ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Мисията на ВиК Благоевград е качествена вода за всеки

Инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград

Мисията на ВиК Благоевград е качествена вода за всеки

Инж. Росица Димитрова е управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград от септември 2014 г. Тя работи в дружеството от 2010 г. Инж. Димитрова е строителен инженер, завършила е специалност „ВиК мрежи и съоръжения“ в УАСГ- София, тя е инженер-химик с магистърска степен по ЕООС към ХТМУ- София.
Притежава допълнителни квалификации в областта на управлението на инвестиционни проекти от ВиК оператори, икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла, професионален мениджмънт и др. Участвала е в международни и национални конференции, свързани с развитието на ВиК сектора и устойчиво опазване на природните ресурси.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград предоставя ВиК услуги на територията на 11 общини от Благоевградска област, с население над 200 000 души. В дружеството са обособени 4 регионални поделения – РП Благоевград, РП Струма, РП Разлог и РП Гоце Делчев. Във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи екип от 540 души.

Инж. Димитрова, три са думите, които описват мисията на ВиК Благоевград - „Вода. Иновации. Качество“. Какво включва стратегията за развитие и управление, която ще доведе до успешната й реализация?
Нашата мисия е да доведем водата до всеки дом, до всяка детска градина, училище, болница, офис, производствено предприятие, до всеки. Да постигнем високо качество на услугата, която предоставяме. А иновативният подход е нужен по целия път на водата, да я имаме, да я използваме разумно и да я върнем в природата пречистена. И всичко това, събрано в три думи – „Вода. Иновации. Качество“.

В съответствие с нашата мисия разработихме фирмена стратегия за развитие и управление, в която са очертани конкретните дейности, насоки и цели за интегрирано управление, които са съобразени с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор.

Фирмената ни стратегия е изцяло насочена към повишаване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги, постигане на висока ефективност от основната дейност чрез прилагането на клиентски ориентиран подход. Да се постигнат високи нива на качество на предоставяните услуги чрез осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда са водещи в нашето ежедневие.

Нашите инициативи и послания като “Гражданите сигнализират”, „Уважаваме възрастните хора“, “Където има вода, има и живот”, “С отношение към всяка капка” са както отражение на настоящите ни усилия и дейности, така и ориентир за нашите краткосрочни и дългосрочни намерения. Стремим се да изпълняваме личните и професионалните си задължения към хората и да опазваме най-ценния природен ресурс – водата.

В 11-те общини на областта експлоатираме и поддържаме общо 1800 км. вътрешна и външна водопроводна мрежа и над 405 км. канализационна мрежа.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград поддържа и експлоатира водоснабдителната мрежа на 136 броя населени места в 11 общини - Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни, намиращи се в Благоевградска област. В останалите общини от областта - Сандански, Петрич и Кресна, поддържането на водопроводната и канализационна мрежа все още се осъществява от общински дружества.

На 09.10.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по ВиК Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –

гр. Благоевград, съгласно което към обособената територия на дружеството е добавена и община Петрич. Към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград все още не е стартирало предоставянето на ВиК услуги на територията на община Петрич.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обслужва пет пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Благоевград, ПСОВ Разлог, ПСОВ Банско, ПСОВ Горно Краище и ПСОВ Юруково и четири броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Благоевград, ПСПВ Гоце Делчев, ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан.

Очертайте конкретните дейности, насоки и цели за интегрирано управление на водния сектор, стоящи пред дружеството.
Интегрираното управление в сектора е комплекс от законодателна, институционална и технологична дейност, целяща модернизация и високи стандарти.

Ние имаме добра законодателна дейност и сме длъжни да изпълним изисканата консолидация, която е възможният катализатор за модернизация и привличане на инвестиции в изпълнение на националната и европейска политика.

Не е тайна, че над 70% от мрежата, която стопанисваме, се нуждае от подмяна или рехабилитация.

Един от основните проблеми като цяло във ВиК-сектора е остарялата и изключително амортизирана подземна инфраструктура и нуждата от големи инвестиции. Не говоря само за Благоевградска област, почти навсякъде е така. Често това води до аварии, създава неудобство на потребителите, но ние от своя страна правим всичко, което е по силите ни, стараем се да реагираме възможно най-бързо и ефективно.

Поради невъзможността да бъдем консолидирани в настоящия програмен период (2017-2021 г.) ние не можахме да се възползваме от средствата по ОП "Околна среда", което лиши 300 000 жители на областта от огромен финансов ресурс от приблизително 900 млн. лева. Това попречи да се изградят модерни пречиствателни станции и водна инфраструктура, с която значително щяхме да подобрим качеството на услугите.

ВиК Благоевград е изградило и продължава да изгражда през годините добри и ползотворни партньорства с общините и с институциите, и съм сигурна, че обединението предстои, защото това е национално отговорната политика в сектора, съобразена с европейските директиви, от което ще спечелят хилядите ни потребители.

Какъв е опитът на ВиК Благоевград в използването на нови дигитални решения, чрез които да се подобрят управлението на водната и канализационната инфраструктура?
Непрекъснато следим новите тенденции и възможности във ВиК сектора.

Работи лаборатория за обследване на водопроводи и откриване на скрити течове, която разполага с уреди за откриване на скрити течове – хидролукс – микрофон, георадар, корелатор, ултразвукови сонди, разходомер, логери за налягане, радар детектор и генератор на импулс, 12 броя шумозаписващи логери и камера за анализ на водопроводи, камера, която обследва тръби до 100 м в две посоки.

С помощта на мобилната лаборатория се откриват течове, но и профилактично се прави проверка на водопроводната мрежа.

Инвестираха се средства за закупуване на машина за челно заваряване на тръби с голям диаметър до 500 мм, която се управлява с компютър и специален пулт. Дружеството разполага с още 11 с по-малък диаметър, с което значително се подобрява техниката за строителство и реконструкция на мрежата.

Монтирахме и нов поплавков вентил за редуциране на преливните водни количества в село Еленово, с което се намалиха загубите на питейна вода и се ограничиха авариите.

Успешно приключи и вторият етап от модернизирането на изпитвателната лаборатория за питейни и отпадъчни води, която се превръща в модерен лабораторен комплекс. Направените инвестиции на практика водят до облекчаване на бюджета на дружеството, защото намаляват разходите за проби, които се изследват от външни лаборатории. Средно на година се правят около 3500 проби.

Над 5000 абоната заявиха електронни фактури и реално се включиха в кампанията на дружеството „Актуално е да си зелен, не само за ден! Спаси дърво! Заяви своята електронна фактура!“, въведохме електронен карнет и други електронни услуги.

Чрез социалните мрежи и интернет страницата на дружеството се отговаря на всеки подаден проблем или въпрос от потребителите. Освен това участваме в кампании за събиране на капачки и други, насочени към опазването на околната среда.

Създадохме собствен кол център за активна комуникация с потребителите и бърз отговор на зададени въпроси и проблеми.

В основата на добрите резултати на ВиК – Благоевград са доброто стратегическо планиране и екипът. Разкажете повече за професионалистите, с които работите.
ВиК Благоевград е едно от най-успешните дружества в страната. Зад тези резултати стои строгата финансова и производствена дисциплина и трудът - експертен, денонощен и всеотдаен на екипа от над 500 служители. Няма ситуация, в която професионално и компетентно да не сме реагирали. Благодарение на мениджърския екип, ние имаме стабилни финансови показатели. Въпреки кризата, в дружеството запазихме екипа.

Акцент в управленската програма на дружеството е професионалното усъвършенстване и развитие на служителите, видно от Международен сравнителен анализ на всички ВиК дружества. И най-важното е, че непрекъснато повишаваме качеството на услугите в полза на гражданите.

Доказахме, че едно държавно предприятие може да е финансово стабилно, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград е пример за това. Работим професионално, защото нашите клиенти заслужават възможно най-качествената услуга и ние се стараем да им я предоставим.

Какво включват краткосрочни и дългосрочни планове на ВиК Благоевград?
В краткосрочен план продължаваме да изпълняваме годишната инвестиционна програма на дружеството, като за нейното изпълнение се заделят 100% собствени средства. С реализирането й се подобрява състоянието на ВиК инфраструктурата на обслужваната територия от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.

Инвестиционната програма за 2021 г. е на стойност 3,8 млн. лева, които са разпределени и се влагат в активи публична общинска собственост.

Стойността на изпълнената за 2020 г. инвестиционна програма е 1,9 млн. лева. Реконструирахме и обновихме над 20 км ВиК мрежи на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.

През последните 5 години реконструирахме над 90 км ВиК мрежа и голяма част от общините кандидатстваха и спечелиха проекти като инвестираха във водопроводните си инфраструктури, което неминуемо доведе до по-добри услуги за гражданите. За този период сме инвестирали над 13 млн. лева, от които 6,5 млн. лева – в корпоративни и 7 млн. лева – публични активи.

В дългосрочен аспект за ВиК сектора е от особена важност консолидацията на общините и реализирането на мащабни ВиК инфраструктурни проекти, което ще повиши качеството на предлаганите услуги.

И в краткосрочен, и в дългосрочен аспект инвестицията в човешкия ресурс е сред най-ценният ни капитал с дълготрайни позитиви.