ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Община Бургас уверено върви към концепцията „Умен град“

Весна Балтина, Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата, Община Бургас

Община Бургас уверено върви към концепцията „Умен град“

Г-жо Балтина, бихте ли представили опита на Община Бургас в изграждането на модерна градска среда? Кои са насоките, в които общината работи за изграждането ѝ?
През последните години усилията на местната администрация бяха насочени към проекти, създаващи благоустроена градска среда, която е привлекателна и безопасна.

Инвестициите в градската инфраструктура се реализират под формата на реновирани обществени, образователни, социални и културни сгради. Изграждат се нови площади, градинки и пешеходни и велозони в кварталите извън центъра. Създават се нови пространства, изграждащи връзки между хора от различни социални групи.

Новата градска среда има ясна и разпознаваема локална идентичност. Заедно с това през последните години развиваме своята концепция за „умен град“ като част от стратегията за трансформация на начина на живот и работа, трансформация по отношение на производство и консумация на енергия, стимулиране на икономиката, посрещане на климатичните и екологични предизвикателства и превръщането им във възможности.

„Бургас Smart City“ e платформата, която съчетава направленията за развитие на общината, обединяваща вертикални екосистеми от интелигентни устройства в активирана мрежа, които събират и споделят данни.

Интелигентни градски системи за енергийно ефективни сгради, ефективно управление разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, системи за мониторинг на градските аспекти, грижа за зелената система, алтернативни източници на енергия.

Интелигентна мобилност за алтернативна мобилност – ходене, велосипедно придвижване, градски транспорт, екологичен транспорт, електрически превозни средства, споделена мобилност, интелигентно управление на градската мобилност, система за управление на трафика и светофарите, система за управление на паркирането, комбинирани мерки за подобряване на движението.

Качество на живот чрез по-добри пространства за живеене публична инфраструктура и сгради, управление на общностната екосистема, грижа за активни и здрави жители, културни и социални дейности, системи за градска сигурност и превенция на престъпността – видеомониторинг в реално време, нови електронни услуги за гражданите и гостите, достъп до дигитални ресурси и онлайн информационни услуги.

Хора и гражданска ангажираност за Дигитална трансформация и дигитален социален пазар, възможности за достъп и споделяне на данните на града, подкрепа на дигитализацията на всички нива, образование и инвестиции в човешки капитал, подобряване на бизнес средата чрез използване на новите възможности за интелигентна специализация.

Интелигентна икономика чрез съвместни усилия на местните власти и частния сектор за Смарт-технологии и екопродукти, устойчива заетост и постоянна нужда за модерни професии, инвестиции в иновации и стартъпи, услуги, свързани с устойчива енергия и еко-иновации, зелена и синя икономика за по-ефективно управление на ресурсите, синергия между интелигентния и устойчивия растеж, високотехнологичен хъб, Дигитален хъб и Индустриално-логистичен парк.

Местно самоуправление чрез гражданско включване в процесите на вземане на решения важни за града, осигуряване на по-широки възможности за ефективна комуникация с администрацията на града, ползване на електронна идентификация за широк брой публични услуги, електронни услуги за гражданите, управление на рисковете и превенция от бедствия.

Реализирането на концепцията за „умния град“ ще даде възможност на бургазлии да живеят и работят по-умно, при облекчен трафик, спестяване на енергия, мониторинг и справяне с екологичните проблеми и подобряване на санитарните условия на живот.

Община Бургас е сред първенците в изграждането на съвременна градска мобилност. Разкажете повече за проектите.
Политиката на Община Бургас за устойчиво градско развитие е насочена към повишаване привлекателността и конкурентоспособността на Бургас чрез прилагане на интегрирани действия за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. Мерките, които Общината прилага, са насочени към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на Бургас в неговите различни аспекти: по-висока енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, интелигентно управление на градската среда, разнообразни функционални възможности за активен социален, културен живот и услуги, инвестиции в образованието, безконфликтна и безопасна мобилност. Проектите, които Община Бургас изпълнява, финансирани не само с Европейски средства, но и със собствен ресурс, имат за цел понижаване на потреблението на енергия чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност не само в административни сгради, но и в частни жилищни сгради. А от друга страна този тип проекти водят и до опазване на качеството на атмосферния въздух, които наред с мерки, директно насочени към транспорта и битовото отопление, целят да се понижат концентрациите на замърсители във въздуха.

В процес на изпълнение е проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", който има за цел създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда. Ще бъде надградена системата от бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането; въвеждане на интегрирана система за управление на трафика в града, включително автоматизирано управление на кръстовища, трафик детекция и видеонаблюдение на ключови места от градската територия.

Община Бургас уверено върви към концепцията „Умен град“. През ноември 2019 година стартира платформата https://smartburgas.eu/, а от края на месец март тази година тя има и мобилно приложение. 17 различни модули дават цялостна картина и актуално състояние на живота в града.

В платформата гражданите и посетителите на града могат да открият информация за качеството на въздуха, базирана на данни от градските метеостанции, за качеството на водата и нивото в близките водни басейни, за трафика, текущите ремонти, свободните паркоместа и свободните конвенционални и електрически велосипеди на общинските велостоянки. Визуализират се болничните заведения и аптеките, за достъп до които може да се използва навигация. Налична е и локация и информация за спортните съоръжения в града – детски площадки, спортни зали и стадиони. Бизнес карта показва броя на фирмите, регистрирани в общината, достъпна е и информация в помощ на инвеститорите в индустриалните зони – ГИС – базирани данни за продадени, свободни и заети парцели. Налична е и интерактивна карта с локации на контейнерите за разделно сметосъбиране. Модул за времето показва текущата метеорологична обстановка и седемдневна прогноза. Визуализират се актуалните събития в града и последните новини от сайта на Община Бургас. VR Бургас пък предлага виртуална разходка из културните и исторически забележителности, а видеострийминг от камерите на града дава възможност да се види какво се случва "на живо". Гражданите могат да участват активно с мнения по горещи въпроси, касаещи града, чрез модула "Анкета".

За създаването на Смарт Бургас е следван опитът на Милано, Лондон и Лисабон. Бургас участва в проекта „Споделящи градове“, финансиран по „Хоризонт“ 2020 като град-последовател. В рамките на проекта три водещи града – Милано, Лондон и Лисабон и три последващи града – Бордо, Варшава и Бургас разработват и изучават добри практики. Водещите градове изпълняват реални мерки, а следващите ги се опитват да ги възпроизведат със собствени ресурси. В този смисъл Бургас е следвал опита на тези три водещи града, черпили сме вдъхновение от решенията, които те са имплементирали, но сме използвали и опита за прилагане на смарт системите и на други европейски градове.