ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Произвеждаме агрегати за пътното строителство

Разговор с Александър Аврамов, търговски мениджър на Аифорос България

Произвеждаме агрегати за пътното строителство

Г-н Аврамов, представете компанията Аифорос България.
Фирма Аифорос България е част от най голямата индустриална група в Гърция - „Виохалко“. В България самата група е представена чрез различни предприятия в индустриалната сфера познати на широката общественост - Стомана Перник, София Мед и Етем. Аифорос България започна дейността си с рециклиране на вторичните продукти образувани при производството на стомана oт „СТОМАНА Перник“. Днес дружеството успешно се разшири и в други области на бизнеса с управление на отпадъци, като преработва индустриални отпадъци във вторични суровини. Основните продукти и дейност на фирмата са категоризирани в няколко направления. Производство на Твърди агрегати и изкупуване, обработка и търговия със скрап от черни и цветни метали. Най-новото направление е в областта на управлението на опасни отпадъци чрез наше дъщерно дружество. За целта беше построено депо в гр. Перник отговарящо за дейността с опасни отпадъци индустриални отпадъци, което е и първото в страната, което може да се ползва и от трети страни.

Аифорос предлага шлак агрегати за несвързани настилки и асфалтови пластове. Какво представляват електродъговият шлак и защо е предпочитан?
Електродъговият шлак (EAF шлак) е продукт на стоманодобивната индустрия, преработения EAF шлак представлява изключителен изкуствен агрегат, чиято употреба е добре позната и утвърдена по целия свят в продължение на повече от един век.

Поради своята уникална структура, EAF шлак агрегатите притежават отлични механични и физични качества, които са по-добри от тези на естествените агрегати. Също така шлак агрегатите са се доказали като твърд агрегат за всички видове пътни настилки. Чрез тяхната употреба поведението на пътната настилка се подобрява значително по отношение на трайността и сцеплението на автомобилната гума с настилката, което от своя страна допринася за изграждането на по-безопасна пътна мрежа.

Шлак агрегатите се използват във всички асфалтови пластове, за да минимизират деформацията и образуването на коловози от преминаващия трафик, за здравина и намаляване на шума при каране.

От 2004 Аифорос България, като основоположник в производството на твърди агрегати от ЕАF шлак, поддържа усилено идеята за признаването на стойността от употребата на EAF шлак в икономически, екологичен и социален аспект.

Стандартизираното производство и правилната употреба на EAF шлак агрегати е иновация в България въведена от Аифорос България. Производственият контрол е строго контролиран по отношение на качеството и различните фракции, които се произвеждат и се складират отделно. Всички фракции, които се произвеждат са по стандарт и със CE маркировка в съответствие с актуалните европейски норми.

Как компанията участва в бизнеса с управление на отпадъци и допринася за интеграцията на индустрията в кръговата икономика?
Група АИФОРОС се занимава с управление на индустриални отпадъци и преработка от 2001, като цели да произвежда вторични суровини с висока добавена стойност, а в същото време да намали значително разходите по управлението на отпадъците за генераторите на отпадъци.

Аифорос е в тясно сътрудничество с лицензирани предприятия в България и Европейския съюз, които могат да приемат индустриални отпадъци - опасни и неопасни, за крайно третиране и депониране. В случай, че не можем да оползотворим отпадъците, ние можем да организираме и наблюдаваме управлението и доставката на отпадъците до лицензираното предприятие за крайно третиране и депониране Верни на нашата визия, ние рециклираме милиони тонове отпадъци, като произвеждаме висококачествени продукти и прилагаме всекидневно концепцията за „Кръгова икономика“, „Индустриална симбиоза“ и „Повторна употреба“. Специално при производството на твърди агрегати за пътно строителство от EAF шлак е финансово оправдано за производителя и икономически атрактивно за клиента, тъй като EAF шлаката е налична в големи количества и е лесно достъпна суровина. От екологична гледна точка употребата на EAF шлак агрегати допринася за запазването на природните ресурси, запазване на ландшафта и увеличаване на рециклирането, като последното е заложено в програмите на Европейския съюз. Този въпрос е важен и за нас като държава, ще спести разходи на фирмите, ще намали парниковите газове, ще запази природата и ресурсите на страната.