ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

Приоритетни са проекти свързани с устойчивост на водоснабдяването, енергийна ефективност и качеството на питейната вода

Илиян Илиев, изпълнителен директор Български ВиК Холдинг ЕАД

Приоритетни са проекти свързани с устойчивост на водоснабдяването, енергийна ефективност и качеството на питейната вода

Уважаеми г-н Илиев, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД беше създаден в началото на 2020 година и е от ключово значение за развитието на ВиК отрасъла. Какви са основните приоритети пред холдинга?
Холдингът беше създаден в момент, в който си пролича колко е трудно да се управлява природата, а именно засушаването в Перник. Решаването на този и редица други дългогодишни проблеми в отрасъл ВиК доведе и до появата на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. С други думи това не е инцидентно решение, холдингът е създаден на основание на предварително изготвена концепция. Някои от въпросните дългогодишни проблеми, с които се очаква да се справим са свързани със завареното състояние на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, високите нива на неотчетени водни количества, ниските нива на заплащане на ВиК служителите, високото потребление на електро-енергия, липсата на канализация и пречистване в десетки агломерации и други.

Като начало насочваме усилията си в две основни приоритетни цели, а именно оздравяване на ВиК дружествата, които имат нужда от финансово подпомагане, както и осигуряване на средства за инвестиции за всички ВиК дружества. Ръководството сме си поставили за цел да подберем най- добрите инвестиционни предложения и с бързи темпове да постигнем желани резултати с предоставянето на устойчиви и качествени ВиК услуги. Текущата 2021г е ключова в много отношения, най-вече защото се борим с последиците от пандемията, както и с организирането на петгодишни работещи бизнес планове и програми на ВиК операторите, които да бъдат съгласувани с „Комисията за енергийно и водно регулиране“ (КЕВР) и Агенцията за публичните предприятия и контрол. Надяваме се с подкрепата и партньорството на „Комисията за енергийно и водно регулиране“ и синдикатите да изготвим документи, които да бъдат изпълнявани, а не както до сега се случва, да поставяме нереалистични цели пред ВиК операторите и след това да търсим виновни, за това че не се изпълняват поставените цели.

В каква посока ще са насочени инвестициите във ВиК инфраструктурата, които са една от основните задачи на холдинга?
Холдингът разполага със значителен финансов ресурс, въпреки това е недостатъчен, за да покрие всички инвестиционни нужди в отрасъла. Този ресурс въпреки това, е едно добро начало за подсигуряване на ВиК операторите със средства за инвестиции през следващите 2-3 години. Как обаче да подбираме тези проекти, е въпрос който разглеждахме от самото начало и за целта създадохме процедури и методика за оценка на инвестиционните проекти. Те са публично достъпни на нашата онлайн страница и всеки, ще има възможността да се запознае с тях. Тези процедури дават предимство на проектите, които са свързани с устойчивост на водоснабдяването, на проекти, които са с енергийна ефективност и решаване на проблеми свързани с изпълнението на законодателството, в това число и качеството на питейната вода. Отново подчертавам, че 1,0млрд. лв. не е достатъчен на фона на 12,0 млрд. лв., които бяха предвидени като оценка преди години, като необходими средства за инвестиции в отрасъла, но да не забравяме че паралелно с нашия капитал, се случват инвестиции от страна на оперативна програма „Околна среда“, в която бенефициенти са шестнадесет ВиК оператора, а също очакваме инвестиции в размер на 0,5 млрд. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия. Важно е да бъде отговорено на очакванията на всички потребители, като организираме инвестиционната дейност, така че да не затрудняваме нормалния живот в населените места, където се правят масивни инвестиции.

Кои са другите важни проекти, по които Български ВиК Холдинг ще работи през 2021?
Един от най-важните проекти възложени на Холдинга за момента е реконструкцията на язовирната стена на язовир „Бели Искър“. Този проект се прехвърляше от институция на институция, докато стигне до „Български ВиК Холдинг“ ЕАД , следствие на сигналите за устойчивост и експертност, които ние като ръководство подавахме. Ние сме решени да изпълним решението на Министерски съвет, стига правният анализ да потвърди, че законодателството да ни позволява това. Други проекти, в които участваме са споменатите по оперативна програма „Околна среда“. Очевидно е, че някои ВиК оператори изпитват недостиг на експертиза и имат нужда от методическа в посока навременно приключване на тези проекти, в същото време се подготвя и новият период на оперативната програма, който стартира от 2021г – 2027г, в този период „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ще играе ключов етап в изпълнението на проекти над 2,0 млрд. лв. . Поставили сме си за цел да реализираме някои проекти във връзка с оползотворяването на утайките, контрол върху качеството на материалите, контрол върху качеството на питейната вода и други подобни свързани с текущи предизвикателства пред ВиК операторите. Предизвикателствата са големи, както от административно ниво, така и от организационно, инвестиционно. Очакванията са големи, но с екипа който градим сме уверени, че нещата ще се случват по най-правилния начин в следващите години.Проект за реконструкция на язовир „Бели Искър“


Обем на водохранилището - 15080000 м3
Височина на стената - 50,7 м

Язовирната стена е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в страната. Към момента на проектирането є не се е изисквало оразмеряване за земетръс и коефициентът на сигурност за преобръщане е по-малък от нормативно изискуемия сега. Най-вероятните сценарии за разрушаване на стената са свързани със загуба на устойчивост -преобръщане и хлъзгане, според установеното от Технически експертен съвет (ТЕС), свикан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на 09.05.2018 г.

Сеизмичният риск на стената силно зависи от водното ниво. Определеното с решение на ТЕС водно ниво в язовира е не по-високо от кота 1876,00 м и се поддържа съгласно предписаната кота. Стената е изградена от обикновен бетон портланд цимент, който не е устойчив на агресивното въздействие на слабо минерализираните снежни води. За прекратяване на проникване на атмосферни води в стената е необходимо да се запечата настилката на короната є.

Необходимо е укрепване на стената на язовира с цел разрешаване експлоатацията є без ограничения.