ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Система за управление в пречиствателна станция за отпадъчни води к.к. Златни пясъци

Система за управление в пречиствателна станция за отпадъчни води к.к. Златни пясъци

Фирма Аквасист Инженеринг ЕООД осъществи доставка на материали и оборудване за изпълнението на обекта (МСС, КИП и SCADA), изготвяне на приложен софтуер за PLC, HMI и SCADA, монтаж на МСС и КИП, подвързване на кабели, пробни изпитания, пуск и настройка, изготвяне на екзекутивна документация и инструкции за експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз. Използваните базови програмно-технически средства са на фирма Siemens, а контролно-измервателните прибори са на фирма Siemens и Hach. Реализираната система за управление включва шест МСС-та (центрове за управление на електродвигателите) съставени от общо 29 броя шкафове с пусково-предпазна и управляваща апаратура. SCADA системата е реализирана върху два независимо работещи един от друг индустриални компютъра Siemens Simatic IPC547G с базов софтуер Siemens Simatic WinCC Runtime Professional, гарантиращи работоспособност на системата при отпадане на един от тях. Комуникацията между PLC от всяко МСС, честотните инвертори, SCADA системата и оборудването доставяно със собствени табла за управление се осъществява по Profinet мрежа, а комуникацията с КИП от фирма Hach по Profibus мрежа. Реализиран е отдалечен достъп до системата за управление на ПСОВ Златни пясъци, посредством защитена VPN връзка, позволяваща дистанционно наблюдение, настройка и сервиз на системата.