ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Добрич вече е с изградено депо за третиране на отпадъци

Добрич вече е с изградено депо за третиране на отпадъци

В края на март 2015 г. официално бе открито регионалното депо за отпадъци на Добрич. Депото се намира до село Стожер и обслужва всички 8 общини от регион Добрич и шуменската Никола Козлево. Обектът е част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” се подписа нa 14.12.2012 г. в Министерството на околната среда и водите, с което се даде официално старт за започване на изпълнението на дейностите по изграждане на регионалната система.

Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците – Регион Добрич”. Общата стойност на проекта е 38 877 375,67 лв.

Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506,89 лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо, е 1 943 868,78 лв.

Основната цел на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното управление на отпадъците чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич.

Конкретните цели са: Да се гарантира екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в региона; Да се създаде възможност за предварително третиране и рециклиране/оползотворяване на отпадъците и постигане на регионалните цели за рециклиране; Да се подобрят показателите на компонентите на околната среда; Да се изгради социално поносима за населението регионална система за обезвреждане на битовите отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона; С реализирането на проекта по Оперативна програма „Околна среда” се цели изграждане на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич чрез построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Инвестициите се изграждат на територията на три общини – Добричка, Тервел и Балчик. Основният обект от регионалната система е регионалното депо за отпадъци. Възложител за изграждане на този обект е Община град Добрич.

На 13.06.2013 г., след проведена обществена поръчка, е сключено Договорно споразумение между Община град Добрич и обединение „Депо Добрич 2013“ за строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с. Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя (Червена книга).

Мястото за изграждане на регионалното депо е в землището на село Стожер, на около 2,5 км. по права линия от селото. Разположено е върху негативна релефна форма, създадена от преминаващо „основно“ и „северно“ дерета с коритовидно развитие. Условно депото се разделя на две функционални зони: Клетка за депониране на отпадъци и Приемна зона.

Площта на клетката е 30 030m2, а обемът й е 240 000m3. В Приемната зона на депото са разположени следните обекти: административно-битова сграда с лаборатории; съоръжение за рециклиране на материали – основната производствена сграда, където отпадъците ще се разтоварват, сортират и балират; площадка за компостиране с площ 5 250m2; склад за временно съхранение на опасни отпадъци; водоем с обем 540m3 към водоснабдителна мрежа, който обединява битовите и противопожарни нужди за площадката; гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница.

Основните дейности, които се извършват на регионално депо Стожер, са свързани със сортиране и балиране на рециклируемите фракции отпадъци, компостиране на биоотпадъците и оползотворяване на строителните отпадъци. В този смисъл основните елементи на обекта са съоръжение за рециклиране на материалите, площадка за компостиране и инсталация за раздробяване на материали от събаряне и разрушаване на сгради.