ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Вълнуващи светлинни инсталации за устойчиво градско планиране

Вълнуващи светлинни инсталации за устойчиво градско планиране

Нови технологии и идеи очертават осветлението като мощен инструмент за конфигуриране на обществените пространства в селищната среда. Градското осветление често се смята за чисто технически процес, но в концепциите за устойчиво планиране на селищата, то все по-често се свързва със социалната, архитектурната и културната среда, която обслужва. В нощните пейзажи на много европейски градове интерактивното и художествено осветление започнаха да допринасят за подчертаване на спецификата на средата и за подобряване начина на живот на техните жители. Подобни осветителни решения имат решаващо значение за представянето на характера на определени зони в рамките на града. Те засилват усещането за „принадлежност” на обитателите към средата и придават по-важна роля на обществените пространства за общуване на общностите.

Традиционната представа за устойчивост в градското осветление се базира на рационален подход по отношение на икономически спестявания, технически характеристики и екология. В същото време Международната комисия по осветление (Commission internationale de l'éclairage, CIE), подкрепяна от дизайнери по осветление, изложи документи за това, че градското осветление е повече от статистика за технически характеристики и спестяване на енергия. Осветлението е предназначено за хората и определя начина, по който възприемат градските пространства. Поради тази причина, следва да се разглежда и социалният аспект. Според тази гледна точка, за устойчивост на градското осветление се призовава към балансиран технически, социален, екологичен и икономически подход.

Нови подходи и решения в градското осветление
Развитието на културно-пространствената идентичност на съвременните градове има нужда от творческо преосмисляне на взаимоотношението между жителите и осветлението на средата. Освен чисто функционалната си роля, която прави града сигурен и достъпен през нощта, осветлението има голям естетически и социален потенциал. Електронните места за среща като Facebook, MySpace, Twitter и други, започнаха силно да конкурират обществените пространства като място за социално общуване. Тази съвременна тенденция поставя градското планиране пред предизивикателството да осигури на общностите по-атрактивна физическа среда за общуване, работа и забавление в града. Това може да стане с интерактивни и художествени осветителни инсталации, чрез които гражданите участват пряко в осветлението, то оказва положителен ефект върху настроението им и засилва желанието им да са част от тази среда.

От друга страна, целите на устойчивото развитие в градското планиране са насочени към намаляване на потреблението на енергия, минимизиране на емисиите от въглероден диоксид и ограничаване на светлинното замърсяване, което нарушава естествените биоритми. Администрациите на много големи европейски градове се сблъскват с тези въпроси и споделят, че имат осезаемо чувство за твърде много светлина и прекомерна загуба на енергия. Така че през последните години те работят в посока да намалят нивата на осветление, независимо от

факта, че градовете им са все по-активни през нощта, не само заради разрастване на градските зони, но и заради повече пътувания, туризъм и бизнес дейности. У нас пък не са редки случаите, когато общинските администрации не могат да осигурят необходимите средства за адекватно осветление. В такива ситуации трябва да се намерят енергийно-ефективни начини да се осветяват и да функционират обществените места и през тъмната част от денонощието. Простото включвате или изключвате на осветлението е прекалено опростен отговор на тази сложна, многостранна задача.

Налага се поглед към това, което новите технологии могат да направят за постигане на целите за устойчиво осветление. Започна по-активното използване на LED (светодиодни) лампи, и OLED (огранични светодиодни) технологии, които водят до значителни ползи по отношение на качеството на осветлението, цветови и динамични характеристики, както и от гледна точка на спестяване на енергия, намаляване на вредните емисии и контрол на светлинното замърсяване. В същото време художествените, арт- и интерактивни осветителни инсталации са с по-малки мащаби от проектите за улично осветление и експериментирането с тях има по-малки пречки в пътя към комплексно решаване на задачата с осветяване на обществените пространства в населените места.

Много важна е ролята на интелигентните системи за контрол, които работят в реално време и с дистанционно управление могат да регулират всички осветителни инсталации в целия град. Това означава, че градското осветление може да се коригира в пространството и във времето, за да отговори на комуникационни нужди на града и нуждите на своите жители. Интелигентни инструменти за управление могат да свържат интерактивните и арт осветителни инсталации в интелигентна мрежа. Това отваря вратата към нов начин на мислене за цялостните планове за осветление на града с промяна на нощния силует на пространствата. С други думи, дава се по-голяма свобода на светлинните дизайнери от концептуални ограничения. Доскоро осветителните планове се изграждаха около една концепция, докато новите артистични инсталации са в състояние да съчетаят осветление за различни събития.

Интерактивна разходка край брега
Това е идея на специалиста по осветителни инсталации Павла Беранова от брюкселската компания ACT lighting design, която се базира на източници на светлина, скрити под повърхността на водата. Първоначалната идея на дизайнера е интерактивна инсталация, която дава на хората крила. По-късно, разхождайки се по пристанището на Антверпен, Белгия, тя решава да направи проекта по-отворен към въображението и да се създаде един вид небесно отражение във водата. То е леко замъглено, малко нереално и изненадващо. Нещо, което да ви накара да мислите че е по-скоро плод на магия, отколкото на технологии.

Интерактивната инсталация е предназначен за спокойни пътеки в близост до вода - по бреговете на реки, пристанища, езера. Концепцията е проста и се основава на улавяне и възпроизвеждане на движещи се силуети. При всяко движение в определена зона във водата ще започне излъчване на LED светлини. Ако някой минувач в тази зона спре да се движи напред и се обърне към водата, силуетът му ще бъде използван като база за изображение от светлини във водата. Изображението е от много светещи точки и има крила вместо рамена и ръце. Технически това се осъществява чрез камера, улавяща движенията на минувачите, процесор за изчисляване на конфигурацията на светлините (въз основа на визуалната информация от камерата) и мрежа от отделно управляеми потопени светодиоди, получаващи данни от процесора.

Регенериране на силоз в арт осветителна инсталация
Друг забележителен проект за арт осветителна инсталация се реализира при регенерация на излязъл от употреба петролен силоз на брега на Хелзинки, Финландия. Проектът е на базираната в Мадрид компания Lighting Design Collective. Той е превърнат в хипнотизиращо светлинно изкуството за градското пространство с помощта на множество интелигентно и интерактивно управлявани LED осветителни тела. Намира се на брега на морето с изглед към центъра на града. Преобладаването на ветрове е характерно за климата там. Концепцията за управление на осветителната инсталация се базира на данни за интензивността на естествената светлина, силата и посоката на вятъра и отражението на светлината във водата. Стените на силоза са перфорирани с 2012 отвора, което кореспондира с факта, че Хелзинки е Световна столица на дизайна за 2012 г.

Тази инсталация има голямо значение за реконструкцията в облика на града. Тя започва да привлича внимание към невзрачна и неизвестна допреди зона, превръща се в забележителност с туристическо и социално значение. Използвайки естествена и изкуствена светлина, инсталацията превръща този силоз в уникално обществено пространство, което хората използват за разходка, атракция и развлечение. Използвани са 1280 LED куполи с 2700K бяла светлина, монтирани вътре в силоза, зад отворите и видими от няколко километра. Използван е софтуер, който прилага интелигентни симулaционни алгоритми, които реагират в отговор на параметри на естествената външна среда като скорост и посока на вятъра, температура, видимост в нощта и сняг. Системата набира тези данни на всеки 5 минути. Моделите са оригинални, всеки се различава от предишния. Скоростта на смяна на светлинните картини се контролира от скоростта на вятъра. В полунощ екстериорната светлина е червена в продължение на 1 час. Цветът се свързва с първоначалната употреба на съоръжението като резервоар на енергия.

Вътрешните стени са боядисани също в наситено червено. Дневната светлина се процежда през отворите и създава оригинални ръждиви модели по стените. 450 стоманени огледала, премествани от ветровете са монтирани зад отворите за лампите. С тях на слънчевата светлина силозът изглежда като проблясък на повърхността на водата, хармониращ с морето. Светлината от LED мрежата се отразява в червените стени в пространството. Светлинните модели се движат по стени, създавайки ново пространство за хората. По време на нормална експлоатация на инсталацията се използва около два киловата на енергия, което е около 2W на квадратен метър. Софтуерът обогатява светлинните картини, пресъздавайки движения на птици, насекоми, риби – оригинални природни анимации. Тези анимации са генерирани с помощта на текущите данни от местното време, специално скоростта и посоката на вятъра, за да се създаде непредсказуем спектър от леки движения, които дават на зрителя визуално представяне на метеорологичните усещания в града.

OLED интерактивни осветителни инсталации
Друга новаторска технология с решения за интерактивни градски осветителни инсталации е OLED. Основна характеристика на органичните светодиоди е, че те са плоски ултратънки панели, излъчващи светлина по цялата си повърхност. OLED-панелите са в състояние да генерират светлина в най-различни цветове и нюанси. Чрез тях могат да се конструират големи по площ дифузни източници на светлина. За разлика от обикновените крушки, които генерират светлина от преминаване на електроенергия през жица, или флуоресцентните лампи, при които тока минава през газове, OLED осветлението работи чрез предаване на електроенергия през един или повече изключително тънки слоеве от органични полупроводникови материали.

OLED може да се контролира така, че да реагира на движещи се обекти и изображението върху тях да се променя, следвайки контурите на телата на хората. Друг вариант е пресъздаване на светлинни движения, например на венчелистчета на цветя, които реагират при допир Тези стени имат иновативен модулен дизайн. Вместо да се налага да се свържат стотици светодиоди един по един, се разчита на интегрирани OLED панели. Всеки панел е снабден с няколко OLED източника. Замисленa като plug and play система с множество панели, разположени едни срещу други или едни върху други, тази инсталация може много бързо да създава осветена повърхност на няколко квадратни метра. Компютърен контрол позволява на камерата в центъра на инсталацията да записва всяко движение пред OLED стената. Тази информация след това се "превежда" в импулси, които светват специфични индивидуални OLED панели. Инсталацията е идеалнa за подлези, чакални и други закрити и открити обществени пространства, в същото време може да се разглежда и като произведение на изкуството, а също да се използва като голям дисплей за протичане на текст, реклами и друга информация в зависимост от нуждите на градското планиране.