ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 8, 2018

Българската асоциация за метални конструкции организира семинар за мостостроенето у нас

Българската асоциация за метални конструкции организира семинар за мостостроенето у нас

На 27 септември в Конгресния център на Международен панаир Пловдив се проведе работен семинар, организиран от сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ (БАМК).

Целите на семинара включваха среща на различните участници от строителната индустрия, които работят в сектора на металните строителни конструкции, анализ на експортния профил на българските производители от сектора, както и търсене на нови сфери на приложение на метални конструкции в строителството на мащабни инфраструктурни обекти и предлагане на по-ефективни и дълготрайни решения за пътната инфраструктура.

По време на семинара презентация бе представена от инж. Евгени Борисов, председател на БАМК. Той разясни мисията на БАМК и сподели ролята на секция Метални конструкции към Българска строителна камара. Инженер Борисов очерта проблемите в сектора, както и мерките, които са набелязани от асоциацията за повишаване на качеството на металните конструкции и експортната ориентираност на бранша. Инженер Борисов сподели добри практики и постижения у нас и в чужбина от фирмите членове на БАМК и изрази оптимизъм, че това, което е направено и предстои да се направи от БАМК, е в правилната посока и резонира с европейските тенденции в строителството.

Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ търси нови полета за изява на българските производители и работи активно за внедряване на новите съвременни постижения в инженерната практика. В тази си дейност тя активно си сътрудничи с катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции (МДПК) към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София. Катедра МДПК е асоцииран член на БАМК и това бе посочено като една възможна ефективна форма на сътрудничество между „науката“ и „бизнеса“ в конкретна сфера.

Участници в семинара с тематични презентации бяха професор Николай Рангелов, ръководител на катедра МДПК, и доцент Цветан Георгиев, преподавател в същата катедра.

Професор Рангелов говори на тема „Стоманените мостове – една преднамерено забравена алтернатива“. Той очерта историята и сферата на приложение на стоманените мостове в България и акцентира върху техните безспорни предимства, между които високата им надеждност и предвидимите разходи за поддържане. В този контекст бе отбелязано, че в България имаме стоманени мостове, които успешно се експлоатират вече 120 години и няма нито една авария, предизвикана от корозия. В края на своето изложение проф. Рангелов представи начина на обучение на студентите в УАСГ в областта на стоманените и комбинираните мостове и сподели някои допълнителни инициативи на катедрата.

Доцент Цветан Георгиев насочи вниманието на аудиторията към комбинираните стомано-стоманобетонни мостове и безспорните предимства, които те притежават. Бе направен анализ на сеизмичната опасност по трасетата на големите инфраструктурни проекти и бе отбелязано, че по-леките и ефективни решения с комбинирани мостове осигуряват сигурност и надеждност, както и ефективност и добра полза за обществото. Доцент Георгиев сподели свои виждания за приложимост на комбинираните мостове за пътни надлези и в случаи на реконструкция на връхните конструкции на виадуктите по автомагистралите – тема, която е много наболяла в последно време.

И двамата експерти от УАСГ подчертаха, че в България има подготвени кадри, има налична нормативна база, и че българските инженери-конструктори, както и българските производители и монтажници на стоманени конструкции, са готови да предложат на обществото нови и ефективни решения за мостовете на България.

Семинарът завърши със срещи и дискусии между участниците и фирмите, работещи в областта. Всички се обединиха зад тезата, че е време България да направи крачка в осъвременяване на своето мостостроене по подобие на съседна Гърция и другите европейски страни. Не на последно място, изтъкната бе ролята на държавните инвеститорски агенции в пътната и железопътната инфраструктура за задаване на нова посока на развитие с оглед постигане на по-високи стандарти в мостостроенето.