ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Инсталация за изгаряне на сметищен газ

Инсталация за изгаряне на сметищен газ

Газът отделян при разграждането на органичните отпадъци във всяко депо за ТБО съдържа до 70% метан. Въпреки малкия си относителен дял спрямо емисиите на въглероден диоксид в световен мащаб, метанът има многократно по-негативно въздействие върху климата. Това придава съществено значение на задачата за ефективно улавяне и обезвреждане на сметищния газ, както при новите проекти за третиране на отпадъци в модерни регионални депа, така и в проектите за закриване и рекултивация на съществуващи депа в края на експлоатационния си период.

Изпълнението на автоматична инсталация за изтегляне и изгаряне на газ от тялото на старо депо е нелека задача, която се базира на изчисленията на проектанта за очаквания дебит и състав на сметищния газ. Нехомогенното разпределение по морфологичен и възрастов състав на отпадъците по време на техническата рекултивация внася допълни неизвестни, което налага включване в инсталацията на скъпо оборудване за постоянен количествен и химичен анализ на постъпващия газ, система за изсмукване с автоматичен контрол по налягане, както и факел с контрол температурата на изгаряне, проектиран за работа в широк диапазон на газовия дебит при концентрации на метана от 30 до 70%.

Белфри ООД изпълнява доставка, монтаж и обслужване на автоматични инсталации за високотемпературно изгаряне на сметищен газ, които в максимална степен отговарят на проектното задание и покриват най-високите изисквания на европейските стандарти и директиви. Окомплектовката и степента на автоматизация на факела може да бъде настроена към концепцията за извличане и обезвреждане на газа за всеки отделен проект. Фирмата предоставя консултация както на етапа на проектиране, така и по време на изпълнението и експлоатацията, като доставя и допълнително оборудване за осушаване, пречистване, съхранение и анализ на биогаза.