за важността на доброто управление за осъществяването на формулираните визия и цели на развитието на общината. Това е отразено във визията за развитие на община Трявна в периода 2014-2020 г.: „Трявна – устойчиво развиваща се община, с конкурентна икономика, възродени традиции и добро управление, осигуряваща високо качество на живот и привлекателна за младите хора”.