ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Развитието на геодезията в България изисква ясна визия и дългосрочна стратегия

Разговор с Чл.-кор.проф.д-р инж. Георги Милев – Почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България

Развитието на геодезията в България изисква ясна визия и дългосрочна стратегия

През ноември месец се проведе 30-тият Юбилеен международен симпозиум „Съвременните технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“. Разкажете ни за събитието?
Симпозиумът си завоюва свое име и традиция, през дългите годени на своето реализиране. Началото му е през 1990 г. когато бе съчетан с 110 г. от създаването на Военногеографската служба в София с присъствие на тогавашния военен министър Тодор Тагарев, сега професор. Симпозиумът рефлектира съответните съвременни интердисциплинарни технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области на конкретния етап. Наред със сериозните теоретични разработки на симпозиума се представят и много приложни такива, заедно с националните и интернационални проблеми. В симпозиума редовно има сесии за млади специалисти и студенти. Обичайно той е придружен с изложение на съвременни инструменти и технологии, проекти, дипломни работи на завършващи студенти, фотоизложби и др. В много от симпозиумите международното участие бе внушително. Симпозиумът завършваше с препоръки по международни и национални проблеми.

Наред с това през последните години има подчертан интерес и динамично участие, предимно от българска и турска страна. Поради това 29-тият симпозиум се проведе много успешно в Република Турция организиран от Технически университет в Истанбул, Департамент инженерна геоматика и председателя на организационния комитет от турска страна бе доц. д-р инж. Бихтер Ерол, на която отново изказваме най-голяма благодарност за досегашното сътрудничество и организирането на симпозиума.

В историята на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи, симпозиумът остава като едно от най- важните събития за геодезическата, научната, техническата и инженерна общност и проблематика.

Настоящият 30-ти юбилеен международен симпозиум - "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” със специална сесия на млади специалисти и студенти се проведе в София, 04-06 ноември 2020г. Организира се под егидата на Международната федерация на геодезистите (FIG), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и други международни и национални организации и институции (Европейският комитет по геодезия (CLGE), Европейската група на геодезистите (EGoS) и редица други (ООН Виена, Службата за космически изследвания (UNOV-OOSA), Европейският съюз по Геонауки (EGU), Международната асоциация по геодезия, (IAG), Централно-Европейската инициатива, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Българската академия на науките (БАН), Федерацията на научно-техническите съюзи, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на учените в България.

30-тият юбилеен международен симпозиум се проведе при активното съдействие на Института за космически изследвания и технологии при БАН, със финансово съдействие на Фонд Научни изследвания към МОН (Договор КП-06-МНФ/12 от 24.09.2020 г. между ИКИТ-БАН и ФНИ по „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“) въпреки обстановката на пандемия.

Каква е ролята на браншовите организации и тематични събития за бъдещето професионално развитие на млади специалисти в България?
По традиция Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, като браншовата геодезическа организация с най-дълга история (през 2022г. ще отбележим 100г. от организираното геодезическо научно-техническо движение) и единствената учредена в обществена полза, винаги е бил обърнат към младите специалисти. Всъщност няма друга професионална геодезическа организация в България, която да проявява интерес към развитието на младите геодезисти и да им дава възможности за изява, да ги подпомага в тяхното научно и професионално развитие. Към СГЗБ е учредена младежка секция, която има своята активност сред учениците в специалността геодезия от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия, студентите, специализантите и докторантите от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, Шуменския университет, Транспортния университет, младите научни кадри в Българска академия на науките, както и младите специалисти от практиката. От години Международния симпозиум, организиран от СГЗБ, включва специална сесия за млади специалисти, студенти и ученици, с което им се предоставя форум за споделяне на техните мнения и постижения.

Съвременните методи и технологии, образованието и професионалната практика са неразривно свързани и са предпоставка за развитието на съвременното общество. В много области те се развиват с изключително бързи темпове. В това отношение добър пример е геодезията и свързаните с нея области, като фотограметрия, картография, спътникови системи - методи и технологии, устройството на територии, кадастър, геодинамика, географските информационни системи, инженерни и природни науки, и много други. Съвременните методи и геопространствени технологии, предлагат богати възможности за набиране, съхраняване, обработка и ефективно използване на разностранна, и особено на пространствената информация - геопространствена информация. Тя намира многостранни приложения в различни свери на науката и практиката и предлага изключителни, потенциални възможности за нови такива. Това, заедно с общественото развитие, налага необходимостта от постоянна информираност на специалистите за съвременното състояние на тези проблеми и тенденциите в тяхното развитие, както и разностранното им, в много отношения, интердисциплинарно приложение. В особена степен това се отнася за подпомагането на бъдещето професионалното развитие на младите специалисти по геодезия в България и именно тази е ролята на нашия Симпозиум вече 30 години.

СГЗБ допринася за бъдещето професионално развитие на млади специалисти в геодезията и свързаните с нея области и чрез своята издателска дейност. Почти 60 години Съюзът издава списание „Геодезия, картография и земеустройство“. През последните 3 години СГЗБ издаде три книги от проекта Приложна геодезия на Чл.-кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев, които са част от фундаментален труд, без аналог в професионалната геодезическа литература.

Какви са вижданията Ви за развитието на геодезията в България?
В съвременното развитие на науката и практиката Геодезията със своята многостранност заема ясно дефинирано място. От една страна тя решава собствените си класически проблеми по определяне на фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята и съвременните аспекти, свързани с тях. От друга - допринася още и за решаването на проблемите и на други науки – природни, инженерни, а също и на други области от знанието и практиката. Ролята и значението й се увеличава непрекъснато. Геодезията, като една фундаментална наука, има своето важно място в научно-техническото и икономическо развитие на обществото ни. Особената обществена роля на геодезическите дейности в областта на инвестиционното проектиране, гео-информационните технологии и кадастъра през последните 20-30 години определят и високата степен на професионална отговорност към обществения интерес.

Геодезията е свързана както с древността, от където произлизат първите геодезически активности, така и със съвремието и бъдещето, защото професията ни е високо технологична и модерна. Българската геодезическа общност не отстъпва в приложението на най-съвременните тенденции в развитието на технологиите, като спътниковите навигационни системи, дистанционни методи чрез спътникови изображения и радарна интерферометрия, въздушната фотограметрия с безпилотни летателни системи, лазерното сканиране и LiDAR, ГИС и други информационни технологии.

Развитието на геодезията в България изисква формулиране на ясна визия и следване на дългосрочна стратегия, каквито в момента липсват, както и непрекъснатото синхронизиране на нормативната уредба със съвременните технологични постижения. Това е общ дълг на държавната администрация в лицето на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и професионалната геодезическа общност. В тази област СГЗБ е може би най-активния участник в провокирането и осъществяването на така необходимия за целта професионален диалог. Като една оценка за тази значима роля на СГЗБ може да се посочат поздравителния адрес от Министъра на МРРБ – г-жа Петя Аврамова, прякото участие на Зам. Министъра на МРРБ - инж. Валентин Йовев в церемонията по откриването, както и изнесения доклад „Реализация на държавната политика в геодезията, картографията и кадастъра от АГКК“ от Изпълнителния директор на АГКК – инж. Виолета Коритарова на XXX Международен симпозиум.