ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Община Стара Загора работи приоритетно по инфраструктурни проекти

Интервю с инж. Гергана Михайлова- Стойчева, Главен експерт, Дирекция "Строителство и инвестиции", Община Стара Загора, Докторант в катедра "Пътища и транспортни съоръжения"- УАСГ, гр. София

Община Стара Загора работи приоритетно по инфраструктурни проекти

Как приоритетните инфраструктурни проекти на общината подобряват организацията и безопасността на движение на територията на общината? Бихте ли посочи ли конкретни примери?
През последните години екипът на г-н Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора, работи приоритетно по инфраструктурни проекти. Изпълняват се реконструкции на кръстовища в кръгови, реконструкция и ремонт на улици от първостепенната улична мрежа, благоустрояват се междублокови пространства, обновяват се пешеходните площи, предприемат се дейности за повишаване на осветеността в тъмната част на денонощието, прилагат се иновативните тенденции и се следват добрите европейски практики в пътната сигнализация - пътна маркировка и пътни знаци, за едни по-добри и безопасни улици в гр. Стара Загора. Успешната реализация на всичко изброено подобрява не само физическата среда, а и безопасността на движение на старозагорци.

Проектните решения имат за цел да дадат най-доброто геометрично-ситуационно решение, съобразено със спецификите на градоустройствения план на Стара Загора. Като в същото време отговарят на всички действащи нормативни актове и документи на територията на Република България и осигуряват подобряване организацията на транспортните потоци за всички участници в движението.

Дългосрочните цели, към които екипът на Община Стара Загора се стреми, са намаляване на транспортните задръжки по кръстовищата, подобряване пропускателната способност на кръстовищата, намаляване конфликтните точки в кръстовищата, безопасност за пешеходци и велосипедисти и повишаване сигнализацията на пешеходните пътеки.

Като това е един процес, но стремежът към гореизброените цели ще доведе до намаляване броя на пътно- транспортните произшествия.

Изграждането на кръгови кръстовища има много предимства, осигуряващи удовлетворителен баланс между добра мобилност на всички участници в движението, максимално ниво на безопасност и ефективна икономическа стойност. Те благоприятстват пропускателната способност и транспортните задръжки. Конфликтните точки са намалени до 8 броя срещу 32 броя за обикновени четириклонни кръстовища.

Както вашите читатели са добре запознати, неизменна част от пътните проекти е част „Организация на движение“. Община Стара Загора успешно си съдейства с Областната дирекция на МВР - Стара Загора, относно одобряване организациите на движение на инфраструктурните проекти, както и изпълнява предписанията на дирекцията, касаещи мерки за по-висока безопасност на движение по ключови кръстовища в града.

За читателите ще бъде интересно да се спрете по-подробно на интересни от инженерна гледна точка решения, които са изградени или са в процес на реализация.
Интересен пример от инженерна гледна точка е завършения през 2019 г. мащабен проект „ Реконструкция на надлез по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ над ЖП линия и бул. „Славянски“, с който се извърши основен ремонт и уширение на едно мостово съоръжение, други две бяха цялостно разрушени и изградени отново. Ушири се пътното платно от 3 ленти за движение в 4 ленти и се приведе към габарит Г 13. Пътната конструкция се изпълни за „тежко движение“ и откосите се укрепиха с армонасипни стени. Уширени и обезопасени бяха пешеходните площи Предизвикателствата при изпълнението на този проект бяха СМР в обхвата на основното мостово съоръжение се изпълняваха в съответствие с указанията на НКЖИ за влакови и електрически „прозорци“ и Реконструкция на две триклонни кръстовища в кръгови при бул. „Славянски“.

Друг пример за подобрена организация и безопасност на движение е едно от първите кръгови кръстовища в Стара Загора, това на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Капитан Петко войвода“. В следствие на съществуващото си геометрично и ситуационно положение и пресичащите се многобройни траектории, кръстовището генерираше големи транспортни задръжки и множество конфликтни точки. Към настоящият момент представлява двулентово кръстовище с кръгово движение, централният остров е елипса с радиус R= 50 м/ 13 м.

Първото голямо и стратегическо кръстовище, намиращо се на южния вход на града от Автомагистрала „Тракия“ е това на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“. Съществуващото му положение създаваше предпоставки за транспортни задръжки в пиковите часове, преплитащите се траектории и конфликтните точки спомагаха за това. С реконструкцията му в кръгово кръстовище се реши проблема с ляво- завиващото движение, като се обособи самостоятелна лента. Централния остров е изпълнен като елипса с радиуси R=19 м/6,5 м. Предизвикателството по време на строителството беше реконструкцията на тролейбусна контактна мрежа при непрекъснато движение на градския транспорт.

Други реконструирани кръстовища в кръгови, които създадоха едно по-добро и безопасно организиране на движението на територията на гр. Стара Загора са кръговите кръстовища при стадион „Берое“, на ул. „Христо Ботев“ и ул.„Одринска епопея“ и на бул. „Славянски“ и ул. „Анастасия Тошева“.

Разкажете повече за мерките, които сте предприели и предприемате за безопасността на пешеходците?
Като пешеходец и велосипедист, изключително се вълнувам от тази тема. Като част от млад екип и с подкрепата на ръководството, следим световните тенденции и добрите практики на европейските градове, обменяме опит с колегите от други общини. Залагаме на материали с високи експлоатационни качества. От тази година пешеходните пътеки на територията на Общината се изпълняват с пътна маркировка тип „шприц пластик“, която има по-висок коефициент на сцепление и дълготрайност в сравнение с обикновената акрилатна боя. Стара Загора е и един от градовете с т. нар. „червени пътеки“ от структурна боя, които доказано привличат вниманието на шофьорите. За по-добрата сигнализация и безпрепятствено пресичане на пешеходците се монтират соларни LED знаци Д-17 „Пешеходна пътека“, на места има изградени и конструкции със светещ „бягащ пешеходец“. През тази година започна изпълнението на термопластични лепенки А-18 „Внимание пешеходна пътека“, „ STOP“, ограничение на скоростта върху асфалтовата настилка на натоварени булеварди и кръстовища. Монтира се допълнително улично осветление над пешеходните пътеки и в зоните на учебните заведения се монтират насочващи пешеходни парапети.

В същото време за безопасността на велосипедистите е изградена приблизително 20 км мрежа от велоалеи, отделени от уличното платно върху тротоарните площи, минавайки и през паркове. Предстои изграждането на трасета, осъществяващи връзка с южната част на града кв. „Кольо Ганчев“ и връзка с Тракийски университет.

Кои са проектите заложени за развитието на община Стара Загора през следващата година?
Към настоящия момент се работи по проект за благоустрояване и модернизация на „Руски пазар“, като проектът предвижда изграждане на покрит пазар с разгъната застроена площ от 2400 кв. м и 115 търговски щанда, както и ще се обособи прилежащо площадно пространство със зони за релакс и интересни архитектурно- пространствени решения. През 2021 г. предстои да бъде извършена реконструкция на улицата прилежаща на „Руски пазар“. Улица.„Капитан Петко Войвода“ ще бъде разширена двулентова в четирилентова. Тя е първостепенна улица, важна връзка по периферията на града. При кръстовищата с две основни артерии, проектното предложение предвижда реконструкция в двулентови кръгови. Ще се обновят тротоарите и ще се изгради нова велосипедна алея, която ще се свърже със съществуващата. Проектното решени предвижда изпълнение на подпорни стени от габиони и армонасипни стени, реконструкция на водостоци.

Към настоящия момент започна изграждане на канализация на продължението на ул. „Петкана Захариева“ в западния кв.„Железник“, като през следващата година предстои да бъде изградена новата улица с приблизителна дължина 500 м с прилежащи тротоари и изграждане на ново улично осветление.

Намеренията на Общината са през следващата година да бъде осъществен проект за реконструкция на друго важно кръстовище в кръгово между главни улици, осъществяващо връзка към индустриалната зона на града, това на ул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия Тошева“.

В централна градска част предстои реконструкция на улица от първостепенно значение ул. „Св. Княз Борис“, която към момента е със стари гранитни павета. Предвижда се основен ремонт на пътната конструкция, обособяване на нови площи за паркиране и архитектурно решение по тротоарните площи.

През следващата година ще бъде завършен технически проект за „турбо“ кръгово кръстовище на първото главно кръстовище при северния вход на града -влизането от Републикански път I-5. Като намеренията на Общината са да бъде изпълнено през същата година.

Специфичното спираловидно разположение и физически разделените ленти по платното за кръгово движение, ще създадат следните предимства ясно канализиране на движението, по-висока пропускателна способност спрямо стандартно многолентово кръгово, ниска скорост на движение, безопасно поетапно пресичане на пешеходци и велосипедисти и минимализиране на риск от ПТП.

През следващата година ще стартира основен ремонт на ул. "Промишлена" в индустриалния квартал на Стара Загора с дължина повече от 1 км, изключително натоварена и с много предприятия и бизнеси разположени на нея.