ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

БалБок Инженеринг събира опасни отпадъци от домакинствата

БалБок Инженеринг събира опасни отпадъци от домакинствата

През 2012 г. на територията на Столична община стартира пилотен проект на Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Година по-късно тя се превърна в работеща система, радваща се на засилен интерес от страна на столичани.

Прилаганата от БалБок Инженеринг система в Столична община включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране. Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.

Приложеният в България иновативен подход е сортиране на отпадъците по видове и по кодове, съгласно нормативно установената класификация, в момента на приемането им. За прилагането на Системата БалБок Инженеринг бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София. През 2014 г. моделът на системата започна де се прилага в общините Пловдив, Шумен и Сливен. 34 общини от страната потвърдиха интерес за внедряване на системата при тях.

От началото на 2015 г. БалБок Инженеринг организира успешни мобилни пунктове в някои общини в страната, където предстоят отново събирателни пунктове: Велико Търново - предстоят още две двудневни кампании през юни и октомври, Радомир - 27 октомври, Сливен - предстои тридневна есенна кампания, Средец - 7, 8 септември, Пловдив - 15, 16, 17 октомври.