ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

Уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано

инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново

Уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано

Кои са важните за община Велико Търново инфраструктурни проекти, които приключихте успешно през 2020 година?
2020-а година може да бъде оценена като добра по отношение на развитието на инфраструктурата във Велико Търново и общината. И това въпреки пандемията от коронавирус и негативните ефекти върху общините. С политиката за финансова стабилност, ограничаване на разходите, оптимизирането на събираемостта на приходите, облекченията за бизнеса и за наемателите на общинско имущество, успяхме да постигнем нужния баланс, за да предоставяме както пълния обем административни услуги, така да изпълняваме инвестиционната програма и същевременно да провеждаме всички дейности, свързани с противоепидемичните мерки и разпорежданията на здравните власти.

Накратко – изградени са шест нови улици в кварталите „Картала“ и „Зона Б“, за които великотърновци настояваха още от времето преди да бъда кмет. Това има пряко отношение към подобряване качеството на живот и привлекателността на кварталите. Основно ремонтирано бе най-голямото училище – СУ „Емилиян Станев“, където е приложен пълен пакет от мерки за енергийна ефективност. Над 1500 са учениците в него. Основно ремонтирано бе едно от емблематичните читалища във Велико Търново – „Петко Р. Славейков“. Вече имаме и първия изцяло осветен общински път – между града и близкото с. Шемшево, където е монтирано енергоспестяващо улично осветление. Там се оформя разширение на Западната индустриална зона. Също в този район бе изграден важен водосток и наново бе изграден участък от пътя, който е изправен и това прави придвижването още по-бързо и лесно.

Подготвихме всичко необходимо за стартиране на строителните дейности по няколко големи проекта на Община Велико Търново, финансирани по европейски програми и с целеви средства. Изпълнението започва още тази пролет. Планираме обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“.

Планиран е стартът на реконструкцията над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътната мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.

Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Предстои така важната от екологична гледна точка рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.

Цялата инвестиционна програма е с рамка 33 милиона лева. Финансирането за тези основни обекти е осигурено както от европейските програми, така също чрез целеви субсидии и с общински средства.

Одобрен е и нов проект на общината за модернизиране на уличното осветление. Кои квартали ще обхване той? Какви "интелигентни" функции ще има новото осветление? Какви най-добри практики от света са заложени в изпълнението на проекта?
Действително уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано. Основната цел е значително да бъде подобрена и енергийната му ефективност.

Инвестицията ще обхване жилищните райони „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Зона Б“ и „Картала“. Това са реално най-големите и оживени квартали, а по този начин подобряваме условията за живот на близо 38 000 жители на старопрестолния град.

Очакваните резултати са 150% по-ефективна инсталирана мощност и намалени вредни емисии на година с еквивалент 719 тона въглероден диоксид.

Инвестицията ще бъде реализирана в резултат на одобрен проект на Общината „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Новото осветление ще е с изцяло автоматизирана система за управление, с непрекъснат двупосочен обем на данни. Съществуващите осветителни тела ще бъдат подменени с LED-източници на светлина от последно поколение. Ще бъдат поставени нови конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на осветителните LED-тела. Планираме също използване на електроенергия от възобновяеми източници.

1581 броя ще са новите осветителни LED-тела за четирите квартала. Общата инсталирана мощност на всички монтирани осветителни тела към момента е 160.94kW с отчитане загубите. След реализацията на проекта се очаква инсталираната мощност да бъде 51.68kW.

Мисля, че цифрите ясно показват ефектите по отношение на икономията и енергийната ефективност. Модернизацията на уличното осветление и технологичното обновление ще доведе и до намаляване на преките разходи на общината по това перо. Новите LED-източници на светлина се характеризират с висока ефективност, повишени експлоатационни характеристики, отлично цветопредаване и цветна температура, много дълъг живот и надеждност.

Проектът за модернизация и подобряване на енергийната ефективност на осветлението е един вид и продължение на други успешни проекти за градска среда, където също е включена подмяна на уличното осветление. Нови LED-лампи са монтирани по 38-е улици и площадни пространства в Стария град, обновени заедно с инфраструктура в кв. „Чолаковци“ с европейски средства, също при изграждането на нови улици в кварталите.

Г-н Панов оглавявате Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, който ще има решаваща роля за инвестициите и проектите в региона. Какви ще са основните приоритети и политики през новия програмен период?
Още веднъж бих искал да благодаря на колегите от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Още преди пет месеца общините от нашия район бяха първите в България, които излъчиха своите представители в този орган, който има много важни отговорности за бъдещото развитие на нашите градове, населени места, общини и изобщо на цяла Централна и Северна България.

Регионалният съвет за развитие ще има решаваща роля за инвестициите и проектите, реализирани на територията на Централна и Северна България. Органът е съставен от 12 представители на общините в петте области – Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград, също и областните управители. Те формират основния състав и имат право на глас. В разширения състав влизат като наблюдатели с право на съвещателен глас представители на всички министерства, Централното координационно звено към МС, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“, НСИ и БАН. Статут на наблюдатели без право на глас имат определените в заповедта на министъра на регионалното развитие представители на синдикатите, на бизнеса, на организациите на работодателите и неправителствения сектор.

Защо ролята на Регионалния съвет ще е толкова важна? Защото това е органът, който ще има отговорността да одобри интегрираната териториална стратегия за развитие, да участва в нейното управление, координиране и отчитане. Една от ключовите отговорности е подборът на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват с комбинирано европейско финансиране от различните оперативни програми.

Предстоят ни много предизвикателства и много работа, за да реализираме основните приоритети за общините от Северен централен район и приоритетните политики през новия програмен период. Представителите на общините от петте области и вярвам – всички наши партньори, сме обединени от желанието за развитие на икономиката, за привличане на нови и големи инвеститори, за разкриване на нови и високотехнологични производства, заедно с високо заплатени работни места. Именно затова свързаността и сътрудничеството между общините, НПО, икономически оператори, учебни и институции и други заинтересовани страни ще са много важни, за да постигнем целите и приоритетите.

Националното сдружение на общините ще положи всички усилия, за да подпомогне работата на Регионалния съвет за развитие - със систематизиране на информация, с предварителни данни и предложения.