ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Монтажи Ко се стреми към оптимални и съвременни технически решения

Монтажи Ко е динамично, бързоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително-монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство. Сред основните дейности са производство и монтаж на метални конструкции и нестандартно оборудване, изграждане и ремонт на промишлени инсталации, оборудване и изграждане на електрически инсталации, КИПиА, както и изграждане и реконструкция на инженерна инфраструктура – газо-, топло-, водо-, електропроводи. ”От основаването си през 2007 г. ние базираме своята политика върху няколко основни принципи. На първо място прилагане на оптимални съвременни технически решения и технологии в изпълнението на строително-монтажни дейности (СМД). Удовлетворявайки изискванията на възложителите и надхвърляйки техните очаквания, изпълнявайки СМД с високо качество и в договорените срокове, укрепваме и разширяваме позициите си на сериозен изпълнител. Непрекъснато се усъвършенстваме и изграждаме още по-добри партньорски взаимоотношения с възложители и доставчици. Нашият екип е ориентиран към постигане на успех. Строително-монтажните дейности, които предлагаме са с високо качество, защото хората, на които разчитаме са професионалисти с необходимия опит, квалификация и компетенции. Разполагаме със специалисти в областта на електромонтажните дейности, машинен и технологичен монтаж, заваряване, изготвяне на оферти и реализация на договори, контрол на качеството, управление на околната среда, здравето и безопасните условия на труд, опазването на околната среда, счетоводство и контрол.“ – казаха от дружеството. Монтажи Ко има удостоверение от Камара на строителите в България за изпълнение на СМР от I-ва до V-та група. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонт и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови инсталции, горивни уредби и газорегулаторни пунктове за природен газ; и мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Както и Лиценз за превоз на товари от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.