ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Системи за контрол и управление на паркинги

Тъй като броят на транспортните средства расте непрекъснато, все по-голяма част от мобилния парк се съхранява на регулирани паркинги. Обслужването на големи паркинги и особено на подземните и многоетажните паркинги, доведе до необходимостта да се въведат механични, автоматични, електрически, а след това и електронни средства за контрол на всички процеси в паркингите.

Механизирани бариери за паркинги и свързаните системи
Под бариера на паркинг може да се разбират две различни групи неща. По-често се има предвид подвижното приспособление на входа или на изхода на паркинга, което се използва за контролирано пропускане на автомобилите. Много по-рядко това е ниската ограда (бордюр), която огражда терена за паркиране (parking stop, parking barrier, parking chock).

В началото на повечето паркинги обикновено има бариера (преграда, вид греда), на изхода също завършват с бариера, т.е. повечето от тях са пространства с контролиран достъп. Понякога вместо бариера има подвижна врата, която се изтегля странично или ветрилообразно, за да пропусне превозните средства. С развитието на електронните технологии автоматичните бариери започнаха да се комбинират с устройства за таксуване на престоя на паркингите, с устройства за броене и проследяване на превозните средства, със системи за видеонаблюдение, със системи за диалог между водача и охраната и други. Понякога на бариерите се монтират и сканиращи устройства с множество предназначения, например, идентифициране на водача и на неговото състояние, сканиране на съдържанието на превозното средство и други. Може да има монтирани и сигнално-охранителни, пожароизвестителни системи, системи за гасене на пожар и други системи, подходящи за конкретния паркинг.

Приспособления, блокиращи придвижването
Понякога на колелата на паркираните автомобили, пред тях или след тях, се поставят приспособления (wheel chocks), които възпрепятстват самоволното им придвижване. Това се прави най-вече при паркингите, построени на наклонен терен. Тези приспособления са част от инвентара на паркинга. Използването им е задължително също и при извършване на ремонтни и товаро-разтоварващи дейности по автомобила на паркинга.

Приспособленията, блокиращи придвижването, са с различна форма и размери и се подбират в зависимост от типа и теглото на превозното средство и вида на паркинга. Обикновено на паркинга има специални места, на които се съхраняват тези приспособления. Те не бива да се объркват със заключващите приспособления, които се поставят от контролните органи на неправилно паркираните автомобили.

Регулаторни механизми и маркировка
На пръв поглед паркингите и паркирането не изглеждат нещо сложно, особено при открити паркинги на едно ниво и без наклон. Но дори и на тези паркинги може да има специален правилник, който е публично достъпен на информационни табла и който трябва да се спазва. Част от автомобилите имат инструкции, отнасящи се до начина на паркирането и до престоя на паркинга, а също и до режима на работа на управляващата електроника, механика и хидравлика на автомобила. Тези инструкции трябва да се спазват, защото намаляват вероятността от инциденти и гарантират по-дългата експлоатация на автомобила.

Паркингите обикновено имат схеми на информационни табла, които може да показват приоритетите и заетостта на парко местата. Паркингите са разграфени с подходящи маркировка, като до всяко парко място може да има знаци, доуточняващи статута му. По-съвременните паркинги имат и електронно насочване или дори автоматично водене на автомобилите в района на паркинга.

Съществуват приспособления от различен тип, които гарантират достъпа до определени паркоместа само на ограничен кръг от водачи, например на такива, имащи платен абонамент за тях или съответните права за достъп.

По-големите паркинги може да са разделени на зони, напр. служебни, за инвалиди, за превозни средства със специален режим на движение, за медицински персонал, за различни видове абонаменти, за електромобили, места с предварително заплащане, за по часов престой, за общ достъп и т.н. Зоните са означени по подходящ начин и понякога има приспособления, които пропускат само превозните средства със съответните права.

Паркингите може да имат общи или разделени входно-изходни точки, които са сигнализирани по подходящ начин. Обикновено в по-новите системи се правят автоматично снимки на превозното средство при влизане и при излизане от паркинга и те се съхраняват в базата с данни. Понякога може да се заснемат и водача и пътниците. Достъпът до паркинга или напускането на паркинга може да се блокира автоматично за определено превозно средство. В някои от по-новите системи няма нужда от билети, пропускни карти защото разпознаването, регистрирането, пропускането и таксуването става автоматично.